De svenska juridiska professurerna i Helsingfors. I lag 18 juni 1937 bestämdes, att vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet skulle finnas tre ordinarie professurer, vilkas innehavare skulle hava att föreläsa påsvenska, nämligen i civilrätt, i sraff- och processrätt samt i offentlig rätt. Samtliga dessa lärostolar hava numera blivit ordinariter besatta. Redan 1938 överfördes professorn i processrätt O. Hj. Granfelt till professuren i straff- och processrätt. Medelst en förordning 12 april 1940 har nu till lärostolen i offentlig rätt överförts professorn i folkrätt S. R. Björksten. Och 26 april 1940 har till innehavare av professuren i civilrätt utnämnts t. f. professornvid Åbo akademi jur. dr Erik Mikael af Hällström.
    Prof. Björksten är född 1897. Han blev professor i folkrätt 1931. Hans litterära produktion har hitintills varit huvudsakligast folk- och statsrättslig.
    Prof. af Hällström är född 1897. Jurisdoktor blev han 1931. Under åren 1924—29 utövade af Hällström advokatverksamhet i Helsingfors och de följande två åren tjänstgjorde han som extra justitierådman vid rådstuvurätteni samma stad. Prof. af Hällström blev docent i civilrätt vid Helsingforsuniversitet 1933 och utnämndes 1934 till adjunkt i allmän lagfarenhet och civilrätt vid universitetet. Under åren 1934—36 förestod af Hällström enprofessur i civilrätt vid Helsingfors universitet och 1936—40 lärostolen i privaträtt med allmän rättslära vid Åbo akademi. Den nyutnämnde professorns förnämsta rättsvetenskapliga arbeten äro: »Om villfarelse såsom divergensmellan vilja och förklaring vid rättshandlingar på förmögenhetsrättens fält»,»Formkravet vid fastighetsöverlåtelse», »Arvejordsinstitutet», »Arvsrättsreformen», »Rättshandlingars ogiltighet enligt avtalslagen» och ett ännu ejslutfört verk om avbetalningsköpet. Prof. af Hällström tillhör SvJT:s ordinarie medarbetare. Han har för tiden fr. o. m. år 1934 i SvJT lämnat årligaredogörelser för juridisk litteratur i Finland. O. Hj. G.

 

    En docentur i kriminologi och statistik har inrättats vid filosofiska fakultetens historisk-filologiska sektion i Helsingfors. Till docenturens innehavare har förordnats byråchefen fil. dr Veli Verkko.

 

    Juridiska examina läsåret 1939—40. Juris licentiatexamen ifinansrätt och straffrätt har avlagts vid Stockholms högskola 15/12 39 av skattedirektören i Sthm Karl Gustaf Armand Sandström, f. i Sthm 23/9 1895, student där 15/5 13, jur. kand. ex. där 9/3 18.
    Juris kandidatexamen har under höstterminen 1939 avlagts 

vid Uppsala universitet 

d. 15 september av:

    Karin Agnes Brunnberg, f. Undén, värml., f. i Lund 25/2 14, student i Uppsala 2/6 33. — Stig Gösta Holmberg, uppl., f. i Sthm 15/8 15, student i Uppsala 1/6 35. — Igor Erik Kasimir Holmstedt, värml., i Viby förs. Örebro1. 16/9 12, student i Karlstad 4/6 31. — Olof Ragnar Kaijser, norrl., f. i Härnösand 28/12 14, student där 3/6 32, fil. kand. ex. i Uppsala 24/3 37. — Göran Axel

668 PERSONALNOTISER.Lennart Greyer Larsson, sthm, f. i Stockholm 20/1 08, student i Lundsberg 18/5 28. — Lars Gudmund Lindencrona, smål., f. i Öjaby förs. Kronobergs 1. 6/8 16, student i Sthm 9/5 34. — Sten Gustaf Åke Nordström, söderm.-närke, f. i Eskilstuna 27/6 11, student där 9/6 31. — Dick Guy Kenneth Prytz, göteb., f. i Sthm 15/2 13, student i Lundsberg 27/5 32. — Stig Anders Radhe, uppl., f. i Uppsala 24/12 12, student där 22/5 31, fil. kand. ex. där 29/5 34. — ThorstenAlbert Rosenberg, norrl., f. i Andrarums förs. Kristianstads 1. 27/6 15, student i Lund 6/0 35. — Gösta Gustaf William David af Sandeberg, göteb., f. i Göteborg 14/12 14, student där 3/6 33. — Erik Richard Skiöld, uppl., f. i Uppsala 28/12 17, student där 25/5 35. — Henrik Ingemar Ulveson, västg., f. i Agunnaryds förs. Kronobergs 1. 11/4 17, student i Borås 23/5 35. — Carl Sverker Åström,östg., f. i Uppsala 30/12 15, student där 24/5 34, fil. kand. ex. där 16/9 35. —Lennart Albert Ölund, gästr.-häls., f. i Högs förs. Gävleborgs 1. 8/12 15, student iUppsala 24/5 34;

d. 31 oktober av:

   Gustaf Ingvar Arén, östg., f. i Norrköping 15/6 12, student där 9/6 31. —Karl Uno Folke Arvidson, värml., f. i Munkfors förs. Värmlands 1. 19/4 08, student i Karlstad 26/5 34. — Olle Oskar Gottfrid Blomqvist, uppl., f. i Uppsala 7/4 09, student där 22/5 29. — Sten Gustaf Folke Boström, norrl., f. i Umeå 10/9 13, student där 25/5 32. — Martin Charlie Percival Bratt, västm.-dala, f. i Falun 10/4 15, student där 2/6 34. — Gunnar Walter Delje, västm.-dala, f. i Hedemora 12/2 15, student i Uppsala 19/5 34. — Inger Berta Kramer, norrl., f. i Piteå 11/4 15, student i Sundsvall 8/0 35. — Nils Fredrik Nordlind, uppl., f. i Uppsala 29/12 11, student i Sthm 18/5 33. — Holger Vilhelm Henrik Nordqvist, västm.-dala, f. i Hedemora 39/3 12, student i Uppsala 28/5 31, fil. kand. ex. där 29/5 35. — Nils Olof Winde, uppl., f. i Örby förs. Älvsborgs 1. 17/6 14, student i Uppsala 24/5 34;

d. 15 december av:

    Per Johan Valentin Anger, sthm, f. i Göteborg 7/12 13, student i Sthm 12/533. — Sigvard John Fredrik Arne, göteb., f. i Göteborg 21/12 16, student där 5/6 35. — Björn Lars Torkel Engström, västm.-dala, f. i Sthm 1/8 14, student i Lund 22/5 34. — Gunnar Gerring, sthm, f. i Sthm 25/10 16, student där 11/5 34.Axel Gilbert Adolf Hamilton, västg., f. i Göteborg 25/5 14, student i Lundsberg 4/6 34. — Carl Holger Zacharias Holmlöv, göteb., f. i Göteborg 5/5 13, student där 3/6 33. — Nils Gustaf Alrik Höijertz, östg., f. i Norrköping 28/11 04, student där 17/5 23, kansliex. i Uppsala 29/5 35. — Per-Olof Lannér, västg., f. i Undernäs förs. Skaraborgs 1. 6/4 05, student i Skara 18/5 34. — Nils GustafÅke Lundström, västm.-dala, f. i Uppsala 24/5 13, student i Västerås 19/5 33. —Hans Ragnar Eugen Munck, uppl., f. i Uppsala 12/7 12, student där 26/5 33. —Alf Erland Uggla, östg., f. i Linköping 28/9 07, student i Linköping 18/5 26;

vid Lunds universitet

d. 16 september av:

    Nils Lennart Larsson, ld, f. i Dalköpinge förs. Malmöhus 1. 9/10 09, student i Lund 28/5 29. — Stig Bertil Lennart Lilja, österg., f. i Linköping 5/10 11, student där 12/12 30. — Stig Jan Yve Linell, hbg, f. i Hälsingborg 18/6 12, student där 13/6 31. — Anders Torgil Mellgard, mlm, f. i Karlshamn 16/3 15, student i Malmö 29/5 34. — Carl Gösta Persson, krist., f. i Smedstorps förs. Kristianstads 1. 2/5 10, student i Malmö 2/0 31;

d. 1 november av:

    Moritz Apt, göteb., f. i Uddevalla 11/9 13, student där 18/5 34. — Lars Erik Gunnar Dunér, yst., f. i Trelleborg 26/9 09, student i Lund 9/6 28. — Sten Folke Constantin Föjerstam, hall., f. i Varberg 13/7 07, student i Halmstad 8/12 30.Bo Ernst Kallenberg, mlm, f. i Lund 18/9 16, student där 17/5 34. — Nils Curt Eugen Wildeman, ld, f. i Lund 24/3 13, student där 17/5 34. — Rolf Wistrand, hbg, f. i Sthm 11/1 12, student i Hälsingborg 11/6 31;

d. 18 november av:

   Stig Eric Morin, hbg., f. i Landskrona 19/7 14, student där 17/5 32;

d. 15 december av:

   Nils Gunnar Nilsson, ld, f. i Åkarp 15/11 15, student i Lund 19/5, 34. —Lennart Axelsson Norrman, mlm, f. i Malmö 28/9 13, student där 2/6 31, fil.

PERSONALNOTISER. 669kand. ex. i Lund 29/5 35. — Eva Thomasine Reuterskiöld, klm, f. i Nyköping 21/4 16, student i Kalmar 25/5 35. — Sten Johan Erik Sjöholm, krist., f. i Lund 6/10 15, student i Kristianstad 31/5 35. — Ruth Majken Åberg, mlm, f. i Malmö 5/4 14, student där 2/6 33, fil. kand. ex. i Lund 1/4 37;

vid Stockholms högskola 

d. 15 september av:

    Kerstin Berglund, f. i Ytterlännäs förs. Västernorrlands 1. 27/8 14, student iHärnösand 23/5 34. — Sven Oskar Dahlqvist, f. i Mariestad 30/6 12, student i Örebro 1/6 33. — Elin Nanna Margareta Erikson, f. i Göteborg 20/9 00, student i Sthm 14/5 20. — Nils Holger Hemmingsson, f. i Vimmerby 28/6 12, student i Lund 9/12 32. — Bo Herion, f. i Sthm 2/5 08, student där 19/5 28. — Gustav Lennart Hiort, f. i Sollefteå 2/4 16, student i Härnösand 23/5 34. — Styrbjörn Vilhelm Samuel Hybbinette, f. i Sthm 18/2 15, student där 20/5 33. — Nils Gösta Fredrik Karlberg, f. i Rödeby förs. Blekinge 1. 2/11 11, student i Karlskrona22/5 31. — Ivan Reinhard Marinus Petrus Meerburg, f. i Sthm 26/10 14, studenti Lidingö 23/5 33. — Sten Kristian Verner Nordin, f. i Sundsvall 19/2 13, studentdär 8/6 33. — Hans Albert Sten Sandberg, f. i Värmdö förs. Stockholms 1.9/12 11, student i Sthm 18/6 32. — Kerstin Signe Josefine Tholander, f. i Rämensförs. Värmlands 1. 22/4 13, student i Lidingö 14/5 32. — Jan Carl Velander, f. i Sundsvall 24/10 16, student där 19/5 34. — Staffan Wigelius, f. i Norrköping 7/1113, student i Lundsberg 27/5 32;

d. 4 november av:

    Arne Verner Charles Forsström, f. i Sthm 4/8 11, student där 10/5 30. —Tage Nils Vilhelm Leijon, f. i Öglunda förs. Skaraborgs 1. 24/7 14, student i Skara 7/0 33, ekon. ex. vid handelshögskolan 25/6 35. — Sven-Hjalmar Lord,f. i Sthm 5/7 16, student där 10/5 35. — Ture Gustaf Styrenius, f. i Västervik19/3 09, student där 3/6 30. — Sigurd Esaias Waldenström, f. i Sthm 10/1 15, student i Djursholm 10/5 33;

d. 15 december av:

   Gunnar Arvid Bärmark, f. i Örebro 1/4 13, student där 21/5 31, ekon. ex. vid handelshögskolan 14/10 33. — Thord Arnold Adrian Granger, f. i Hakarpsförs. Jönköpings 1. 27/10 14, student i Jönköping 17/5 35. — Knut Bertil EsbjörnHærén, f. i Sthm 1/1 13, student där 10/5 32. — Seth Carl Erik Torwald Hesserf. i Sthm 14/11 17, student där 10/5 35. — Jacob Olov Lindhagen, f. i Sthm 27/616, student där 11/5 34. — Bengt Wilhelm Matthiesen, f. i Sthm 6/2 15, student där 22/5 33. — Emanuel Percy Ludvig Alexis (Alec) Nobel, f. i Leningrad 18/10 13, student i Sthm 18/5 32. — Tage Olof Martin Ohlsson, f. i Karlskrona 10/5 13, student där 29/5 34. — Stig Harald Gustaf Rynell, f. i Norrköping 6/10 11, student där 6/6 30, fil. kand. ex. i Sthm 30/5 34. — Bertil Gustaf Gustafsson Seth, f. i Göteborg 15/2 14, student där 27/5 33. — Bror Ragnar Winsnes, f. i Limhamnsförs. Malmöhus 1. 22/4 16, student i Umeå 30/5 34. — Bengt Olof Sten Öhmanf. i Sthm 24/8 16, student där 11/5 34.
    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1940 avlagts

vid Uppsala universitetd. 31 januari av:

   Sven Albert Blomberg, värml., f. i Karlstad 4/2 15, student där 26/5 34. —Sven Åke Henry Jonasson, göteb., f. i Eskilstuna 22/4 13, student i Göteborg22/5 31. — Stig Anders Roswall, göteb., f. i Nässjö 1/7 13, student i Sthm 12/5 33.Carl Hilding Johan Wellander, söderm.-närke, f. i Nyköping 26/5 16, studentdär 31/5 34;

d. 2 april av:

   Einar Tycho Vilhelm Beskow, sthm, f. i Sthm 23/9 16, student i Växjö 21/5 35.Gustaf Lennart Bjured, västg., f. i Bjurbäcks förs. Skaraborgs 1. 8/3 14, student i Jönköping 8/6 34. — Sven Eric Adolf Hallgren, värml., f. i Sthm26/3 16, student där 11/5 35. — Birger Hermansson, söderm.-närke, f. i Eskilstuna 27/3 16, student där 18/5 35. — Magnus Henrik Lagercrantz, sthm, f. i Djursholm 29/6 15, student där 17/5 34. — Jonas Gustaf Fredrik Lidströmervästg., f. i Nyköpings västra förs. Södermanlands 1. 17/2 10, student i Vänersborg 22/5 28. — Helge Emanuel Malmström, västm.-dala, f. i Väster Löfsta förs.Västmanlands 1. 20/2 10, student i Uppsala 22/5 31, fil. kand. där 29/5 35. —

670 PERSONALNOTISER.Olof Arvid Gustaf Moberger, östg., f. i Visby 16/8 18, student i Västervik 10/6 36.Gösta Valter Ohlson, värml., f. i Göteborg 16/11 12, student i Lundsberg27/5 32. — Oscar Bertil Winberg, norrl., f. i Gävle 28/4 18, student i Umeå30/5 36;

d. 3 0 maj av:

   Hampus Axel Fredrik Bodén, värml., f. i Sthm 5/1 17, student i Lundsberg 14/5 35. — Gunnar Lorentz Leonard Edelberg, östg., f. i Borgs förs. Östergötlands 1. 6/8 16, student i Norrköping 20/5 35. — Lennart Malte Högberggöteb., f. i Göteborg 22/1 15, student där 2/6 34. — Arne Lundin, norrl., f. i Jukkasjärvi förs. Norrbottens 1. 31/3 15, student i Uppsala 19/5 34. — Margareta Gabriella Martinell, gästr.-häls., f. i Sundsvall 25/3 14, student i Uppsala 9/6 32.Ragnar Ludvik Nordin, västm.-dala, f. i Enåkers förs. Västmanlands 1. 6/9 10, student i Örebro 7/12 31. — Carl-Eric Theodor Odelberg, sthm, f. i Sthm 24/s 14, student där 22/5 33. — Björn Olov Erik Rogberg, gästr.-häls., f. i Ljusdals förs. Gävleborgs 1. 9/4 11, student i Söderhamn 30/5 31. — Curt Einar Sandströmnorrl., f. i Sthm 30/4 17, student i Umeå 30/5 36. — Sven Gunnar Anders Stenberg, gästr.-häls., f. i Alingsås 24/2 14, student i Gävle 20/5 33. — Ture Harry Tibbling, östg., f. i Norrköping 1/5 13, student där 16/5 33. — Erik Gunnar Westlund, västm.-dala, f. i Stjärnsunds förs. Kopparbergs 1. 25/10 14, student i Falun 2/6 34. — Anders Adolf von Zweigbergk, västg., f. i Borås 25/4 11, student där 23/5 29;

vid Lunds universitet

d. 31 januari av:

   Gösta Grevillius, hbg, f. i Borås 8/5 16, student i Hälsingborg 29/5 34. — Nils Malte Jörgen Nilsson, hbg, f. i Väsby förs. Malmöhus 1. 16/9 14, student i Lund 23/5 34. — Erik Torsten Eriksson Sandblad, göteb., f. i Göteborg 24/11 16, student där 5/6 35. — Fredrik Wilhelm Schlyter, blek., f. i Aspö förs. Blekinge 1. 11/5 13, student i Landskrona 29/5 32. — Carl Erik Wallhammar, mlm, f. i St.Kils förs. Värmlands 1. 15/6 16, student i Malmö 25/5 35;

d. 26 februari av:

   Tor Lennart Finnmark, göteb., f. i Göteborg 18/1 17, student där 9/6 36;

d. 15 april av:

   Lars Ingvar Jönsson, mlm, f. i Malmö 5/3 13, student i Lund 17/12 35. — Bengt Edvard Nyhed, blek., f. i Karlskrona 21/12 12, student där 15/9 33, kansliex. 31/3 36. — Torsten Lennart Elofsson, klm, f. i Vissefjärda förs. Kalmar 1. 27/9 14, student i Kalmar 5/10 32;

d. 31 maj av:

   Greta Kerstin Maria Bergström, ld, f. i Sölvesborg 12/8 14, student i Lund 24/5 34. — Tryggve Egardt, mlm, f. i Malmö 25/2 14, student i Lund 10/6 33. —Nils Olof Hedding, mlm, f. i Malmö 16/3 10, student där 24/5 28. — Hans Bertil Ingemar Lidgard, mlm, f. i Malmö 1/8 16, student där 28/5 34. — EbbeLarsson, mlm, f. i Malmö 23/7 09, student där 24/5 28. — Sven Holger Lindeborgsmål., f. i Hässleby förs. Jönköpings 1. 30/3 14, student i Sthm 16/12 33. —Sven Hjalmar Lindström, ld, f. i Sölvesborg 30/12 14, student i Malmö 25/5 35.Ove Bertil Pertelius, mlm, f. i Malmö 31/1 12, student där 1/6 31. — Åke Witzell, blek., f. i Lund 25/11 12, student i Karlskrona 23/5 31;

vid Stockholms högskolad. 31 januari av:

   Ulf Berglöf, f. i Sthm 4/3 16, student där 9/5 34. - Curt Olof Hugo Böre, f. i Sthm 8/4 15, student där 10/5 33. — Brita Christina Eriksson, f. i Sthm 31/7 08, student där 16/5 27. — Ingrid Maria Forsman, f. i Sthm 10/2 14, student där 24/5 33. — Karl Gösta Johansson-Gårdö, f. i Västerås 3/12 15, student där 5/6 34. — Sven Emanuel Hallberg, f. i Sthm 24/1 15, student där 12/5 33. —Johan Sigge Lilliehöök, f. i Göteborg 28/7 13, student i Sthm 27/5 32. — GunnIngegerd Nordqvist, f. Molander, f. i Sthm 4/7 16, student där 14/5 35. — ElinMaria Lauritzen, f. Paues, f. i Rio de Janeiro 11/7 16, student i Sthm 18/5 35. —Karl Gunnar Helge Schött, f. i Göteborg 28/8 16, student i Sthm 11/5 35;

d. 9 mars av:

   Nils Olof Lilliehöök, f. i Sthm 13/7 15, student där 18/5 34. — Johan Harry Lennart Lindblom, f. i Sthm 12/2 13, student där 16/12 33;

PERSONALNOTISER. 671d. 20 april av:

   Lars Carl Erik Egelius, f. i Göteborg 18/10 17, student i Sigtuna 5/6 35. —Bengt Gunnar Ericson-Lindahl, f. i Sthm 11/10 16, student där 11/5 35. — Anna Martha Beatrix Liljhagen, f. Andersson-Bartram, f. i Saltsjöbaden 22/3 12, student i Strängnäs 12/6 31. — Gunnel Margareta Månsson, f. i Norrköping 6/11 15, student där 20/5 35. — Stig Nordenskjöld, f. i Vreta kloster förs. Östergötlands 1.31/8 14, student i Kristianstad 4/6 34. — Carl Olof Sandström, f. i Jönköping 4/6 16, student i Sthm 10/5 35. — Kurt Hemming Knut Öhrström, f. i Sthm24/2 11, student där 13/5 30;

d. 29 maj av:

   Torkel Åke Johan Göransson, f. i Sthm 12/1 14, student där 12/5 33. —Sven Agne Richard Hellman, f. i Göteborg 28/3 11, student i Sthm 17/6 33. —Claes Eric Carl König, f. i Sthm 19/4 13, student där 11/5 32. — Ingmar Henrik Wilhelm Oldenburg, f. i Nyköping 26/5 10, student där 7/6 30.
    Statsvetenskaplig juridisk examen har under höstterminen1939 avlagts

vid Uppsala universitet

d. 15 december av:

    Mats Herman Lemne, gotl., f. i Tjällmo förs. Östergötlands 1. 20/5 19, student i Visby 3/6 36. — Carl Henrik Gustafsson von Platen, sthm, f. i Malmö14/12 13, student i Lund 10/6 32, fil. kand. ex. där 16/9 36;

vid Lunds universitet

d. 15 december av:

   Brita Valborg Andersson, hbg, f. i Barkåkra förs. Malmöhus 1. 8/4 17, student i Hälsingborg 6/6 36, fil. kand. ex. i Lund 31/3 39. — Per Åke Brandt, ld, f. i Lejpävista (Finland) 15/5 17, student i Helsingfors 31/5 35. — Paul Artur Fredenmark, värml., f. i Ljusnarsberg Örebro 1. 20/8 13, student i Lund 17/12 35;

vid Stockholms högskola

d. 4 november av:

    Tage Herman Gustav Kahlin, f. i Sollefteå 29/12 14, student i Sundsvall19/5 34.
    Statsvetenskaplig juridisk examen har under vårterminen 1940 avlagts:

vid Uppsala universitet

d. 2 april av:

     Erik Birger Forslund, östg., f. i Tjärstads förs. Östergötlands 1. 14/3 17, student i Linköping 25/5 35;

vid Lunds universitet

d. 26 februari av:

    Börje Robert Viktor Kragh, ld, f. i Sthm 11/4 18, student i Lund 9/6 36;

vid Stockholms högskola

d. 31 januari av:

   Kurt Åke Fredricsson, f. i Sthm 19/9 13, student i Västerås 20/5 33, fil. kand.ex. i Sthm 15/12 37;

d. 29 maj av:

    Per Axel Otto Holm, f. i Saltsjöbaden 19/8 15, student där 11/5 35. — ToreCarl Henrik Högstedt, f. i Vänersborg 11/3 14, student i Sthm 17/5 32, ekon. ex.vid handelshögskolan 28/10 37.
    Juris kandidatexamen har under höstterminen 1939 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 36 personer, vid Lunds universitet av 17 personer och vid Stockholms högskola av 31 personer samt under vårterminen 1940 vid Uppsala universitet av 27 personer, vid Lunds universitet av 15 personer och vid Stockholms högskola av 23 personer.
    Statsvetenskaplig juridisk examen har under höstterminen 1939 avlagts vid Uppsala universitet av 2 personer, vid Lunds universitet av 3 personer och vid Stockholms högskola av 1 person samt under vårterminen 1940 vid Uppsala universitet av 1 person, vid Lunds universitet av 1 person och vid Stockholms högskola av 3 personer.