Från riksdagen. Följande kungl. propositioner i lagfrågor ha slutbehandlats av årets lagtima riksdag utöver de i SvJT 1940 s. 566 ff nämnda:
    efter utlåtande av första lagutskottet:
    nr 260 med förslag till lag ang. förbud mot vissa sammanslutningars verksamhet (just.dep., se SvJT 1940 s. 563, utl. 52), bifallen med vissa ändringar;
    nr 283 med förslag till lag med vissa bestämmelser om inländsk försäkringsrörelse vid krig m. m. och lag med vissa bestämmelser om utländsk försäkringsrörelse här i riket vid krig m. m. (hand.dep., se SvJT 1940 s. 546,utl. 53), bifallen;
    nr 302 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 16:o lagen d. 26 maj 1909 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt (just.dep., utl. 54), bifallen;
    nr 301 med förslag till lag om ändrad lydelse av 1, 7 och 61 §§ strafflagen för krigsmakten (just.dep., utl. 55), bifallen;
    nr 304 med hemställan om riksdagens samtycke till utfärdande av förordnande jämlikt 1 § moratorielagen (ang. förordning om inskränkning i rätten att återtaga avbetalningsgods m. m.; just.dep., utl. 56), bifallen;
    nr 305 med hemställan om riksdagens samtycke till utfärdande av visst förordnande (ang. försäkringsrörelse; hand.dep., utl. 57), bifallen;
    efter utlåtande av andra lagutskottet:
    nr 290 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 10 § lagen d. 14 juni 1918 om fattigvården (soc.dep., utl. 38), bifallen;
    nr 300 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 14 okt. 1939 om förbud mot arbetstagares avskedande med anledning av värnpliktstjänstgöring m. m. (just.dep., utl. 39), bifallen;
    nr 288 med förslag till lag om skyldighet att bortföra varuförråd m. m.(folkhushållningsdep., utl. 41), bifallen;
    nr 284 med förslag till lag om vissa ändringar i värnpliktslagen d. 30 juni 1936 (försvarsdep., utl. 42), bifallen;
    nr 267 med förslag till lag om krigsskadeersättning (hand.dep., se SvJT 1940 s. 547, utl. 43), bifallen;
    nr 289 med förslag till förordning ang. ändrad lydelse av 3 § förordningen d. 11 juni 1937 om moderskapspenning m. m. (soc.dep., utl. 44), bifallen.
    Bland de av andra utskott än lagutskott behandlade ärendena märkas följande av allmännare juridiskt intresse:

NOTISER. 661    Riksdagen har behandlat följande kungl. propositioner:
    nr 59 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 15 juni 1935 om kommunalstyrelse i Stockholm m. m. (soc.dep., KU 7) bifallen;
    nr 128 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 4 § lagen d. 28 maj 1937 om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar (just.dep.,KU 9), bifallen;
    nr 129 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 26 nov.1920 om val till riksdagen (just.dep., KU 10), bifallen;
    nr 33, 152, 239, 254, 299 med förslag till ändrad lydelse av §§ 5, 6, 25, 43,54, 63, 96, 97 och 98 regeringsformen samt §§ 30, 37, 42 mom. 2, 38, 39 mom. 1, 50 och 68 riksdagsordningen (just.dep., KU 11, 18, 20, 23, 24 och 26); grundlagsändringsförslagen ha med vissa ändringar antagits såsom vilande;
    nr 268, 269 och 270 med förslag till ändrad lydelse av §§ 86 och 110 regeringsformen, § 38 riksdagsordningen samt vissa delar av tryckfrihetsförordningen (just.dep., KU 27, 28 och 29); grundlagsändringsförslagen ha med vissa ändringar antagits såsom vilande, var jämte RD för sin del villkorligt antagiten lag med vissa bestämmelser om tryckta skrifter vid krig eller krigsfara;
    nr 219 ang. omorganisation av landsfiskals- och stadsfiskalsbefattningarna m.m. (soc.dep., se SvJT 1940 s. 548, sms SU och I LU 1); RD godkände dei prop. framlagda grunderna med vissa erinringar;
    nr 40 med förslag till lag om ändring i vissa delar av kommunalskattelagen d. 28 dec. 1928 m. m. (fin.dep., Bev.U 5), bifallen med vissa ändringar.
    Riksdagen har såsom vilande antagit grundlagsändringsförslag framlagda av KU i memorial (nr 13, 14 och 16) och avseende ändringar i § 51 regeringsformen samt §§ 23, 34, 38 mom. 1, 50, 58, 59 och 60 mom. 1 riksdagsordningen.
    Med anledning av motioner har RD för sin del antagit förslag till lag ang. ändrad lydelse av 3 § 1 mom. lagen d. 20 juni 1924 om landsting (stadsrätt att utträda ur landsting, KU 12) ävensom lag om tillägg till lagen d. 26 nov. 1920 om val till riksdagen (KU 32).
    Riksdagen har vidare med anledning av motioner beslutat skrivelse till K.M:t med anhållan om vidtagande av de åtgärder, som kunna finnas påkallade för att tillmötesgå önskemålet om tydliggörande av namnunderskrifter å expedition från offentlig myndighet (I kamm:s 1:a tillf. utsk. nr 1 och IIkamm:s 5:e tillf. utsk. nr 1; se nedan).
    På grund av kamrarnas skiljaktiga beslut ha skrivelseförslag förfallit, som framställts (KU 30 och 31) med anledning av väckta motioner och avseende dels ändrad ordning för genomförande av beslut om grundlagsändring, dels förslag till lag ang. förbud mot vissa sammanslutningars verksamhet.
    Motionsvis väckt fråga om lagstiftning rörande rätt för kommun att anslå medel till luftvärn och luftskydd har likaledes förfallit på grund av kamrarnas skiljaktiga beslut (sms KU och I LU 1).

I. S.