Förslag angående fritidsreservat. Fritidsutredningen (ordf. landshövding Hilding Kjellman, sekr. hovrättsrådet Gunnar Carlesjö) har till socialministern avgivit betänkande med utredning och förslag angående inrättande av fritidsreservat för städernas och de tättbebyggda samhällenas befolkning. (SOU 1940: 12; jfr SvJT 1939 s. 200.)
    Betänkandet innehåller — jämte detaljerade förslag ang. avsättande såsom statliga fritidsreservat (riksallmänningar) av ett antal under domänstyrelsens förvaltning stående kronoparker m. m. — bl. a. följande förslag.
    Utredningen föreslår införande av lag angående servitut för bildande av fritidsområden. Lagen avser att underlätta tillskapandet av fritidsreservat för allmänheten genom frivilliga avtal med markägarna i sådana fall, då det icke är nödvändigt att den i reservatet ingående marken tages uteslutande i anspråk för friluftsliv utan jämsides därmed kan såsom förut användas för skogsbruk och annan näringsverksamhet. Enligt lagen kan till förmån för kronan, kommun, municipalsamhälle eller kommunalförbund genom avtal å fastighet läggas besvär och last, som för fastighetens innehavare innebär skyldighet att underlåta viss användning av densamma i ändamål att bevara eller öka dess lämplighet såsom fritidsområde för allmänheten eller skyldighet att tåla, att allmänheten färdas över eller uppehåller sig å fastigheten i större omfattning än enligt vedertagna allmänna rättsgrundsatser är för envar lovligt. Det är således fråga om ett personalservitut. Det sakrättsliga skyddet för servitutet är ordnat efter i huvudsak samma grunder som nu gäller beträffande de vanliga realservituten, och även i övrigt bli de flesta bestämmelserna i 1907 års lag om servitut tillämpliga på de nya personalservituten. Servitut kan

750 NOTISER.överlåtas å ny innehavare efter i stort sett samma regler som gälla för överlåtelse av jordbruksarrende. Servitutsrätt, som avses i den föreslagna lagen, kan enligt särskilda regler upplåtas till och överlåtas å förening eller stiftelse, som erhållit Konungens tillstånd att förvärva servitutsrätten.
    Betänkandet upptar härutöver bl.a. förslag till ändringar i expropriationslagen och hälsovårdsstadgan.

G. C.