Häradsrätternas tingsordningar. Genom kungl. kungörelse 18 okt. 1940 (nr 880) har förordnats om ändringar i tingsordningarna för fyra domsagor fr.o.m. 1 jan. 1941. I fråga om en av dessa, Ångermanlands västradomsaga, hänför sig ändringen till de allmänna tingssammanträdena, medan för de övriga, eller Gotlands norra, Gotlands södra samt Norra och Södra Vedbo domsagor, det nya inskränker sig till inrättandet av s. k. tremansting. I Ångermanlands västra domsaga blir det sålunda fr.o.m. år 1941 20 allmänna sammanträden mot 10 förut, varjämte sammanträdena flyttats från måndagstur till tisdagstur (»1:a tisdagen»). De båda Gotlandsdomsagorna erhålla vardera 1 tremansting under sommaruppehållet mellan tingen. Ett dylikt tingssammanträde inrättas även i Södra Vedbotingslag, närmast med anledning av att Eksjö stad fr.o.m. nästa år kommer att ingå i tingslaget.
    Jämkning i tingsordningen skall därjämte enligt K.M:ts beslut 8 nov. 1940 fr.o.m. 1 jan. 1941 vidtagas beträffande Skövde tingslag, där 20 allmänna sammanträden hållas med tingsturen bestämd till »1:a måndagen». Jämkningen innebär att därest 6 jan. infaller på en måndag, undervårtinget första sammanträdet skall hållas 7 jan., påföljande sammanträde 20 jan. och sammanträde därefter varannan måndag, samt att, då 24 aug. inträffar på en måndag, under hösttinget första sammanträdet skall hållas 25 aug., påföljande sammanträde 7 sept. och sammanträde därefter varannan måndag. Ändringen har vidtagits för att dylika år undvika att sammanträdena i Skövde domsagas båda tingslag skola infalla i en och samma vecka. I domsagans andra tingslag, Gudhems och Kåkinds tingslag, gäller nämligen såsom sammanträdestur »2:a tisdagen».
    Slutligen har K. M:t 29 nov. 1940 förordnat att i Inlands norra tingslag de allmänna sammanträdena under år 1941 skola hållas i Stenungsund i stället för å tingsstället i Grohed.

C. G. B.

    Föreläsningar om valutarätt och clearing. Dr Raphael Lemkin har vid Stockholms högskola under höstterminen 1940 hållit en föreläsningsserie över ämnet »De internationella betalningarna». Föreläsningarna fördelade sig på följande sätt. 1) valuta- och clearingrättens allmänna drag, dess uppkomst och utveckling, 2) valutarätt, 3) clearing och betalningsöverenskommelser, 4—5) valutarättsliga problem inom den internationella privaträtten, samt 6) clearingens privaträttsliga verkningar.

DÖDSFALL

    I kriget 1939—40 stupade finska jurister. Såsom en hyllning åt minnet av de i Finlands krig stupade juristerna bringas här nedan deras namn till nordiska kollegers kännedom. Förteckningen har på red:ns begäran upprättats av vice häradshövdingen Curt von Bonsdorff, Åbo.
    Reino Samuli Niinivaara, res.fänr., hovr.ausk., f. 17/1 1911 i Hfors, högrerättsex. 1935, ausk. Åbo hovr. s. å. Sedan 1937 adv. i Tammerfors. † 7/12 1939.

DÖDSFALL. 827    Fredrik Kalevi Inhala (Isacsson), res.fänr., vice häradsh., f. 12/4 1911 i Åbo, högre rättsex. 1936, ausk. och e. o. tjänsteman Åbo hovr. s. å. † 12/12 1939.
    Jaakko Matti Wahlroos, res.fänr., vice häradsh., f. 20/10 1909 i Punkalaidun, högre rättsex. 1935, ausk. Åbo hovrätt s. å., tf. sekr. i stadsfullmäktige i Björneborg 1938, kanslist hos försäkringsrådet 1939. † 13/12 1939.
    Heikki Juhani Tiitola, res.fänr., vice häradsh., f. 12/10 1910 i Tammerfors, högre rättsex. 1935, ausk. Åbo hovr. s. å. Adv. i Tammerfors, † 20/12 1939.
    Viljami Ilmari Lappalainen, res.löjtn., vice häradsh., f. 12/6 1902 i Ruokolaks, högre rättsex. 1928, ausk. Wiborgs hovr. s. å. Advokat i Viborg 1929—1930, därefter verkst. dir. i Viborgs partiaffärers kreditgranskningsförening.† 23/12 1939.
    Unto Antero Berlin, res.fänr., hovr.ausk., f. 5/5 1907 i Messuby, högre rättsex. 1937, ausk. Wiborgs hovr. s. å. † 23/12 1939.
    Eljas Juhani Soisalon-Soininen, res.fänr., hovr.ausk., f. 1/12 1913 i Hfors, högre rättsex. 1938, ausk. Wiborgs hovr. s. å., jur.kand.ex. 1939. † 25/12 1939.
    Aulis Jouko Johannes Kuhmonen, res.fänr., hovr.ausk., f. 16/8 1909 i Kangaslampi, högre rättsex. 1937, ausk. Wasa hovrätt s. å. † 29/12 1939.
    Bruno Sylvester Tarho (Gustafsson), res.fänr., hovr. ausk., f. 31/12 1910 i Vasa, högre rättsex. 1939, ausk. Åbo hovr. s. å. † 30/12 1939.
    Oskar Andreas Parma, vice häradsh., f. 28/11 1876 i Nurmijärvi, fil.kand.ex. 1903, rättsex. 1908, ausk. Wiborgs hovr. s. å. Länsman i Juga distrikt 1909—1917, idkat affärsverksamhet i Juga och Hfors till år 1930 samt tf. häradsskrivare i Pernå sedan 1934. † 5/1 1940.
    Veikko Oskari Noponen, res.fänr., hovr.ausk., f. 1914, högre rättsex. 1939. † 25/1 1940.
    Heikki Yrjö Erkki Laaksovirta, res.löjtn., vice häradsh., f. 24/4 1909 i Åbo, jur.kand.ex. 1931, ausk. Wiborgs hovr. s. å. Stadsfiskal i Nyslott 1934—1937, därefter e. o. tjänsteman hos högsta förvaltningsdomstolen och regeringssekr. i socialministeriet samt sedan 1938 avdelningssekr. i detta ministerium.† 27/1 1940.
    Aarne Alfons Mäkinen, hovr.ausk., f. 3/7 1910 i Pargas, högre rättsex. 1937, ausk. Åbo hovr. s. å. Adv. i Åbo. † 29/1 1940.
    Torsten Väinö Waldemar Walli, res.löjtn., hovr.ausk., f. 4/5 1910 i Hfors, högre rättsex. 1937, ausk. Åbo hovr. s. å. E. o. tjänsteman hos lantbruksministeriet. † 1/2 1940.
    Karl Johan Flodin, res.löjtn., vice häradsh., f. 20/2 1900 i Hangö, högre rättsex. 1924, s. å. ausk. Wiborgs hovr. och 1931 i Åbo hovr. Efter att ha bedrivit advokatverksamhet antagen till tjänsteman hos Wiborgs hovrätt, notarie där 1936. † 4/2 1940.
    Carl Eric Nyberg, res.löjtn., vice häradsh., f. 31/7 1899 i Åbo, rättsex. 1923, ausk. Åbo hovr. s. å. 1926—1931 anställd i bankirfirma i Hfors och därefter såsom juriskonsult i G. A. Serlachius Aktiebolag och Mänttä pappersbruk. † 5/2 1940.
    Eero Tapani Rista, res.off.asp., hovr.ausk., f. 12/10 1911 i Jyväskylä, högre rättsex. 1938, ausk. Wiborgs hovr. s. å. samt därefter i Wasa hovr., biträdei Jyväskylä domsaga. † 6/2 1940.
    Hannu Alfred Uotila, res.löjt., hovr.ausk., f. 20/5 1908 i Kyrkslätt, högrerättsex. 1934, ausk. Åbo hovrätt s. å. Sedan 1934 adv. i Salo köping. † 14/2 1940.

828 DÖDSFALL.    Otto Gustaf Wrede, res.kornett, vice häradsh., frih., f. 26/6 1910 i Elimä, högre rättsex. 1937, ausk. Åbo hovr. s. å. samt tjänstgjorde därefter somnotarie i Itis domsaga. † 17/2 1940.
    Arvo Tapio Kättö, hovr.ausk., f. 1/4 1913 i Kristina, högre rättsex. 1939, ausk. Åbo hovrätt s. å. † 17/2 1940.
    Aimo Erkki Tallimäki, res.fänr., hovr.ausk., f. 1912, högre rättsex. 1939.† 20/2 1940 i Kuusankoski.
    Roger Gustaf Stark, res.fänr., hovr.ausk., f. 14/6 1913 i Kymmene, högre rättsex. 1938, ausk. Åbo hovr. s. å. † 24/2 1940.
    Eero Vilhelm Karve (Gröndahl), res.fänr., hovr.ausk., f. 30/6 1913 i Åbo, högre rättsex. 1938, ausk. först Åbo hovr. s. å. och därefter Wiborgs hovr.† 25/2 1940.
    Aimo Ahti Järvi, res.löjtn., just.rådman, f. 23/9 1908 i Sippola, högre rättsex. 1934, ausk i Wasa hovr. s. å., vice häradshövding 1937. Stadsfogde i Gamlakarleby 1937—1938, adv. där 1935—1938, taxeringssekr. i Vasa 1938—1939. Yngre justitierådman i Vasa 1939. † 5/3 1940.
    Into Edvard Heimo, res.löjtn., vice häradsh., f. 19/6 1905 i Hfors, högre rättsex. 1930, ausk. Åbo hovr. s. å. och 1933 Wiborgs hovrätt. Adv. i Helsingfors 1930—1935, därefter jurist i Kansallis—Osake—Pankkis notariatavdelning därstädes. † 6/3 1940.
    Holger Rafael Ingo, res.löjtn., hovr.ausk., f. 24/5 1909 i Wörå, högre rättsex. 1938, ausk. Wasa hovr. s. å. samt tjänstgjorde därefter som biträde i Närpes domsaga. † 6/3 1940.
    Tuomas Emil Nurminen, res.löjtn., hovr. ausk., f. 21/12 1910 i Hfors, högre rättsex. 1937, ausk. Wiborgs hovr. s. å. † 9/3 1940.
    Kaarlo Elias Kahala, res. fältväbel, vice häradsh., f. 3/3 1897 i Hfors, fil.mag. 1919, jur.utr.kand. 1922, ausk. Åbo hovrätt s. å. Stenograf vid riksdagen 1917—1924, därefter adv. i Hfors till 1927, då han flyttade över till banktjänstemannabanan. † 12/3 1940.
    Rolf Fjalar Blomqvist, res.löjtn., vice häradsh., f. 9/3 1912 i Värtsilä, högre rättsex. 1936, ausk. Wiborgs hovr. s. å. samt tjänstgjorde därefter som notarie i domsaga. † 14/3 1940.