Tidsskrift for rettsvitenskap har trots de oroliga tidsförhållandena kunnat fullfölja och avsluta sin 53. årgång (1940). Utan anspråk på fullständighet

 

TIDSKRIFTSÖVERSIKT. 411skola här omnämnas de viktigaste artiklarna i de häften (h. 2—5), vilka nu föreligga till redovisning i denna tidskriftsöversikt. I anslutning till Vinding Kruses intressanta skrift om Retskilderne redogör HERMAN SCHEEL för de olika strömningarna i norsk och dansk litteratur på rättskälleteoriernas område. Personligen synes förf. i allt väsentligt ansluta sig till Vinding Kruses synpunkter på ämnet. — F. SCHJELDERUP behandlar »Rettferdsgrunnsetningen i amerikansk konstitusjonell rett» och drager upp vissa paralleller med norsk statsrättslig uppfattning. — I tvenne artiklar av ALEX REIN» Om gyldigheten av sinnssykes viljeserklæringer, inter vivos» ventileras det angivna problemet både ur allmänna och positivt civilrättsliga synpunkter. — En representant för den norska »målstræv»-riktningen, MARKVARD GJELSVIK polemiserar ingående mot Vinding Kruses tidigare omnämnda artikel om »det fælles nordiske Sprog og Retssprog». — Av stort intresse är JOHS. ANDENÆS' omfattande avhandling om den straffrättsliga delaktighetsläran i norsk rätt. Det påvisas bl. a., att den av Getz utformade och i den norska strafflagen av år 1902 praktiserade uppfattningen om delaktigheten såsom ett principiellt gärningsmannaskap, en medverkan till ett visst brottsligt resultat, ingalunda löser de svårigheter vartill delaktighetsspörsmålen ofta giva upphov. — Under titeln »Rettens Grundproblemer» underkastar ALF ROSS de senaste rättsfilosofiska arbetena av Castberg och Olivecrona en sakkunnig granskning, vilken innefattar en ganska ingående kritik av Castbergs arbetsmetod på det ifrågavarande området. — BERNT HVINDEN skriver om några spörsmål i samband med ansvaret för »farlig bedrift» enligt norsk rätt och OLAF KLINGENBERG framställer några intressanta reflexioner om straffmätningens problem. — En omfattande fastighetsrättslig studie av EINAR SIMONSEN avhandlar det norska rättsinstitutet »tomtefeste» och KNUD ILLUM behandlar ett gruvrättsligt ämne med rättshistorisk bakgrund. På det jordrättsliga området rör sig också en uppsats av M. DAHL-HANSEN om »alders tids bruk inom tingsretten», d. v. s. närmast vad vi skulle kalla urminnes hävd. — Av stort praktiskt värde är den av NILS BECKMAN författade översikten över Straffrättskommitténs förslag till lagstiftning om förmögenhetsbrott. Redogörelsen är visserligen avsedd för läsare i våra grannländer men giver möjlighet till snabb och vederhäftig orientering i ämnet för svenska jurister, som icke ännu haft tillfälle taga del av detta betydelsefulla lagförslag. — De föreliggande tidskriftshäftena innehålla också mindre meddelanden, värdefulla recensioner och översikter av rättspraxis på övligt sätt. Den som följer med diskussionen i SvJT om »Nya sakrätter» bör icke försumma att taga del av vad ÖSTEN UNDÉN (s. 527) skriver om Nyttjanderätt till lösöre.

    I. A.