Domstols upplysningsplikt om straffriförklarads vårdbehov. Från justitiedepartementet har till myndigheterna utremitterats ett förslag till ändrad lydelse av KK 19 sept. 1929 ang. översändande av utslag eller underrättelser i vissa brottmål (införd vid 42 § sinnessjuklagen).
    Förslaget, vilket föranletts av en skrivelse till K. M:t från prof. Alfred Petrén (jfr hans uppsats i Socialmedicinsk tidskrift 1940 nr 9 om »Sinnessjukvård eller alkoholistvård för straffriförklarade icke-sinnessjuka alkoholister?»), går ut på att, när domstol meddelar utslag varigenom tilltalad förklaras på grund av sin sinnesbeskaffenhet från ansvar fri, viss uppgiftsplikt skall åligga domstolen rörande den särskilda vård eller tillsyn varavden straffriförklarade enligt avgivet läkarutlåtande kan vara i behov. F.n.är domstolen allenast pliktig att till vissa myndigheter översända själva utslaget. Emellertid angiva domstolarna enligt från medicinalstyrelsen erhållen statistik mycket ofta i sina utslag vad medicinalstyrelsens utlåtande om dentilltalades sinnesbeskaffenhet innehåller i vårdfrågan. I ett stort antal fall antecknas allenast, att »N. N. enligt utlåtandet är i behov av vård å sinnessjukhus». I åtskilliga fall göres härutöver hänvisning till sinnessjuklagen exempelvis sålunda: »Med N. N., som enligt medicinalstyrelsens utlåtande äri behov av vård å sinnessjukhus, skall förfaras på sätt i 47 § sinnessjuklagen är stadgat.»
    I departementets remitterade P.M. uttalas att det synes lämpligt, att domstolarna i sina utslag angiva vad läkarutlåtandet innehåller i vårdfrågan. I all synnerhet är det av värde för länsstyrelserna att erhålla upplysning rörande vårdbehovet. Innehåller utslaget sådan upplysning, befrias länsstyrelserna från åtskilligt besvär med införskaffande av protokoll m. m. för avgörande huruvida någon åtgärd bör vidtagas av länsstyrelsen för den strafffriförklarades intagande på sinnessjukhus eller, för den händelse han i stället

NOTISER. 823är i behov av vård på alkoholistanstalt, huruvida ett ingripande från länsstyrelsens sida med stöd av alkoholistlagen skall äga rum.
    Sedan det remitterade ändringsförslaget i första stycket av 2 § angivit i vilka fall och till vilka myndigheter utslag angående straffriförklaring skall översändas, upptages i det föreslagna andra stycket en bestämmelse om skyldighet för domstolen att, när det icke framgår av utslaget huruvida den straffriförklarade enligt det utlåtande som legat till grund för straffriförklarandet är i behov av särskild vård eller tillsyn, lämna myndigheten särskild underrättelse om vad utlåtandet i nämnda hänseende innehåller. I P.M. anmärkes att man, efter införandet av en dylik bestämmelse, torde ha anledning att räkna med att domstolarna komma att angiva vårdbehovet i självautslaget.