Register till Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland åren 1930—1939 och till festskrifter, utgivna på föranstaltande av Juridiskaföreningen. Uppgjort av KARL SÖDERHOLM. Helsingfors 1940. Simeliiarvingars boktryckeri. 68 s. Fmk 50.00.

    Den tidskrift, som Juridiska föreningen i Finland utger, är en av de äldsta juridiska tidskrifterna i Norden. Dess första årgång utkom redan 1865. Föreningen har nu utgivit ett register över tidskriftens innehåll under de tio senaste åren. Det visar vilket rikhaltigt och värdefullt innehåll tidskriftenunder denna tid, liksom tidigare, bjudit sina läsare. Till mycket stor del är innehållet av omedelbart intresse också för en läsekrets i Sverige. Tidskriften är nämligen som bekant nästan uteslutande svenskspråkig, och artiklarna behandla ofta frågor som ligga till på liknande sätt i Sverige. För övrigt medverka rikssvenska författare icke sällan.
    Registret omfattar även de festskrifter, som under tioårsperioden utgivits av föreningen, samt föreningens publikationsserie. Den sistnämnda utgöres av fristående juridiska arbeten, som utgivits med föreningen såsom förläggare. Denna del av verksamheten började först 1936, men föreningen har redanhunnit utge åtta böcker.
    Tidskriften utkommer med sex häften om året. Prenumerationspriset är 90 fmk. I dessa dagar kan det vara värt att erinra, att prenumeration på denna tidskrift ger ett stöd åt vårt broderlands jurister. I. S.

H. MUNCH-PETERSEN. Den borgerlige Ret i Hovedtræk. Ved ERWIN MUNCHPETERSEN. Ellevte gennemsete og ændrede Udg. København 1940. Gad.Inb. kr. 14.00.

    H. MUNCH-PETERSENS lärobok i dansk privaträtt, som varit den närmaste förebilden för BJÖRLINGS motsvarande lärobok hos oss, har efter författarens död utgivits i nya upplagor av hans son dr ERWIN MUNCH-PETERSEN. Första upplagan utkom 1901. Boken har därför nu under nära 40 år bildat grundvalen för undervisningen i privaträtt i Danmark. I. S.

Statsvetenskapligt utbildad arbetskraft. En orientering. Lund 1940. Håkan Ohlssons boktr. 7 s.

    De statsvetenskapliga studentföreningarna i Uppsala och Lund, Stockholm och Göteborg ha utgivit ovanstående lilla skrift. I denna redogöres kortfattat för statsvetenskaplig examens omfattning och anges de banor till vilkaden leder.

J. EDGAR HOOVER. Kamp mot brottet. Med förord av COURTNEY  RYLEY COOPER. Översättning av THURE NYMAN. Sthm 1939. Norstedt. 284 s.Kr. 6.75.

    Denna bok innehåller en verklighetsskildring från kampen mot gangsterväldet i U.S.A. Det är chefen för polisens ryktbara G-män som skildrar sin organisations arbetsmetoder samt några av de mest intressanta och dramatiska fallen ur sin stora erfarenhet. Boken bjuder underhållning men är också ett socialt och psykologiskt dokument av betydelse.

I. S.