KARL J. HÖJER.  Samhället och barnen. Svensk lagstiftning till skydd och stöd för
    barn. Sthm 1940. Norstedt. 265 s. Inb. kr. 5.75.

 

    Föreliggande arbete kan betraktas såsom en fortsättning av det av samma författare 1937 utgivna verket »En svensk medborgares trygghet mot nöd» (se SvJT 1938 s. 489). Det kännetecknas av samma goda egenskaper. Fritt

 

LITTERATURNOTISER. 405från lagtexter och författningsbestämmelser lämnar det i en synnerligen uttömmande men på samma gång lättläst och ledig form en redogörelse för svensk lagstiftning om barn. Boken behandlar såväl barnens familjerättsliga och straffrättsliga ställning som den rikt differentierade sociala verksamhet till förmån för barn och mödrar som vuxit fram under senaste årtionden. Detta arbete kan säkerligen, liksom sin föregångare, komma till vidsträckt användning vid kurser och utbildningsanstalter, i studiecirklar och av sociala nämnders ledamöter och tjänstemän. Icke minst betydelsefulla äro de råd och anvisningar som i olika sammanhang lämnas de sistnämnda. Om någon avdelning av arbetet i detta sammanhang skall framhållas framför andra torde det vara den om bidragsförskott, som på ett både ingående och lättfattligt sätt redogör för de ofta vanskliga beräkningar som härvidlag äro att göra. I övrigt har arbetet en stor förtjänst: det icke blott refererar, stundom kritiskt, gällande bestämmelser utan ställer även problemen under debatt och uppställer framtidsmål. För att vara en handbok kännetecknas den därför av en levande, personlig stil som tyvärr är sällsynt.
    För dem som så önska rekommenderar författaren att skaffa sig lagtexterna och läsa dem parallellt med detta arbete. Detta skulle väsentligt underlättas om i en blivande ny upplaga funnes en samlad författnings- och litteraturförteckning.

Sv. L.