PERSONALNOTISER. 831    Jordbruksdepartementet. Chefen för jordbruksdepartementet har 18 nov. 1940, jämlikt K. M:ts bemyndigande 8 i samma månad, tillkallat hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Einar Anderberg att jämte andra personer verkställa utredning rörande ackords- och stödlånför jordbrukare m. m.

    Strafflagberedningen. Chefen för justitiedepartementet har
    1 nov. 1940 förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Lars Gunnar Ohlsson att vara sekreterare i strafflagberedningen;
    14 nov. 1940, jämlikt K. M:ts bemyndigande 6 okt. 1938, förordnat borgmästaren Maths Heüman och häradshövdingen G. A. Eriksson att tillsvidare, efter kallelse av strafflagberedningens ordförande, samråda med beredningen rörande de lagutkast om ändring av gällande regler om sinnesundersökning i brottmål och om strafflagens tillräknelighetsbestämmelser, som utarbetats inom beredningen, samt därmed sammanhängande frågor (jfr SvJT 1940 s. 665).

    Hovrätterna. K. M:t har
    25 okt. 1940 till hovrättsråd i hovrätten för Övre Norrland fr. o. m. 1 nov. 1940 utnämnt assessorn i samma hovrätt Einar Holm;
    8 nov. 1940 till hovrättsråd fr. o. m. 1 dec. 1940 utnämnt i Svea hovrättassessorn i hovrätten Hans Bennich och i hovrätten över Skåne och Blekinge assessorn i hovrätten Gunnar Ekström;
    22 nov. 1940 till assessor i Göta hovrätt förordnat adjungerade ledamoten i samma hovrätt Axel Lindskog.

    Rådhusrätterna. K. M:t har 1 nov. 1940 fastställt ny arbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten i Lund att träda i tillämpning 1 jan. 1941. Enligt arbetsordningen skall rådhusrätten, som skall arbeta dels samfällt, dels å två avdelningar, bestå av en borgmästare, tre rådmän och enassessor. Föreskrift har emellertid meddelats, att när någon av rådmansbefattningarna eller assessorstjänsten blir ledig, åtgärd för dess återbesättande ej skall vidtagas, utan skall förhållandet av magistraten anmälas för stadsfullmäktige, vilka hava att gå i författning om utarbetande av förslag till erforderliga ändringar i arbetsordningen för en reduktion av ledamotsantalet.
    K. M:t har vidare 8 nov. 1940 förordnat om införande vid rådhusrätten i Halmstad av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden fr. o. m. 1 jan. 1941.

    Ungdomsfängelsenämnden. K. M:t har 25 okt. 1940 dels beviljat presidenten Karl Schlyter entledigande med utgången av oktober 1940 från uppdrag att vara ledamot och ordförande i ungdomsfängelsenämnden, dels ock förordnat justitierådet Ragnar Petré att fr. o. m. 1 nov. 1940 under fem årvara ledamot och ordförande i nämnden samt prof. Folke Wetter att under samma tid vara suppleant för Petré i hans egenskap av ledamot av nämnden;
    22 nov. 1940 beviljat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Sven Larsson entledigande fr. o. m. 1 dec. 1940 från förordnande såsom sekreterare i ungdomsfängelsenämnden även som till sekreterare i nämnden fr.o.m. sistnämnda dag förordnat jur. kand. Torgny Lindberg.
    Nämndens adress är numera Fångvårdsstyrelsen, Stockholm 3, tel. 20 89 44.

    Bonastyrelsen. K. M:t har 6 dec. 1940 förordnat t. f. expeditionschefeni justitiedepartementet, kanslirådet C. G. Bruno, överläkaren vid Birgittas sjukhus i Vadstena P. S. Sellberg och ledamoten av riksdagens andra kammare J. A. Hermansson att fortfarande fr. o. m. 1 jan. 1941 under tre år vara ledamöter av styrelsen för statens uppfostringsanstalt å Bona.

    Helsingfors universitet. Förutom 16 ordinarie professurer finnes 1 extra ordinarie fast lärostol i rättshistoria. Denna innehas sedan d. 16 juni 1939 av juris utriusque doktorn Ragnar Hemmer. Professor Hemmer är född 1891 i Wasa; blev jurisutriusquelicentiat och -doktor 1928 och docent i rättshistoria

832 PERSONALNOTISER.samma år. Under åren 1929—39 har Hemmer varit lagfaret skolråd vid skolstyrelsens svenska avdelning. Professor Hemmers mest betydande litterära arbete är hans akademiska avhandling: »Studier rörande straffutmätningen i medeltida svensk rätt». Därutöver har han publicerat ett flertal tidskriftsuppsatser, av dem flera av stort vetenskapligt värde. Sedan 1921 har Hemmer varit redaktionssekreterare för »Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland».
    Till professor i romersk och internationell privaträtt samt rättsencyklopedi har d. 8 nov. 1940 utnämnts universitetsadjunkten Aatos Volmar Alanen. Denne är född 1894, avlade jurisutriusquekandidatex. 1919, blev jurisutriusquelicentiat o. doktor 1926, erhöll vice häradshövdingetitel 1920, samt utnämndes till assessor i Wiborgs hovrätt 1931, till hovrättsråd där 1936 och till adjunkt vid Helsingfors universitet 1937. Professor Alanens viktigaste rättsvetenskapliga arbeten, skrivna på finska, röra nödvärnsrätten, straff ochskyddsåtgärder, dödsstraffet och senast skadestånd enligt Lex Aquilia, enmonografi i romersk privaträtt.

O. Hj. G.