S t a d s d o m a r n a s  a l m a n a c k 1941. Under de senaste åren har av föreningen Sveriges häradshövdingar på Almqvist & Wicksells förlag utgivits Almanack för domsaga. Då föreningen Sveriges stadsdomare för år 1941 låtit å samma förlag utgiva en i viss mån likartad sammanställning av uppgifter, som beröra rådhusrätternas och magistraternas verksamhet, har helt naturligt domsagokalendern tjänat som förebild.
    Stadsdomarnas nya almanack upptager i en 41 sidor stark minneslista redogörelse i koncentrerad form för de olika uppgifter, som rådhusrätter, konkursdomare, lagsökningsdomare, inskrivningsdomare, ägodelningsdomare, överexekutorer, magistrater och notarii publicii ha att fullgöra. Härvid har särskilt angivits tiden för företagande av viss åtgärd beträffande regelbundet återkommande arbetsuppgifter. De göromål, som ankomma på magistraterna, ha uppdelats i kommunala uppgifter, frågor som beröra exekutionsväsendet, mantalsskrivningen, taxeringen, uppbördsväsendet och medelförvaltningen samt allmän samfärdsel, näringsväsen m. m. Vidkommande domboken har i särskilda avdelningar berörts huru expeditioner och uppgifter m. m. skola tillhandahållas och avsändas beträffande a) tvistemål och ärenden, b) brottmål och ärenden samt under c) sammanförts vissa gemensamma föreskrifter för tvistemål och brottmål. Småprotokollsärenden ha behandlats i ett avsnitt; likaså ägodelningsdomarens och ägodelningsrättens protokoll samt konkursärenden. Slutligen har för överexekutor sammanförts en minneslista, varjämte magistrats åligganden enligt fastighetsbildningslagen och fastighetsregisterförordningen särskilt behandlats. I kalendariet har angivits vilka åtgärder vederbörande befattningshavare ha att fullgöra å vissa bestämda dagar. Kalender för år 1942 samt första halvåret 1943 finnes bifogad, ävensom en tabell, utvisande konceptionstidens beräkning,

 

406 LITTERATURNOTISER.vilken kan vara av värde att lätt hava tillgänglig. Till sist upptager almanackan en promemoria angående vissa mera allmänt förekommande debiteringar, vilken grundar sig på de i gällande expeditionslösenförordning och förordning angående stämpelavgiften meddelade bestämmelser.
    Utarbetandet av den nya stadsdomaralmanackan har handhafts av rådmannen i Västerås FOLKE HÖIJER, varefter en av stadsdomarföreningens styrelse utsedd kommitté, bestående av — förutom Höijer — rådmannen RINGENSON,Uppsala, och rådmannen BJERSTRÖM, Gävle, slutfört redigeringen. Då almanackan, som betingar ett pris av sex kronor, torde bliva till hjälp och ledning för åtskilliga stadsdomare, kan den sägas ha fyllt ett länge känt behov. För att nedbringa kostnaderna har fråga väckts om att till ett kommande år sammanföra den för domsagorna utgivna almanackan med stadsdomarnas almanack. Härigenom skulle jämväl önskvärd enhetlighet i vissa hänseenden kunna åvägabringas.

N. J. B.