Förslag till ändring av strafflagen för krigsmakten. Straffrättskommittén har — utöver sitt betänkande med förslag till lagstiftning om förmögenhetsbrott (SOU 1940: 20; se SvJT 1940 s. 747) — jämväl avgivit ett betänkande med förslag till ändring av strafflagen för krigsmakten i vad den berör förmögenhetsbrotten (SOU 1940:25). Förmögenhetsbrott skola enligt förslaget bedömas efter strafflagen för krigsmakten dels om de rikta sig mot krigsmakten tillhörig eller för dess behov avsedd egendom, dels ock om egendomen tillhör någon som lyder under strafflagen för krigsmakten och brottet sker »under tjänstgöring eller eljest i fält, vid färd under militärbefäl eller ock inom förläggning, byggnad, anläggning, fartyg, luftfartyg eller område, som tillhör krigsmakten eller avses för dess behov». Straffen skola, till den del ej krigsartiklarna äga tillämpning, i stort sett bliva desamma som efter allmänna strafflagen, dock med möjlighet att använda disciplinstraff i stället för böter. Beträffande persedelförseelse, d. v. s. om någon förstör, skadar, tillägnar sig eller ock olovligen förfogar över eller brukar åt honom till begagnande lämnad utrednings- eller beklädnadspersedel och brottet är ringa, upptager förslaget en särskild mildare bestämmelse, som möjliggör målets behandling som disciplinmål.

N. B.

    Förslag till ny lag om sterilisering. Den lag om sterilisering, som infördes år 1934, begränsades som bekant till att gälla endast sådana som på grund av rubbad själsverksamhet äro varaktigt ur stånd att lämna giltigt samtycke till åtgärden. Å dem, som kunna lämna samtycke, anses sterilisering utan stöd av lag kunna företagas, om de samtyckt därtill och tillräckliga skäl för åtgärden föreligga. Den omfattning, i vilken sterilisering ägt rummed eller utan tillämpning av lagen, framgår av följande tabell:

19351936193719381939Summa 
136109177165235822 
1602282663212961,271 
--------------------------------------- 
2963374434865312,093 

Antal steriliseringar enligt lagen 

Antal steriliseringar utan tillämpning av lagen

 

    Av de enligt lagen steriliserade äro 11 % män; av de utan tillämpning av lagen steriliserade utgöra männen endast 5 %. Bland männen har steriliseringen icke i något fall medfört dödlig utgång. Av de 1,899 kvinnor somsteriliserats ha däremot 13 avlidit efter operationen. Om 6 av dessa frånräknas emedan de ledo av svåra kroppsliga sjukdomar, utgör dödsfallsfrekvensen bland kvinnorna cirka 1/3%.
    På grundval av ett betänkande, som avgavs av befolkningskommissionen år

822 NOTISER.1936 (SOU 1936:46), har inom justitiedepartementet utarbetats ett förslag till ny lag om sterilisering, avsedd att avlösa den nuvarande lagen och behandlande såväl sterilisering utan samtycke som ock sådant ingrepp med samtycke. Samtycke kräves enligt förslaget i alla fall där den ifrågavarande personen är i stånd att lämna sådant; är han eller hon icke i stånd därtill, kan åtgärden, om den är indicerad, företagas därförutan och utan att det som nu kräves att oförmågan är varaktig. Den eugeniska indikationen utsträckes enligt förslaget, så att den kan föreligga ej blott som nu då någonkan med skäl antagas komma att genom arvsanlag på avkomlingar överföra sinnessjukdom eller sinnesslöhet utan även då motsvarande risk finnes beträffande annat slags sjukdom eller lyte av viss svårhetsgrad. Den socialaindikationen har även utvidgats, framför allt genom att dit hänförts uppenbar olämplighet att handha vårdnaden om barn, vilken har sin grund i asocialt levnadssätt. Även sterilisering, som är påkallad av medicinsk indikation, harmed visst undantag reglerats i den föreslagna lagen. Prövningen, huruvida sterilisering må ske, har i regel anförtrotts medicinalstyrelsen. Då fråga ärom sterilisering på grund av kroppslig sjukdom eller kroppsfel räcker det dock med prövning av två eller i visst fall en läkare enligt särskilda bestämmelser. Lagen avser ej kastrering.
    Lagrådet, som hörts över förslaget, har endast framställt smärre erinringar, vilka ej beröra det här sagda.

I. S.