FESTSKRIFTENS INNEHÅLL.

 

Tillägnan (s. 1).

 

PAAL BERG, Norges Høyesterett 1815—1940 (s. 3).
TROELS G. JØRGENSEN,Træk af Højesterets Udvikling og Liv (s. 17).

O. HJ. GRANFELT, Från krigsrätterna på Sveaborg under svenska tidens sista decennier (s. 29).

 

JAN ERIC ALMQUIST, Kungl. Maj:t som revisionsrätt 1614—1632. En orientering med särskild hänsyn till källmaterialet (s. 49).
GUNNAR BENDZ, Skånska bondeupploppen 1811 inför Göta hovrätt (s. 66).
STURE BOLIN, Dansk samhälls- och rättshistoria (s. 79).
NILS EDLING, »Riksens stadga» (s. 89).
PER OLOF EKELÖF, Samhällsåskådning och civilprocess (s. 106).
THORE ENGSTRÖMER, En episod i rättegångsreformens historia (s. 142).
RAGNAR GYLLENSWÄRD, Konungens Högsta domstol 1809—1844. Birger Wedbergs senaste arbete (s. 151).
NILS HERLITZ, Allmän domstol och administrativ myndighet (s. 162).
ÅKE HOLMBÄCK, Lag och balk (s. 191).
CARL LJUNGHOLM ,En persona juridica på 1750-talet (Loka hälsobrunn) (s. 215).
ÅKE MALMSTRÖM, Några anteckningar till fastighetsköpets historia (s. 230).
HENRIK MUNKTELL, Om s. k. speglande straff (s. 254).
KARL OLIVECRONA, Några ord om löften och tillit i det gamla Rom (s. 271).
IVAR W. SJÖGREN, Till frågan om säljarens rätt till »awisning» vid fastighetsföryttring enligt Upplandslagen (s. 279).
IVAR STRAHL, Idealism och realism i rättsvetenskapen (s. 302).

 

368 FESTSKRIFTENS INNEHÅLL.EMIL SUNDBERG, Högsta domstolen i den nya lagstiftningen om extra ordinära rättsmedel (s. 331).
SVEN TUNBERG, Halland—Sverige. Ett litet stycke rättshistoria (s. 345).

 

NILS BECKMAN, Högsta domstolens ledamöter från riksdrotsen Wachtmeister till justitierådet Birger Wedberg. Förteckning 1789—1913 (s. 349).
Tryckta skrifter av Birger Wedberg (s. 361).
Biografiska uppgifter (s. 366).