Jean Herman Braconier avled d. 1 aug. 1940. Född i Lilla Slågarp i Malmöhus 1. 1870, avlade han mogenhetsex. i Lund 1889 och hovrättsex. där 1893. Han tjänstgjorde därefter i skilda verk i Stockholm, bl. a. vid Stockholms rådhusrätt. Åren 1897—1904 var han t.f. domhavande. 1908—1913 var han adjungerad ledamot i Svea hovrätt. 1914 blev han t.f. revisionssekreterare. Året därpå utnämndes han till häradshövding i Ås och Gäsene domsaga. I samband med omreglering av domsagorna blev han 1920 häradshövding i den nybildade Borås domsaga. Detta ämbete lämnade han med utgången av juni månad i år. Bland offentliga uppdrag som anförtroddes honom må nämnas ordförandeskapet i Älvsborgs läns arbetsförmedling.

 

    Ny justitsminister i Danmark. Ved en i begyndelsen af juli 1940 stedfunden rekonstruktion af ministeriet har statsadvokat Harald Petersen afløst Svend Unmack Larsen som justitsminister. Den nye justitsminister, der er født i 1895, blev cand. juris 1918 og indtraadte i 1919 som sekretær i Justitsministeriet, hvor han i 1929 avancerede til fuldmægtig. I 1932 udnævntes Harald Petersen til statsadvokat for København. Samtidig med sin virksomhed i ministeriet var Harald Petersen fuldmægtig hos rigsadvokaten, ligesom han gentagne gange var konstitueret som politimester, underretsdommerog landsdommer.

Fh.

    Justitiedepartementet. Sedan K. M:t 7 juni 1940, i anledning av framställning från styrelsen för föreningen svenska tonsättares internationella musikbyrå, Stim u. p. a., bemyndigat chefen för justitiedepartementet att utseen person att följa föreningens verksamhet och hava inseende däröver i enlighet med de närmare föreskrifter som komma att meddelas av dep.chefen, förordnade dep.chefen 8 i s. m. revisionssekreteraren Johan Nordenfalk attutöva den befattning som avses med bemyndigandet.
    Chefen för justitiedepartementet har vidare
    17 juni 1940 på därom av straff lagberedningens ordförande gjord framställning förordnat professorn Ragnar Bergendal och överläkaren docenten Torsten Sondén att tills vidare, efter kallelse av ordföranden, samråda med denne vid den inom beredningen pågående utredningen om ändring avgällande regler om sinnesundersökning i brottmål och om strafflagens tillräknelighetsbestämmelser;
    21 juni 1940 med stöd av K. M:ts bemyndigande s. d. tillkallat professorn Ragnar Bergendal och revisionssekreteraren Olof Thulin att såsom sakkunniga inom departementet biträda med utredning och avgivande av förslagrörande en komplettering av gällande lagbestämmelser om sabotage samtförsök och förberedelse därtill (se ovan s. 658);
    22 juli 1940 på därom gjord framställning entledigat hovrättsassessorn Sven Larsson från honom meddelat uppdrag att vara sekreterare i strafflagberedningen i vad avser lagstiftningsfrågor (jfr nedan under socialdepartementet).

666 PERSONALNOTISER.    K. M:t har 5 juli 1940 förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Lars Gunnar Ohlsson att tills vidare biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av dep.chefen till honom överlämnas.