Tore Alméns minnesfond. D. 14 mars 1940, tjuguförsta årsdagen av justitierådet Tore Alméns död, sammanträdde fondens styrelse till ordinarie årssammanträde. Därvid föredrogs följande

»Revisionsberättelse.

   Undertecknade av Sveriges Advokatsamfund och Stockholms Handelskammare utsedda att i egenskap av revisorer granska räkenskaperna för Tore Alméns Minnesfond under år 1939 få härmed efter fullgjort uppdrag däröver avgiva följande berättelse.
    Räkenskaperna utvisa:

Ingående balans konto.

Debet. Kredit.
1939 1939
Jan. 1 Jan. 1
An Grundfondens konto Kr. 114,047.16 Per Kassa konto Kr. 64.34
Dispositionsfondens konto » 11,688.43 Obligationers konto » 64,915.—
  Utlämnade lånskonto » 60,000.—
  Checkräkningskonto » 756.25
Kr. 125,735.59 Kr. 125,735.59

Grundfondens konto.

Debet. Kredit.
 Dec. 31 Jan. 1
An Utgående balans konto Kr. 114,047.16 Per Ingående balanskonto Kr. 114,984.99
  Dec. 31
  Per Inkomsters & utgifters konto » 937.83
Kr.114,984.99 Kr. 114,984.99

Dispositionsfondens konto.

 

Debet. Kredit.
Dec. 31 Jan. 1
An Utgående balans konto Kr. 11,688.43 Per Ingående balanskonto Kr. 15,439.76
  Dec. 31
  Per Inkomsters & utgifters konto » 3,751.33
Kr. 15,439.76 Kr. 15,439.76

Inkomsters & utgifters konto.

Debet. Kredit.
Dec. 31 Dec. 31
An Omkostnaders konto Kr. 25.80 Per Räntors konto Kr. 4,714.96

Av återstående beloppet kr. 4,689.16

lägges 1/5 till grundfondens konto och

4/5 till dispositionsfondens konto:

Grundfondens konto » 937.83

 
Dispositionsfondenskonto » 3,751.33  
Kr. 4,714.96 Kr. 4,714.96

NOTISER.

Utgående balans konto

Debet. Kredit.
Dec. 31 Dec. 31
An Kassa konto Kr. 13.54 Per Grundfondens konto Kr. 114,984.99
Obligationers konto » 49,790.— Dispositionsfondens konto » 15,439.76
Utlämnade låns » » 60.000.—  
Checkräknings » » 20,621.21  
Kr. 130,424.75 Kr. 130,424.75

      Den 31 december 1939 funnos å

Obligationers konto.

Nom. 1,000 Kr. Billeruds A/B 5 % obl. 1923/28 Kr. 990.—
» 3,000 » Luossavaara-Kiirunavaara A/B 4 1/2 % obl. 1930 . » 2,995.—
» 7,000 » Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund 4 1/2% obl. 1930 » 6,930.—
» 9,000 » Norges Kommunalbank 4% obl. 1935 » 9,000.—
» 5,000 » Dynäs A/B 3 1/2% obl. 1937 » 5,000.—
» 10,000 » Almedahl-Dalsjöfors A/B 3 1/2% obl. 1938 »

10,000.—          

» 10.000 » Stockholms rederi A/B Svea 3 1/4% obl. 1938 » 10,000.—  
» 5,000 » Stockholms Stad 4% obl. 1939 » 4,875.—
Kr. 49,790.—

Utlämnade låns konto.

Nom. 60,000 kr. mot inteckning i nr 6 kvart. Kungl. Trädgården Kr. 60,000.—.

    Räkenskaperna äro förda med ordning och reda samt alla utgiftsposter vederbörligen verificerade.
    Fondens värdehandlingar äro på betryggande sätt förvarade. Då den verkställda revisionen icke givit anledning till anmärkning finna vi, att förvaltningen av fonden under år 1939 bör med tacksamhet godkännas.
    Stockholm den 11 mars 1940.

   Gust. Åkerlindh.                                                                          C. Ludv. Hasselgren