Nordisk Tidsskrift for International Ret, Acta scandinavica juris gentium, 1940 h. 1—2. På grund av rådande förhållanden har tidskriften sett sig föranlåten avstå från att i varje häfte införa flera artiklar i olika ämnen för att i stället använda detta utrymme, eventuellt i flera häften, för införande av någon större avhandling. För den i enlighet härmed i nämnda häften införda avhandlingen av tidskriftens utgivare dr ERIK BRÜEL av »Internationale Stræder» lämnas en kort redogörelse här nedan s. 436.

Hbg.