TRYCKTA SKRIFTER AV BIRGER

WEDBERG.

 

1910.

 

Ett spörsmål ur § 87 regeringsformen (ST).
Om hänvisningen till 12 kap. 2 § giftermålsbalken i k. f. ang. äktenskapsskillnader d. 27 april 1810 (NJA II).

 

1911.

 

Rec. av Viggo Bentzon: Den danske Familieret (TfR).
Rec. av Adolf Åström: Valkretsordningen för Riksdagens första kammare (ST).

 

1912.

 

Stämpeln å valkuvert (ST).

 

1915.

 

Kyrkolag och äktenskapsrätt (Nya Dagl. Alleh. 18/10).

 

1916.

 

Rec. av Sveriges grundlagar m. m. Med kortfattade förklaringar utg. af Konrad Hagman (ST).
Oversigt over de nordiske Landes Lovgivning i 1915. Sverige (TfR).

 

1917.

 

De nya barnlagarna (SvJT).
Lidingövisan (Personhist. Tidskrift).

 

1918.

 

Rec. av Sven Lönborg: Den primitiva familjen (SvJT).
Rec. av Kyrkor i Danderyds skeppslag. Konsthistoriskt inventarium, utarb. av Sven Brandel (LT 11/5).

 

1919.

 

Ett fynd under Lidingö kyrkgolv (LT 26/4; se ock LT 29/1 1927).
En tvetydig lagbestämmelse (Stockholms Dagbl. 23/7).

 

    JFFT = Tidskrift utg. av Juridiska Föreningen i Finland; LT = Lidingö Tidning; NJA = Nytt Juridiskt Arkiv; SvJT = Svensk Juristtidning; ST = Statsvetenskaplig Tidskrift; TfR = Tidsskrift for Rettsvidenskap.  

362 TRYCKTA SKRIFTER AV BIRGER WEDBERG.Verser att sjungas vid Elfte Nordiska Juristmötets högtidsmiddag den 30 augusti 1919. Sthm, Tidens Tryckeri (även i SvJT 1919).
Oversigt over de nordiske Landes Lovgivning i 1918. Sverige (TfR).

 

1920.

 

Hel- eller halvark (SvJT).
Påföljd enligt 2 kap. 19 § strafflagen (SvJT).

 

1922.

 

Till rättegångsbalken (SvJT).
Om prövningen i underställningsmål hos Konungens Högsta Domstol 1789—1809 (JFFT).
Gustav III och Högsta Domstolen (Sv. Tidskr.).
Om nåd och lejd under Konungens Högsta Domstols gustavianska skede. Sthm.
Konungens Högsta Domstol 1789-1809. Sthm.

 

1923.

 

Gustaf III på stockholmspromenad (Personhist. Tidskr.).
Blom och Reuterholm (Samlaren).

 

1924.

 

»Kongl. Maj:ts höga namns stämpel» (ST).
Abolition och giftermålsdispens (SvJT).
Rec. av Troels G. Jørgensen: A. F. Krieger som Jurist (SvJT).
Om föredragning. Sthm (även extrahäfte i SvJT).
Lidingöliv i gamla dar. Sthm.

 

1925.

 

Lidingöbro för hundra år sen. Juridik och teknik. Sthm.
Juridik och erotik. Sthm (även extrahäfte i SvJT 1926). Tillägg i SvJT 1928.
Rec. av Eric Fahlbeck: Riksrättsinstitutet i 1809 års författning (SvJT).
Rec. av Hjalmar Lindroth: Grundvalarna för vår kommatering (SvJT).

 

1926.

 

Cæsars hustru och Konungens Högsta Domstol (Sv. Tidskr.).
Ernst Herslow † (SvJT).
Louis Améen † (SvJT).
Rec. av Martin Fehr: Juridiken och det dagliga livet (SvJT).
Rec. av Jan Eric Almquist: Tidelagsbrottet (SvJT).
Modern lagstil (SvJT).
Från Lidingövisans dagar (LT 13/2, 27/2).
Karl XIV Johan och Högsta Domstolen (Nordiska Juristst.).
Nådefrågor historiskt belysta. Lund (Skrifter utg. av Fahlb. Stift. VIII).
G. E. Fahlcrantz. In memoriam (TfR).

 

TRYCKTA SKRIFTER AV BIRGER WEDBERG. 3631927.

 

Nytt i boklådan (SvJT).
Rec. av K. G. Holmberg: Finlands jurister (SvJT).
Två samlingsverk (SvJT).
Parter inför Högsta Domstolen (SvJT).
Rec. av R. v. Schultz: 1,000 prejudikat i brottmål och ordningsmål omfattande tiden t. o. m. 1926 (SvJT).
Lidingövisor och lidingöpoesi (LT 4/6).
Marie Taglioni och Lidingön (LT 22/10, 12/11).
J. E. Elliot † (SvJT).
Dagsbotsystemets metamorfoser (Sv. Tidskr.).

 

1928.

 

Lagstil. Sthm. Anm. i SvJT 1928.
Rec. av Lidingöboken del III (LT 21/1).
Rec. av Franz Schlegelberger: Zur Rationalisierung der Gesetzgebung (SvJT)
Rec. av Frantz Dahl: Anders Sandøe Ørsted som Retslærd och av Troels G. Jørgensen: Anders Sandøe Ørsted som Dommer (SvJT).

 

1929.

 

Militära ledamöter i Konungens Högsta Domstol (Festskrift för pres. Grotenfelt).
Der oberste Gerichtshof des Königs (Die höchsten Gerichte der Welt. Leipzig).
Kungsord om landsfiskaler och norrlandshovrätt (Sv. Dagbl. 26/3).
Juridisk Almqvistforskning (Göteborgs H. o. Sjöf. Tidn. 31/10).
Karl Schlyter 50 år (Sv. Dagbl. 20/12).
Rec. av Nikolaus Gjelsvik: Juridisk ordliste (SvJT).
Rec. av Juridisk og statsvidenskabelig Stat (SvJT).
Rec. av Rudolf Stammler: Deutsches Rechtsleben in alter und neuer Zeit (SvJT).

 

1930.

 

Gustaf Fredrik Gilljam (Norra Latin femtio år 1880-1930).
Rec. av Julius Magnus: Die höchsten Gerichte der Welt (SvJT).
Rec. av Fünfzigjahr-Feier des Reichsgerichts (SvJT).
Rec. av Troels G. Jørgensen: Danmark-Norges Højesteret 1790/1814 (SvJT).
Rec. av R. v. Schultz: Prejudikat i civilmål (SvJT).
Rec. av Minnesskrift utg. av Juridiska Fakulteten i Uppsala 1929 (SvJT).
Rec. av Å. Holmbäck: Frågan om äganderätten till häradsallmänningarna från 1800-talets början till nutiden (SvJT).

 

1931.

 

Karl XIV Johan och Poppius (Sv. Dagbl. 26/2).
Några ord om statsrådsberedningen (ST).
Justitiekanslern och Högsta Domstolen 1809-40 (ST).

 

364 TRYCKTA SKRIFTER AV BIRGER WEDBERG.Jan Eric Palmswärd. Sthm. Anm. i SvJT 1931.
Nils Wilh. Marks von Würtenberg (Festkrift tillägnad Erik Marks von Würtemberg).
Inträdestal i Svenska Akademien d. 20 dec. 1931 (Ak:s Handlingar del 42).
Rec. av Deutscher Juristen-Kalender 1930 (SvJT).
En festskrift (SvJT).
Rec. av N. Gjelsvik: Nokre ord um norsk lovmaal og lovstil (SvJT).
Små domboksreformer (SvJT).

 

1932.

 

När Gångsätra skulle lottas bort (Lidingö Kommunalblad 16/9).
Lidingöliv för hundra år sen. Småplock ur domböcker (Lidingö Hembygdsförenings årsbok).
Ett Calonius-brev (JFFT).
Vad ett redaktionsfel kan vålla (SvJT).
Rec. av Fingerzeige für die Gesetzes- und Amtssprache. Hrsg vom Reichsministerium des Innern (SvJT).

 

1933.

 

En nådefråga historiskt belyst (ST).
Ännu några ord om statsrådsberedningen (ST).
Från riksrätterna (ST).
Duboiska badhuset (LT 17/2).
Rec. av Ny lagedition i Finland (SvJT).
Rec. av Arvid Wachtmeister: Vad är sanning? Vittnespsykologiens grunddrag (SvJT).
Rec. av Robert Hermanson: Utlåtanden och betänkanden (SvJT).

 

1934.

 

Gustav Philip Creutz som brottmålsdomare (Festskrift för prof. Granfelt).
Lag och rätt på S. Barthelemy under svensktidens första halvsekel (Sv.
Dagbl. 23/7).
Apokryfiska balkar (SvJT).
Gabriel Poppius. Sthm (även i Sv. Ak:s Handl. del 44).
Tal å Sv. Ak:s högtidsdag d. 20 dec. 1934 (Ak:s Handl. del 45, även i SvJT 1935).
Rec. av Lars Levander: Brottsling och bödel (SvJT).
Boktryckarstriden om 1734 års lag (SvJT).
Rec. av O. A. Borum og C. Popp-Madsen: Juridisk Ordbog (SvJT).
Erneuerung der Rechtssprache (SvJT).

 

1935.

 

Karl Johan och lotterispelet (Karl Johans Förbundets Handl.).
Göta hovrätt genom seklerna (Sv. Dagbl. 11/12).
Ett tal av Geijer (Samlaren).
Tärningkast om liv och död. Sthm. Anm. i SvJT 1935 (se ock SvJT 1936).
Apokryfiska balkar (SvJT).

 

TRYCKTA SKRIFTER AV BIRGER WEDBERG. 3651936.

 

Ett svenskt studiebesök i Norges Høiesterett 1825 (SvJT).
Tärningkast om liv och död (SvJT).
En lucka i lagen (SvJT).
Rec. av Hellmuth Dix: Das schwedische Volk und die Grundzüge seines Charakters (SvJT).
Mitt syskonbarn och mitt syskons barn (SvJT).
Lidingöbor i gamla dagars rättsliv. »Sällskapet på Vargön» — en lidingösocietet? Gropen (Lidingö Hembygdsförenings årsbok).

 

1937.

 

En celeber förlikning (SvJT).
Rec. av Jan Eric Almquist: Domareregler från den yngre landslagens tid och Tvenne förut otryckta juridiska skrifter av Olavus Petri (SvJT).
En resningsfråga (SvJT).
Återbrytande av dom (JFFT).
Ett kopparmalms-streck i Lidingö (LT 18/8).

 

1938.

 

Rec. av Tauno Tirkkonen: Restitution, en processrättslig studie (SvJT).
Lysande av ting (SvJT).
Dagsbotens belopp (SvJT).
Rec. av Nikolaus Gjelsvik: Von og veg (SvJT).
»Och sådant allt med rätta» (SvJT).
En nådefråga (SvJT).
Pardonsplakat (ST).
Statsrådsberedning i justitieärenden (ST).
Gustaf Appelberg † (SvJT).
Kungligheter på Lidingön (LT 6/7).
»Jorden ger» (LT 24/9).
En presspolemik om abolition — för ett sekel sedan (Sv. Dagbl. 24/11).

 

1939.

 

Apokryfiska balkar (SvJT).
Rec. av Troels G. Jørgensen: Bidrag till Højesterets Historie (SvJT).
Rec. av Fredrik Stang: Streiftog: Noen artikler og foredrag (SvJT).
En förgäten prejudikatsamling (SvJT).
Högsta Domstolen genom tre halvsekler (ST).
Högtidstal d. 19 maj 1939 (Högsta Domstolens Minnesfest 1789 19/5 1939).
Högsta Domstolens kompetens (ST).

 

1940.

 

Högsta Domstolens laggranskning (ST).
Högsta Domstolens lagförklaringar (ST).
Rec. av Erik Wellander: Riktig Svenska. En handledning i svenska språkets vård (SvJT).

 

366 TRYCKTA SKRIFTER AV BIRGER WEDBERG.Högsta Domstolen i exc. Skjöldebrands memoarer (SvJT).
Rec. av Dokumente zur Interpunktion europäischer Sprachen (SvJT).
Opinionsnämnden i praxis (SvJT).
Ett furstebesök i Svea hovrätt (SvJT).
Rec. av Festskrift til Professor, Dr. juris Vinding Kruse paa Tresaarsdagen den 30. Juli 1940 (SvJT).
Rec. av Festskrift tillägnad professor Nils Stjernberg (SvJT).
Också ett Värmdömål (Festskrift tillägnad prof. Stjernberg).
Konungens Högsta Domstol 1809-1844. Sthm.

 

    Dessutom redigerat Calonii Sv. Arbeten, Nytt suppl., Helsingfors 1925, samt skrivit översikter m. m. i SvJT, LT och Nordisk Familjebok. Har såsom ledamot av lagberedningen deltagit i utarbetandet av dess år 1913 avgivna betänkanden med förslag till lagar om äktenskaps ingående och upplösning, om adoption m. m.

 

    F. d. justitierådet BIRGER WEDBERG är född i Stockholm den 28 september 1870. Han avlade mogenhetsex. vid Norra latinläroverket där 1888 och studerade sedan i Uppsala, varest han avlade hovrättsex. 1894. Han satt ting i Livgedingets och Västmanlands västra domsaga, blev i Svea hovrätt t. f. fiskal 1901, adjungerad ledamot 1902, fiskal 1904, assessor 1907 och hovrättsråd 1909. År 1906 tillkallades han att biträda vid beredande av lagstiftningsfrågor inom justitiedepartementet och utnämndes s. å. till byråchef för lagärenden i departementet. Han tjänstgjorde 1907 såsom sekreterare i riksdagens särskilda utskott för behandling av rösträttsreformen. År 19091913 var han ledamot av lagberedningen. Sistnämnda år utnämndes han till justitieråd, i vilket ämbete han kvarstod till 1939 då han avgick med pension. Under år 1917 och början av år 1918 var han ordförande i Stockholms barnavårdsnämnd. Han promoverades till juris hedersdoktor i Uppsala 1927, blev hedersledamot av Vitterhets-, historie och antikvitetsakademien 1929, dess preses 1939 samt en av de aderton i Svenska akademien 1931. Han var ordförande i Juristföreningen i Stockholm 1919-1932. Efter justitierådet Tore Alméns bortgång har Wedberg 1920-1940 varit ordförande i Svensk Juristtidnings redaktion.