672LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar år 1940 avgivit utlåtande över följande lagförslag.
Maj 6 Förslag till lag om ändrad lydelse av 9 § förordn. d. 16 maj 1884 ang. patent. Föredragande: byråchefen Åke von Zweigbergk. (Hand.dep.)
» 9 Förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § valutalagen d. 22juni 1939. Föredragande: chefen för rättsavdelningen i fin.dep. Claes Johanson.
» 15 Förslag till lag om krigsskadeersättning (se SvJT 1940 s. 546). Föredragande: e. hovrättsfiskalen Sven Åke Edling. (Hand.dep.)
» 15 Förslag till lag om förbud i vissa fall mot beviljande av kvarstad eller skingringsförbud. Föredragande: hovrättsassessorn Herman Zetterberg. (Just.dep.)
» 15 Förslag till lag om undantag från gällande bestämmelser rörande arbetstidens reglering m. m. Föredragande: chefen förrättsavdelningen i soc.dep. Sven Björkholm.
» 16 Förslag till lag ang. förbud mot vissa sammanslutningars verksamhet (se SvJT 1940 s. 563). Föredragande: lagbyråchefen Gunnar Danielson. (Just.dep.)
» 20 Förslag till lag om ändrad lydelse av 191 § strafflagen förkrigsmakten. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin. (Just.dep.)
» 21 Förslag till lag med vissa bestämmelser om inländsk försäkringsrörelse vid krig m. m.; och lag med vissa bestämmelser om utländsk försäkringsrörelse här i riket vid krig m. m. (seSvJT 1940 s. 546). Föredragande: hovrättsrådet Sven Hammarskiöld.(Hand.dep.)
» 24 Förslag till lag om skyldighet att bortföra varuförråd m. m. Föredragande: lagbyråchefen Rolf Dahlgren. (Folkhushållningsdep.)
» 27 Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 14 okt. 1939 om förbud mot arbetstagares avskedande medanledning av värnpliktstjänstgöring m. m. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin. (Just.dep.)
» 27 Förslag till lag om ändrad lydelse av 1, 7 och 61 §§ strafflagen för krigsmakten. Föredragande: lagbyråchefen GöstaWalin. (Just.dep.)
» 29 Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 16:o) lagen d. 26 maj 1909 om K.M:ts regeringsrätt. Föredragande: lagbyråchefenGösta Walin. (Just.dep.)
Juni 21 Förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. patent vid krig eller krigsfara m. m. Föredragande: byråchefen Åke von Zweigbergk. (Just.dep.)
Aug. 16 Förslag till lag med vissa bestämmelser om livförsäkringm. m. vid krig (se SvJT 1940 s. 546). Föredragande: hovrättsrådet Sven Hammarskiöld. (Hand.dep.)
» 20 Förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. bolag, föreningar, sparbanker, vissa andra inrättningar och stiftelser vidkrig eller krigsfara m. m. Föredragande: revisionssekreterarenMauritz Wijnbladh. (Just.dep.)
» 21 Förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. förmynderskap, godmanskap och boutredning vid krig eller krigsfaram. m. Föredragande: revisionssekreteraren Mauritz Wijnbladh. (Just.dep.)