576 NOTISER.    Övre Norrlands juristförbund avhöll sitt årsmöte d. 10 juni 1939 i Skellefteå. Vid mötet, som bevistades av ett 70-tal medlemmar från olika delar av förbundets verksamhetsområde, hölls föredrag av revisionssekreteraren Tore Strandberg om »Förundersökningen i brottmål och de straffprocessuella tvångsmedlen» enligt processlagberedningens förslag. Efter föredraget förekom diskussion. Påföljande dag besökte flertalet av de i mötet deltagande medlemmarna Rönnskär, där smältverksanläggningarna fingo beses under sakkunnig ledning. —Ordf. i förbundsstyrelsen är presidenten Holger Elliot. Till övriga ledamöter i styrelsen hava utsetts av Västerbottens juristförening hovrättsrådet Manne Zuhr, advokaten Sven Hallström och häradshövdingen Gudmund Welinder med landssekreteraren Elis Almgren, advokaten Rudolf Ahlgren och borgmästaren Thomas Lundqvist såsom suppleanter samt av Norrbottens juristförening advokaten Bengt Åhrström, landssekreteraren R. Sundberg och häradshövdingen Olof Tillner med advokaten Georg Linse, länsassessorn G. Wik och häradshövdingen Herbert Fagerström såsom suppleanter.

    Västerbottens juristförening har under 1939 hållit sammanträde d. 10 juni i Skellefteå tillsammans med Övre Norrlands juristförbund. Föreningens styrelse består av hovrättsrådet Manne Zuhr, ordf., advokaten Sven Hallström, v. ordf., samt dessutom landssekreteraren Elis Almgren, häradshövdingen Gudmund Welinder och borgmästaren Thomas Lundqvist. Föreningen har omkring 70 medlemmar.

    Norrbottens juristförenings ordinarie årsmöte år 1939 avhölls d. 10 juni 1939 i Skellefteå i anslutning till Övre Norrlands juristförbunds årsmöte. Vid sammanträdet valdes till ordf. advokaten Bengt Åhrström, Piteå, till v. ordf. häradshövdingen Herbert Fagerström, Boden, till sekr. advokaten Nils Collin, Luleå, samt till klubbmästare länsnotarien Inge Fröberg, Luleå. Antalet ledamöter uppgår till omkring 45.

    Juridiska föreningen i Uppsala har till sammanträden under år 1939 bl.a. inbjudit följande föredragshållare: d. 27 febr. prof. Åke Holmbäck: »Några radiorättsliga spörsmål», d. 4 april statssekreteraren Gunnar Dahlman: »Lagstiftningsfrågor vid 1939 års riksdag», d. 24 april doc. Per Olof Ekelöf: »Billighet och rättvisa», d. 12 okt. borgmästaren Bertil Hagström: »Domsagorna och juristutbildningen» samt d. 30 okt. prof. Carl-Jacob Arnholm: »Myndighetslov och avtalelov». Det sista föredraget hölls i samband med ett besök av Juristforeningen i Oslo.
    Föreningens styrelse har under året utgjorts av prof. Åke Holmbäck, ordf., doc. Åke Malmström, v. ordf., jur. o. fil. kand. Svante Bergström, sekr., jur. stud. Gösta Hökerberg, bibl. och v. sekr., jur. stud. Michaël Hernmarck, v. bibl., amanuensen Sigurd Kihlgren, skattmästare, jur. kand. Erik Skiöld, litteraturföreståndare, jur. stud. Fredrik Lettström, klubbmästare, samt hovrättsfiskal Bengt Petri, jur. o. fil. kand. Bengt Larson, jur. o. fil. kand. Bo Broman, jur. o. fil. kand. Sverker Åström och jur. stud. IngerKramer. Föreningen har för närvarande omkring 350 medlemmar.