Lagrådet har nedannämnda dagar avgivit utlåtande över följande lagförslag:
    1940. Dec. 16. Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen d. 9 april 1937 med vissa bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål. Föredragande: revisionssekreteraren Olof Thulin. (Just.dep.)
    S. d. Förslag till lag om ändring i övergångsbestämmelsen till lagen d. 24 sept. 1931 om ändring i vissa delar av strafflagen m. m. Föredragande: revisionssekreteraren Olof Thulin. (Just.dep.)
    Dec. 27. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 213 och 215 §§ lagen d. 25 maj 1917 om försäkringsrörelse. Föredragande: hovrättsfiskalen Sven Edling.(Hand.dep.)
    Dec. 30. Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 14 juni 1940 ang.upplösning av vissa sammanslutningar m. m. Föredragande: lagbyråchefenGunnar Danielson. (Just.dep.)
    S. d. Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 26 april 1940 med särskilda bestämmelser ang. domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m. m. Föredragande: lagbyråchefen Gunnar Danielson. (Just.dep.)
    1941. Jan. 2. Förslag till lag ang. utsträckt tillämpning av lagen d. 15 dec. 1939 om utarbetande av krigsriskersättning till sjömän. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin. (Just.dep.)
    Jan. 23. Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 9 jan. 1940 om vissa tvångsmedel vid krig eller krigsfara m. m. Föredragande: lagbyråchefen Gunnar Danielson. (Just.dep.)
    Jan. 31. Förslag till lag om ändring i vissa delar av vattenlagen m. m. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin. (Just.dep.)
    Febr. 4. Förslag till lag om ändring i vissa delar av konkurslagen. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin. (Just.dep.)
    Febr. 10. Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 30 dec. 1939 ang. vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m. Föredragande: lagbyråchefen Rolf Dahlgren. (Folkhush.dep.)
    S. d. Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 12 april 1940 om skyldighet att avverka ved till av salu. Föredragande: lagbyråchefen Rolf Dahlgren. (Folkhush.dep.)
    Febr. 10. Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 21 juni 1940 om skyldighet att bortföra varuförråd m. m. Föredragande: lagbyråchefen Rolf Dahlgren. (Folkhush.dep.)
    Febr. 21. Förslag till lag ang. vissa ändringar i lagen d. 7 dec. 1934 om tillsättning av prästerliga tjänster. Föredragande: häradshövdingen Sven Nyström. (Eckl.dep.)
    S. d. Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 3 mom. samt 12 och 30 §§ skogsvårdslagen d. 15 jan. 1923 m. m. Föredragande: lagbyråchefen Bertil Fallenius. (Jordbr.dep.)
    S. d. Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen om aktiebolag. Föredragande: hovrättsassessorn Herman Zetterberg. (Just.dep.)

 

426 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.    Febr. 26. Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 16 febr. 1934 om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m. Föredragande: sekreteraren i clearingnämnden Christian Eberstein. (Hand.dep.)
    Febr. 27. Förslag till lag om fortsatt giltighet av maximiprislagen d. 22 juni 1939 m. m. Föredragande: lagbyråchefen Rolf Dahlgren. (Folkhush.dep.)
    Febr. 28. Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen d. 11 juni 1937 om krigsförsäkring för ombord å fartyg tjänstgörande personer. Föredragande: chefen för rättsavdeln. i soc.dep. Sven Björkholm.
    Mars 4. Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 31 maj 1940 om förbud i vissa fall mot beviljande av kvarstad eller skingringsförbud. Föredragande: hovrättsassessorn Herman Zetterberg. (Just.dep.)
    S. d. Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 1 nov. 1940 med särskilda bestämmelser ang. patent vid krig eller krigsfara m. m. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin. (Just.dep.)
    Mars 6. Förslag till lag om ändrad lydelse av 1, 2 och 5 §§ lagen d. 7 juni 1934 om straff för vissa brott vid förande av motorfordon m. m. Föredragande: hovrättsfiskalen Bengt Petri. (Komm.dep.)
    S. d. Förslag till lag om ändring i vissa delar av sinnessjuklagen d. 19 sept. 1929. Föredragande: hovrättsassessorn Martin Wahlbäck.
    S. d. Förslag till lag ang. ändringar i lagen d. 4 okt. 1940 med vissa bestämmelser om livförsäkring m. m. Föredragande: byråchefen H. A. Prawitz.(Hand.dep.)

I. S.