Skydd för värdehandlingar m. m. Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har till samfundets ledamöter utsänt ett cirkulär av följande innehåll:
    Styrelsen för Sveriges advokatsamfund får härmed fästa ledamöternas uppmärksamhet på önskvärdheten av att landets advokater snarast förbereda och vidtaga de åtgärder till skydd för klienters tillgångar vid krig och krigsfara, som med hänsyn till lokala förhållanden, kostnader o. dyl. äro de i varje särskilt fall mest ändamålsenliga.
    Styrelsen är av den uppfattningen, att nedan föreslagna åtgärder i allmänhet äro genomförbara.
    1. Där så icke redan sker, böra dubbla kopior tagas av alla avlåtna brev och kopiorna om möjligt förvaras på skilda ställen.
    2. En särskild liggare bör uppläggas, i vilken anteckning göres om alla de värdehandlingar, vilka äro bärare av rättigheter, även som de enkla skuldebrev och de testamenten, som advokaten mottager. Utom en kort beskrivning på handlingarna bör denna liggare innehålla uppgift om klientensnamn, dagen för omhändertagandet, den plats där handlingarna förvaras,förändringar härut innan och datum för dessa samt dagen då handlingarna utlämnats till klienten eller tredje man. Liggaren bör så förvaras, att den vid behov lätt kan medföras från kontoret.
    3. Värdehandlingar och andra urkunder böra icke av advokaten omhänderhavas längre än som är oundgängligen nödvändigt. För detta ändamål är det bl. a. tillrådligt att snarast verkställa en allmän inventering av de värdehandlingar och urkunder, som förvaras av advokaten.
    4. Om en advokat har i uppdrag att för längre tid förvalta värdehandlingar, böra dessa om så ske kan deponeras i öppet förvar; med hänsyn till kostnaderna för förvaringen dock endast efter överenskommelse med klienterna.
    5. I övrigt böra värdehandlingar ävensom urkunder förvaras på säkrast möjliga sätt, varvid hänsyn får tagas till bl. a. behovet av att hava handlingarna tillgängliga och till de lokala förhållandena. Stundom torde det vara lämpligt att kopiera sådana handlingar och förvara kopiorna i en särskild pärm.
    6. Om samtliga jurister på en byrå kunna beräknas bliva i händelse avkrig eller krigsfara inkallade till militärtjänstgöring, bör snarast överenskommelse träffas med någon bank på orten om förvaring av värdehandlingar och övriga urkunder, handelsböcker m. m. samt om dispositionsrätten under byråjuristernas frånvaro till dessa handlingar.

 

    Gåva till Finland. Genom styrelsen för Sveriges advokatsamfund har i april i år till Finlands advokatsamfund såsom gåva överlämnats ett belopp av 45,000 kr., som insamlats bland samfundets ledamöter. Medlen äro avsedda att användas till hjälp åt finska advokater och deras anhöriga, som råkat i behov av hjälp genom kriget.

I. S.