Nordisk Tidsskrift for Strafferet. Förra årgången avslutades med en längre artikel av professorn i rättsmedicin vid Köpenhamns universitet KNUD SAND angående erfarenheterna under ett decennium av den danska kastrationslagstiftningen. Den första lagen i detta ämne infördes 1929, och den avlöstes 1935 av den nu gällande lagen, som innebar utvidgning av möjligheterna att kastrera. Erfarenheterna äro enligt prof. Sand goda. Antaletkastreringar har under perioden varit 190. — Innevarande år har direktören för Botsfengslet i Oslo HARTVIG NISSEN publicerat en artikel om straffrättsskipning och fångbehandling i samarbete med psykiaterna. I artikeln förordar förf. psykiatriska undersökningar i stor utsträckning och redogör för den ökade betydelse, som psykiaterns verksamhet erhållit förbehandlingen inom Botsfengslet. Presidenten för Østre Landsret i Köpenhamn OLAF HAACK har i två artiklar belyst den roll straffbestämmelserna mot trolldom spelat i Danmark. Prof. WALTER A. LUNDEN i Pittsburg har framlagt några siffror rörande ungdomsbrottsligheten i U. S. A. För många är det säkerligen överraskande att finna, att dessa siffror varit högre undergoda tider än under dåliga. Förf. anknyter därtill reflexionen, att det väl länge varit känt att fattigdomen är brottets moder men att det nu förefaller som om välståndet vore ungdomsbrottslighetens fader. Fil. kand. GUNNAR RUDSTEDT har framlagt erfarenheter av en ny övergångsform, som användes vid kronohäktet i Ystad. Detta är numera en anstalt för ungaförvarade och straffriförklarade men har dessutom under de senaste åren mottagit en del ungdomsfängelseelever, vilka ansetts som psykopater eller debila. Vid denna anstalt har med början våren 1937 anställning hos privataarbetsgivare beretts många av de intagna redan under anstaltstiden. Numeraär samtidigt över hälften av de straffriförklarade och ungdomsfängelseeleverna sysselsatta på detta sätt, och friarbetet har för mera pålitliga intagna blivit ett normalt slutled i anstaltsvistelsen. Kvällarna och nätterna tillbringas emellertid i anstalten. Tidskriften har innehållit åtskilliga andra artiklar, bland vilka särskilt märkas årsöversikter över de olika nordiska ländernas fångvård.

I. S.