Göteborgs juristklubb. Klubben har under år 1939 haft fyra sammanträden, varvid föredrag hållits av prof. Håkan Nial över ämnet »Något om lagberedningens väntade förslag till ny lag om aktiebolag», av e. o. hovrättsnotarien Rolf Engstrand över ämnet »Trafikförsäkringsfrågor vid åretsriksdag», av kammarfiskalen greve Arvid Wachtmeister över ämnet »Brottoch vidskepelse» samt av docenten Ivar Agge över ämnet »Den nya lagen om villkorlig dom».
    Till styrelse valdes vid sammanträdet d. 8 dec. 1939 rådmannen Herman Baagøe, ordf., advokaten Eric Hanse, v. ordf., advokaten Sven Colleen, sekr., magistratsnotarien Ragnar Bernlöf, kassaförvaltare, notarien Sven Lampers, bibliotekarie, samt notarien Erik Ahlqvist, sexmästare. Antalet medlemmari klubben uppgick vid senaste sammanträdet till 285.
    Tillsammans med Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund och Rådhusklubben i Göteborg gästade klubben Juridisk Forening for Nordjylland i Aalborg d. 10 och 11 juni och deltog därvid i nämnda förenings arliga »Generalforsamling», varvid en synnerligen stor gästvänlighet kom de svenska juristerna till del från de danska kollegernas sida.

    Värmlands läns juristförening har under år 1939 haft två sammanträden, båda i Karlstad. Vid årssammanträdet, som avhölls d. 17 maj, valdes till styrelseledamöter borgmästaren Elis Nordenfelt, rådmannen Harry Jacobson, länsnotarien Erik Carlsson, advokaten Fritz Helmer och kronokassören Nils Herting. Till styrelsesuppleanter valdes länsnotarierna Bertil Geijer och Steffan Trysén samt advokaterna Thor Loodin, Olle Jonssonoch Bertil Berggren. Vid sammanträdet lämnade bankombudsmannen M.Lüth en redogörelse för semesterlagstiftningen. D. 25 nov. sammanträdde föreningen, därvid høiesterettsadvokaten Henning Bödtker, Oslo, höll föredragöver ämnet »Erfarenheter av den norska rättegångsreformens tillämpning i praxis». Efter det synnerligen intressanta föredraget förekom livlig diskussion. Föreningen har omkring 60 medlemmar.

    Västmanlands juristförening har under år 1939 hållit två sammanträden i Västerås, d. 19 maj och d. 15 dec. Vid förstnämnda sammanträdehölls föredrag av borgmästaren i Eskilstuna Edgar Rosander om »Domarens processledning». Vid sammanträdet d. 15 dec. hölls föredrag av landskamreraren Axel Rudberg om »Vissa nyheter i taxeringsfrågor». Vid sammanträdet beslöt föreningen anslå 250 kr. till Nationalinsamlingen för Finland och 250 kr. till Radiotjänsts insamling för neutralitetsvakten. Förening

NOTISER. 575ens styrelse för år 1940 utgöres av borgmästaren Ivar Hedman, ordf., rådmannen Gunnar Hedenström, v. ordf., advokaten Harry Gombrii, sekr., advokaten Frithiof Hydbom, skattmästare, stadsombudsmannen Thjelvar Hedberg, klubbmästare, samt häradshövdingen Oscar Montelius och landssekreteraren Ernst Holmqvist. Föreningens medlemsantal är för närvarande 54.