Från riksdagen. Följande kungl. propositioner ha under nedannämnda dagar behandlats av årets urtima riksdag efter utlåtande av tredje särskildautskottet:
    2 aug.: nr 13 med förslag till förordning om viss tillämpning i fråga om älgkött av lagen d. 11 maj 1934 ang. köttbesiktning och slakthus m. m. (jordbr.dep., utl. 1), bifallen;
    28 aug.: nr 5 med förslag till förordning ang. ändring i vissa delar av förordningen d. 11 juni 1937 om mödrahjälp m. m. (soc.dep., utl. 2), bifallen med vissa ändringar;
    nr 6 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av fjärde stycket i övergångsbestämmelserna till lagen d. 18 april 1935 med vissa bestämmelser om arbetsförmedling (soc.dep., utl. 3), bifallen;
    30 aug.: nr 16 med förslag till förordning om värnpliktslån (försv.dep.,utl. 5, mem. 6), bifallen med vissa ändringar;
    25 sept.: nr 23 med förslag till lag med vissa bestämmelser om livförsäkring m. m. vid krig (hand.dep., se SvJT 1940 s. 547, utl. 7), bifallen;
    2 okt.: nr 31 med förslag till förordning om inställande år 1940 av mönstring som avses i § 32 värnpliktslagen d. 30 juni 1936 (försv.dep., utl. 8),bifallen;
    23 okt.: nr 30 med förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. stats och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m. m. (just.dep., se SvJT 1940 s. 658, utl. 10), bifallen;
    nr 27 med förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. förmynderskap, godmanskap och boutredning vid krig eller krigsfara m. m. (just.dep.,utl. 11), bifallen;
    nr 4 med förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. patent vid krig eller krigsfara m. m. (just.dep., utl. 13), bifallen;
    nr 42 med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1—3 §§ förordningen d. 9 maj 1924 med vissa bestämmelser ang. handel med brännved och annat virke i löst mått (fin.dep., utl. 14), bifallen;
    30 okt.: nr 44 ang. ändring av hälsovårdsstadgan d. 19 juni 1919 (soc.dep.,utl. 15), RD fann anledning till vissa erinringar;
    6 nov.: nr 26 med förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. bolag, föreningar, sparbanker, vissa andra inrättningar och stiftelser vid krig eller krigsfara m. m. (just.dep., utl. 12, mem. 16), bifallen med vissa ändringar;

824 NOTISER.    20 nov.: nr 54 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 10 mars 1939 om statlig krigsförsäkring m. m. (folkhush.dep., se SvJT 1940s. 546, utl. 18), bifallen.

I. S.