KARL OLIVECRONA.Inteckningsförordningen. Föreläsningar. Andra genomsedda
    uppl. Uppsala 1940. Lundequistska bokh. 136 s. Kr. 5.25.

    Den första upplagan av ovannämnda arbete utkom 1934 och blev recenserad i SvJT samma år s. 462 (jfr s. 590). I andra upplagan ha gjorts de ändringar och tillägg, som föranletts av ny lagstiftning och rättspraxis. På några ställen ha vissa förkortningar vidtagits.

 

S j ö l a g e n  o c h  s j ö m a n s l a g e n  jämte sjöarbetstidslagen och andra
    tillhörande specialförfattningar. Utg. av C. O. HILJDING och A. J. E. RIPE. 4:e uppl. Sthm 1940. Nautiska förl. 1042 s. Inb. kr. 18.00.

    Denna edition av sjölagen m. m. innehåller förutom texten till en mängd lagar och författningar av betydelse för sjöfarten, däribland lagar tillhörande den allmänna privaträtten, även kortfattade kommentarer. Hänvisningar göras till andra författningsställen, och redogörelse lämnas för tilllämpliga rättsfall.

 

    Nya böcker.

AGGE, IVAR.Bidrag till läran om förfalskningsbrotten företrädesvis enligt gällande svensk rätt. Sthm 1941. Nordiska bokh. i distr. 262 s. Kr. 9.00.
ALMÉN, TORE,och EKLUND, RUDOLF. Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område av den 11 juni 1915. 4:e uppl. ombesörjd av RUDOLF EKLUND. Sthm 1940. Norstedt. 180 s. Inb. kr. 6.75.
BECKMAN, RUDOLF. Finlands sjörätt. Föreläsningar. Hfors 1940. Söderström & Co. 360 s.
EBERSTEIN, GÖSTA. Om skydd för individualiteten, den personliga och den ekonomiska. Sthm 1940. Norstedt. 154 s. Kr. 6.00.
KARLGREN, HJALMAR. Avtalsrättsliga spörsmål. Lund. 1940. Håkan Ohlssons boktryckeri. 186 s. Kr. 7.50.
K o m m u n a l  f ö r f a t t n i n g s h a n d b o k, upptagande författningar rörande kommunalstyrelsen, vilka utkommit från trycket till och med 1940 års utgång. Utg. enligt beslut av Stockholms stadskollegium. Sthm 1941. Norstedt. XIV + 1189 s. Inb. kr. 25.00.
LUNDBERG, ALARIK. Handledning för exekutorer och stämningsmän. Sthm 1941. A. B. Realtryck. 224 s. Kr. 6.00.

 

LITTERATURNOTISER. 407USSING, HENRY. Enkelte Kontrakter. Dansk Obligationsret. Speciel Del. II. København 1940. Gad. XIX + 440 s.
WESTRUP, C. W. Rettens Opstaaen. København 1940. Munksgaard. 206 s. Kr. 6.75.
—  Stat og Borger. København 1940. Munksgaard. 226 s. Kr. 7.75.