Dalarnas juristförening har under år 1939 avhållit två sammanträden, ett ordinarie d. 17 juni och ett extra d. 11 nov. Vid det förra behandlades stadgeenliga ärenden, bl. a. val av styrelse, varjämte häradshövdingen Erik Björkman i Ludvika kåserade över ämnet »Nutida lagstiftning». Styrelsen utgöres av häradshövdingen Erik Björkman i Ludvika, ordf., häradshövdingen F. W. Killander i Falun, v. ordf., länsnotarien Gösta Hanning i Falun,sekr., advokaten Thore Landberg i Falun, kassaförvaltare, och rådmannen Gunnar Hallert i Falun, klubbmästare. Föreningens medlemsantal uppgår till 39.

    Gävleborgs läns juristförening har under år 1939 hållit två sammanträden. Vid årssammanträdet d. 2 mars, till vilket prästerskapet i Gävle med omnejd inbjudits, förekom diskussion över ämnet »Prästen och juristen» med advokaten Göran Hultin och kyrkoherden Bengt Wallman såsom inledare. Vid höstsammanträdet d. 16 dec. höll doc. Per Olof Ekelöf föredrag överämnet »Att laga efter lägligheten», varefter följde diskussion.
    Föreningens styrelse består av rådmannen Yngve Bjerström, Gävle, ordf. häradshövdingen John Larsson, Bollnäs, v. ordf., advokaten G. Hammarbäck, Gävle, sekr., skattmästare och klubbmästare, landskamreraren R. Ahrenberg och landsfogden A. Grauers, båda i Gävle, med landssekreteraren G. Finngård, Gävle, och advokaten Oliver Öhnell, Gävle, som suppleanter. Medlemsantalet är 43.

    Västernorrlands juristklubb. Styrelsen utgöres av häradshövdingen Ingemar Kramer, ordf., landssekreteraren Ragnar Stattin, v. ordf., länsassessorn S. A. Swedberg, sekr., advokaten Oscar Hjertquist, häradshövdingen Erik Turén och advokaten Gösta Frånberg med länsbokhållaren Hilding Björne, advokaten Birger Kjelsson, häradshövdingen Gustaf Beling och rådmannen Axel R. Camitz som suppleanter. Klubben räknar 67 medlemmar.

    Östersunds juristklubb har under år 1939 haft två ordinarie sammanträden, därvid föredrag hållits av borgmästaren Ivan Wikström över ämnet »Iakttagelser rörande rättegångsförfarandet vid domstolar i Trondheim och Tröndelagen», samt av advokaten Frans Victor över ämnet »Norsk process och svensk processreform».
    Styrelsen utgöres av landshövdingen Torsten Löfgren, ordf., rådmannen Birger Liljedahl, v. ordf., advokaten Erik Selander, sekr. och kassaförvaltare, samt länsassessorn E, Hellström och advokaten D. Cappelen-Smith, suppleanter. Klubbmästare är advokaten Olof Rödöö. Klubben har nu 49 medlemmar.