Socialdepartementet. Chefen för socialdepartementet har 5 juli 1940 förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Sven Larsson att fr. o. m. 15 i s. m. vara sekreterare åt socialvårdskommittén (jfr ovan under justitiedepartementet).

    Jordbruksdepartementet. Chefen för jordbruksdepartementet har 15 maj 1940 förordnat assessorn i Svea hovrätt Per Olof Palmquist att vara sekreterare åt epizootisakkunniga.

    Folkhushållningsdepartementet. K. M:t har 28 juni 1940 förordnat assessorn i Svea hovrätt Ingvar Lindell att fr. o. m. 1 juli 1940 tills vidare inom folkhushållningsdepartementet och till departementet hörande centrala krisorgan biträda med fullgörande av de arbetsuppgifter som departementschefen bestämmer.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 9 aug. 1940 förordnat assessorn i Göta hovrätt Erik Täcklind att fr. o. m. 15 aug. 1940 förvalta ett revisionssekreterarämbete.

    Hovrätterna. K. M:t har
    21 juni 1940 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorn i hovrätten Nils Rignell;
    23 juli 1940 till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat e.o. assessorn i samma hovrätt Hans Ramel;
    31 aug. 1940 till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt assessorn i hovrätten Otto Schell;
    s. d. till assessorer i Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamöterna i hovrätten Gunnar Rådström och Ragnar Pihl;
    s. d. till assessor i hovrätten för Övre Norland förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Elis Dahlin.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    21 juni 1940 beviljat häradshövdingen i Borås domsaga Jean Braconier avsked från häradshövdingämbetet med utgången av juni 1940 († 1 aug. 1940);
    1 aug. 1940 till häradshövding i Lindes domsaga fr. o. m. 1 okt. 1940 utnämnt hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Olof Ekecrantz;
    19 aug. 1940 till häradshövding i Borås domsaga fr.o.m. 1 sept. 1940 transporterat häradshövdingen i Kalix domsaga Arvid Swartling.

    Rådhusrätterna. K. M:t har 16 aug. 1940 medgivit anstånd med återbesättande dels av en ledigbliven rådmansbefattning i Karlskrona tillsvidare till 1 okt. 1940 dels ock av en 1 jan. 1941 ledigblivande rådmansbefattning i Halmstad tills vidare till 1 juli 1941.

    Vattendomstolarna. K. M:t har 14 juni 1940 medgivit att biträdande vattenrättssekreterare må förordnas vid Österbygdens vattendomstol undertiden 1 juli—31 aug. 1940 och vid Söderbygdens vattendomsol under tiden 1 sept.—31 dec. 1940.

    Interneringsnämnden. K. M:t har 14 juni 1940 förordnat rektorn Gustav Adolf Mosesson att (efter framlidne riksgäldsfullmäktigen Anders Råstock) fr.o.m. 1 juli 1940 under fem år vara ledamot av interneringsnämnden samt riksgäldsfullmäktigen Ernst Eriksson att under samma tid vara suppleant inämnden.

    Biträdande domare och sekreterare. K. M:t har 14 juni 1940 förordnat att under hela budgetåret 1940/41 skola vara anställda biträdande domare i en var av Södertörns samt Askims, Hisings och Sävedalsdomsagor och sekreterare i en var av Södra Roslags, Sollentuna och Färentuna, Södertörns, Uppsala läns södra, Uppsala läns norra, Oppundaoch Villåttinge, Västernärkes, Nora, Falu, Hedemora, Nedansiljans, Ovansiljans, Norra Hälsinglands, Västra Hälsinglands, Medelpads västra, Medel

PERSONALNOTISER. 667pads östra, Ångermanlands södra, Ångermanlands mellersta, Ångermanlandsnorra, Jämtlands norra, Bråbygdens och Finspångaläns, Njudungs, Östbooch Västbo, Östra Värends, Sunnerbo, Södra Möre, Hallands södra, Hallands mellersta, Askims, Hisings och Sävedals, Sunnervikens, Vättle, Aleoch Kullings, Flundre, Väne och Bjärke, Nordals, Sundals och Valbo,Vadsbo, Skövde, Östra och Medelsta, Bräkne och Listers, Gärds och Albo,Västra Göinge, Oxie och Skytts, Torna och Bara, Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads, Frosta och Eslövs, Rönnebergs, Onsjö och Harjagers, Luggude,Västerbottens västra, Västerbottens norra, Piteå och Luleå domsagor.
    S. d. har K. M:t förordnat att sekreterare skall under förra halvåret 1941 vara anställd i Norra och Södra Vedbo domsaga.
    I fråga om Södra Roslags, Sollentuna och Färentuna, Medelpads östra, Ångermanlands norra, Vättle, Ale och Kullings, Östra och Medelsta, Bräkneoch Listers samt Västerbottens norra domsagor har K. M:t tillika medgivit att till sekreterare må förordnas assessor i hovrätt.