NOTISER. 573    Jönköpings juridiska förening har under år 1939 haft ett sammanträde i Jönköping d. 20 maj. Vid sammanträdet höll häradshövdingen Michaël Ehrenborg föredrag över ämnet »Några synpunkter angående underrättsförfarandet enligt processlagberedningens förslag till ny rättegångsbalk».Efter föredraget följde diskussion. Styrelsen har under året utgjorts av presidenten Gunnar Bendz, ordf., hovrättsrådet Arnold Lindman, v. ordf., rådmannen Emanuel Edlund, kassaförvaltare, häradshövdingen Michaël Ehrenborg, landssekreteraren Harald Bergelin, advokaten Ragnar Strömbom och hovrättsassessorn Gunnar Bogren, sekr., med hovrättsrådet Birger Aurell, häradshövdingen Pehr Cederschiöld och advokaten Nils Trotting som suppleanter. Antalet medlemmar utgör 169.

    Föreningen Yngre jurister under Göta hovrätt har under år 1939 sammanträtt tre gånger. Vid sammanträde d. 3 febr. höll assessorn Erik Täcklind föredrag över ämnet »Konsekvenserna för de yngre hovrättsjuristernas del av det föreslagna civila icke-ordinarie reglementet». T. f. revisionssekreteraren Frithjof Folkard von Scherling höll vid sammanträde d. 9 juni föredrag angående »Tjänstgöringen i nedre justitierevisionen».
    Till ledamöter av styrelsen för verksamhetsåret 1939—1940 ha utsetts: assessorn Ingemar Lilja, ordf., assessorn Torsten Myrland, v. ordf., e. o. assessorn Per-Otto Hainer, sekr. och kassaförvaltare, assessorn Ragnar Gunæusoch e. o. assessorn Hugo Westin. Medlemsantalet utgör omkring 175.

    Juristföreningen i Kristianstad har under år 1939 haft 28 medlemmar. Styrelsen har utgjorts av häradshövdingen Carl Söderström, ordf., samt häradshövdingen Erik Lilienberg, landskamreraren Allan Rietz, rådmannenNils Kamph, advokaten Joel Listander och advokaten Karl Melander.

    Malmö-Lunds juristförening har under år 1939 sammanträtt endast en gång, d. 15 dec., därvid Carnegiefondens lektor, landsretssagfører Erik Brüel,Köpenhamn, höll föredrag över ämnet »Den neutrala sjöfarten under krig. Folkrättens regler och de krigförandes tillämpning därav». Till styrelseledamöter för år 1940 hava utsetts prof. Ragnar Bergendal, ordf., häradshövdingen Per von Ehrenheim, hovrättsrådet Carl Ludvig Werner, rådmannen Nils Ryding, advokaterna Lennart Jacobsson, kassaförvaltare, och Carl W. Bergström samt hovrättsassessorn L. G. Ohlsson, sekr. Föreningens medlemsantal utgör omkring 130.

    Nordvästra Skånes juristförening hade under år 1939 ordinarie årsmöte i Hälsingborg d. 21 april. Vid sammanträdet höll prof. O. Kinbergföredrag om ämnet »Rättspsykiatrien — domstolarna — lekmännen».
    Styrelsen består av borgmästaren Joël Laurin i Hälsingborg, ordf., borgmästaren August Munck af Rosenschiöld i Landskrona, häradshövdingenAxel Brunnberg i Klippan ävensom advokaterna Erich Bunth, sekr. och skattmästare, samt Olof Lundqvist, de båda sistnämnda i Hälsingborg. Föreningen har f. n. omkring 45 medlemmar.

    Hallands juristförening har under år 1939 sammanträtt två gånger, d. 22 april med föredrag av prof. Olof Kinberg om »Rättspsykiatrien — dom

574 NOTISER.stolarna — lekmännen» och d. 8 dec., varvid advokaten jur. dr Karl Hillgård höll föredrag över ämnet »Från advokatens verksamhetsfält».
    Styrelsen utgöres av f. d. justitierådet Emil Sundberg, ordf., f. d. borgmästaren Georg Bissmark, v. ordf., samt häradshövdingen Anton Rundqvist, landssekreteraren Gunnar Wennergren, advokaten Valfrid Granqvist och advokaten Olof Hammarskjöld med häradshövdingen John Samuelson och advokaten jur. dr Karl Hillgård som suppleanter. Sekreterare är e. hovrältsfiskalen Åke Svensson. Antalet föreningsmedlemmar uppgår till 60.