Kurialstilen i England. Premiärminister CHURCHILL har nyligen gått till anfall mot kurialstilen inom statsförvaltningen. Han har utfärdat enukas med rubriken »Korthet», som riktar sig till alla ministrar och departement. Där heter det bl. a.: »För att utföra vårt arbete ha vi alla att läsaen massa handlingar. Nästan samtliga äro för långa. Detta medför slöseri med tiden, samtidigt som man måste öda sin energi för att leta efter de väsentliga punkterna.» Churchill vill, att man i stället skall söka åstadkomma handlingar i vilka huvudpunkterna anges medelst korta, koncisa stycken. Om en promemoria bygger på detaljerade analyser om komplicerade ämnen eller på statistiskt material, kan detta, menar han, utföras närmare i bilagor. Ukasen ger vidare varnande exempel på »officialese jargon», dessa »ulliga» fraser som endast utgöra »stoppning» (padding) och utan förlust kunde ersättas av ett enda ord. »Låt oss få slut på fraser som: It is also of importance to bear in mind the following considerations — — — ; eller: Consideration should be given to the possibility of carrying into effect — — —. » Man bör enligt Churchill icke avhålla sig från att användadet korta, expressiva uttrycket, även om det tillhör talspråket. Till slut framhålles i ukasen, att »handlingar, som uppsättas efter dessa riktlinjer i början kunna synas kantiga, jämförda med den officiella jargongens slipade yta». Men man vinner, säges det, icke bara tid för dem, som skola läsa aktstycket, utan också en annan fördel: »Tvånget att koncist utforma de relevanta punkterna bidrager också till ett klarare tänkande.»
    Manchester Guardian, som behandlar frågan i en ledande artikel, utbristerironiskt: »Till vilken förtvivlad strid vill icke denne revolutionär nu leda sitt land.» Tidningen noterar särskilt, att ukasen utsänts även till premiärministerns kolleger inom regeringen, och konstaterar: »Läraren mottager sin klass å lärosal nummer 10 Downing Street.»

I. S.