Regeringen.K. M:t har 11 okt. 1940 — jämte det K. M:t beviljat statsrådet Nils Quensel entledigande från statsrådsämbetet — till statsråd utnämnt borgmästaren i Eskilstuna Edgar Rosander.

    Kammarrätten. K. M:t har 11 okt. 1940 till president i kammarrätten utnämnt förutvarande statsrådet, hovrättsrådet i Svea hovrätt Nils Quensel (jfr ovan).

    Justitiedepartementet. Sedan K. M:t 13 sept. 1940 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att i samråd med de personer, som chefen för justitiedepartementet därtill förordnade, verkställa utredning rörande uppförande av en hovrättsbyggnad i Göteborg å ett av staden erbjudet markområde, har departementschefen 2 okt. 1940 förordnat presidenten i Göta hovrätt Gunnar Bendz och expeditionschefen i justitiedepartementet Carl Romberg att deltaga i nämnda utredning.
    K. M:t har 11 okt. 1940 förordnat hovrättsråden i Svea hovrätt Nils Beckman och i Göta hovrätt Nils Regner att tills vidare biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till dem överlämnades.
    Med stöd av K. M:ts bemyndigande 11 okt. 1940 har chefen för justitiedepartementet s.d. tillkallat presidenten Birger Ekeberg, ordf., prof. Folke

752 PERSONALNOTISER.Wetter, prof. Ragnar Bergendal, byråchefen för lagärenden i departementet Ivar Strahl och hovrättsrådet i Svea hovrätt Nils Beckman, sekr., att såsom sakkunniga inom departementet verkställa utredning rörande fortsatt revision av strafflagens speciella del.