VICTOR HANSEN, STEPHAN HURWITZ och ERWIN MUNCH-PETERSEN. Retsplejeloven med Bilove m. v. Bd I, II, København 1939. Gad. 1,808 s. Inb. kr. 48.00.

    I SvJT 1939 s. 453 anmäldes den kommenterade danska lagbok, som 1938 utgavs under redaktion av professor Stephan Hurwitz. Året därefter utger professor Hurwitz i samarbete med två danska domare en kommenterad upplaga av den danska processlagen med därtill hörande bilagar. Författarna ha kunnat bygga på den av numera avlidne professorn MUNCH-PETERSEN tidigare utgivna upplagan av processlagen. Denna bestod av tvenne band, av vilka det första innehöll själva lagtexten och det andra rättsfallsmaterialet, sammanfört under de olika paragrafnumren. Rättsfallen ha nu kompletterats med litteraturhänvisningar samt inpassats under respektive lagbestämmelser. Därjämte förekomma även systematiska inledningar till de olika kapitlen samt på sina ställen även utveckling av lagtextens innebörd. Kommentaren är mer omfattande än i den ovan nämnda allmänna lagboken och torde ge en god överblick över vad som just för närvarande ärgällande dansk processrätt.

P. O. E.

Register till Regeringsrättens årsbok 1930—1937. Utg. av GABRIEL THULIN. Sthm 1940. Norstedt. 163 + 40 + 73 s. Kr. 12.50.

    Detta register har upprättats efter samma grunder som de, vilka tillämpats vid utarbetandet av det första stora registret till Regeringsrättens årsbok, det år 1931 utgivna registret för åren 1909—1929 (se SvJT 1932 s. 139). Registret omfattar därför både referat och notiser. De förra voro under de ifrågavarande åren tillhopa 562, de senare ej mindre än c:a 18,500. Notiserna ha emellertid medtagits endast i den mån de ansetts äga betydelse för praxis eller rättshistorisk forskning. För att få fylligare uppgifter angående mål, beträffande vilka notisen varit alltför litet upplysande, har utgivaren i en del fall gått till handlingarna i målet. Registret måste ha krävt mycken möda, och man har all anledning att vara utgivaren tacksam för det värdefulla arbetet.

I. S.