830 DÖDSFALL.    Olof Gotthard Bergfeldt avled d. 1 november 1940 i Ulricehamn. Han föddes i Göteborg 1870 samt avlade mogenhetsex. där 1892 och hovrättsex. i Uppsala 1896. Efter långvarig domsagotjänstgöring blev han adjungerad ledamot av Göta hovrätt 1907, fiskal i hovrätten 1909 och hovrättsråd 1911. Han blev t. f. rev. sekr. 1909 och ordinarie rev. sekr. 1914. 1916 blev han häradshövding i Kinds och Redvägs härads domsaga.

    Carl-Henrik Ramsay avled d. 14 november 1940 i sitt hem i Linköping. Han var född i Trästena, Skaraborgs län, 1859. Han avlade mogenhetsex. i Nyköping 1878 och hovrättsex. i Uppsala 1885. Han blev vice häradshövding 1889. Därefter tjänstgjorde han i Göta hovrätt, där han blev fiskal 1893, assessor 1897 och hovrättsråd 1903. Han blev borgmästare i Linköping 1906 och kvarstod i detta ämbete till inträdet i pensionsåldern 1934. Han var även krigsdomare vid truppförband i Linköping.

    Justitiedepartementet. K. M:t har 16 nov. 1940 förordnat borgmästaren i Halmstad Maths Heüman att tills vidare biträda i justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnas;
    22 nov. 1940 beviljat förste kanslisekreteraren i justitiedepartementet, kanslirådet i K. M:ts kansli Israel Myrberg avsked från förste kanslisekreterartjänsten med utgången av dec. 1940.

    Försvarsdepartementet. Chefen för försvarsdepartementet har
    15 nov. 1940, jämlikt K. M:ts bemyndigande s. d., förordnat t. f. revisionssekreteraren, assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Ivar Öhman att fr. o. m. 1 dec. 1940 biträda inom försvarsdepartementet med utförande avvissa utredningsuppdrag;
    29 nov. 1940, jämlikt K. M:ts bemyndigande s. d., förordnat assessorn i Svea hovrätt Ragnar Lundberg att vara sekreterare vid utredningen ang. den framtida organisationen av den centrala militära förvaltningstjänsten.

    Socialdepartementet. K. M:t har 4 okt. 1940 uppdragit åt länsassessorn N.O. Åkesson att i egenskap av sakkunnig inom departementet biträda med verkställande av utredning rörande vidtagande av åtgärder för uppnående avstörsta möjliga enhetlighet och rationalisering i fråga om länsstyrelsernas verksamhet och arbetssätt.
    Sedan K. M:t 30 dec. 1939 förordnat, att med fullföljande av 1939 års polisutredning skulle tills vidare anstå, har K. M:t 22 nov. 1940 förordnat, att — utan hinder av förstnämnda beslut — följande av utredningensledamöter, nämligen polismästaren A. K. E. Ros, överkonstapeln B. Gustafsson och fjärdingsmannen G. Wähl skola med biträde av utredningens sekreterare, assessorn i Göta hovrätt Sam Åseskog, verkställa de av ifrågavarande utredningsuppdrag föranledda undersökningar, som utredningens ordförande, statsrådet Thorwald Bergquist, kunde finna påkallade.
    K. M:t har
    29 nov. 1940 uppdragit åt landsfogden Mårten Stiernström att inom departementet såsom sakkunnig biträda med utredningen av vissa frågor, vilka ägde sammanhang med en kommande omorganisation av landsfiskalsbefattningarna m.m.;
    s. d. uppdragit åt prof. Åke Hassler och statspolisintendenten Georg Thulin att inom departementet såsom sakkunniga verkställa fortsatt utredning samt avgiva förslag i avseende å landsfiskalsaspiranternas teoretiskt-juridiska och polistekniska utbildning.