Namnunderskrift å expedition. Efter framställning av riksdagen i anledning av motioner har K. M:t i cirkulär till statsmyndigheterna (SFS nr 497), under framhållande av angelägenheten av att tjänstemans namnunderskrift å

662 NOTISER.utgående expedition skrives så tydligt som möjligt, funnit gott föreskriva, att då namnunderskrift å sådan expedition icke kan anses fullt tydlig, det skall åligga vederbörande att under namnunderskriften återgiva namnet med tryckbokstäver eller med maskinskrift.