Förslag till ny lagstiftning om förmögenhetsbrott. Straffrättskommittén (se SvJT 1937 s. 551, 1938 s. 417 och 1940 s. 482) har avgivit betänkande med förslag till lagstiftning om förmögenhetsbrott (SOU 1940:20). Förslaget innebär i huvudsak att 20—23 kap. strafflagen skola erhålla helt ny lydelse och 24 kap. upphävas. I motsats till prof. Thyrén, som i sina utkast till strafflagens speciella del III och IV behandlat hithörande brott utom konkursbrotten, har kommittén till grund för förmögenhetsbrottens indelning lagt angreppssättet. I kommitténs förslag behandlas sålunda i 20 kap. brott som innefatta angrepp på främmande maktsfär med yttre maktmedel (tillgrepp eller annan besittningskränkning eller råntvång). I 21 kap.behandlas brott som innefatta angrepp på främmande maktsfär med psykiskamedel (svek, utpressningstvång, ocker) och i 22 kap. brott som innefatta missbruk av egen maktsfär (förskingring och annan trolöshet). I 23 kap. behandlas gäldenärsbrott, d.v.s. sådant missbruk av egen maktsfär, varigenomen gäldenär åsidosätter den hänsyn han är skyldig sina borgenärer.
    Vart och ett av nu nämnda fyra kapitel i förslaget inledes med ett principalt förmögenhetsbrott, stöld, bedrägeri, förskingring och oredlighet mot borgenärer. Dessa brott äro indelade i flera svårhetsgrader efter omständigheterna vid brottet. I stöldkapitlet upptages även rån, i bedrägerikapitlet utpressning och ocker samt i förskingringskapitlet trolöshet mot huvudman.
    De centrala förmögenhetsbrotten ha i allmänhet beskrivits som vinningsbrott, varmed enligt kommitténs terminologi förstås, att de innebära förmögenhetsöverföring, d.v.s. vinning för gärningsmannen och motsvarande skada för målsäganden. Till komplettering av vinningsbrotten upptagas i förslaget förmögenhetsbrott som icke innebära förmögenhetsöverföring. Sålunda kompletteras stöld av ett brott egenmäktigt förfarande, bedrägeri av ett brottoredligt förfarande och förskingring av ett brott olovligt förfogande.
    Försök skall enligt förslaget vara straffbart vid stöld, rån, bedrägeri, utpressning, förskingring, trolöshet mot huvudman samt vissa former av egenmäktigt förfarande och gäldenärsbrott. Även för vissa fall av förberedelse till brott upptager förslaget straff. Sålunda bestraffas under namn av svindleri utspridande av oriktiga uppgifter avsedda att påverka priset på vara, värdepapper eller annan egendom eller ägnade att påverka allmänhetens bedömande av ett företag i ekonomiskt hänseende. Under namn av ockerpantning bestraffas den särskilt av ockrare brukade metoden att såsom påtryckningsmedel vid krav mottaga falsk handling, check utan täckning e.d.
    Ett genomgående drag i förslaget är förenkling av gällande rätt. Antalet paragrafer har minskats avsevärt. I stället för de nuvarande bestämmelserna om högre resor av stöldbrott föreslås ett generellt stadgande avseende alla förmögenhetsbrott.

748 NOTISER.    Slutligen må påpekas, att de olika brotten i förslaget konsekvent erhållit särskilda benämningar.

N. B.