Från riksdagen. Följande kungl. propositioner i lagfrågor ha under nedannämnda dagar behandlats av riksdagen.
    Vid 1940/1941 års urtima riksdag behandlades efter utlåtande av tredje särskilda utskottet:
    27 nov.: nr 53 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 21 juni 1940 om krigsskadeersättning (hand.dep., utl. 19), bifallen;
    4 dec.: nr 55 med förslag till lag om straff för sabotage m. m. (just.dep., utl. 20), bifallen med vissa ändringar.
    Vid innevarande års lagtima riksdag ha följande hithörande frågor behandlats
    efter utlåtande av första lagutskottet:
    11 febr.: nr 7 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 30 juni 1933 om förbud mot politiska uniformer (soc.dep., utl. 1), bifallen;
    nr 14 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 26 april 1940 med särskilda bestämmelser ang. domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m. m. (just.dep., utl. 2), bifallen;
    nr 15 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 14 juni 1940 ang. upplösning av vissa sammanslutningar m. m. (just.dep., utl. 3), bifallen;
    19 febr.: nr 11 med förslag till lag om ändring i övergångsbestämmelsen till lagen d. 24 sept. 1931 om ändring i vissa delar av strafflagen m. m. (just.dep., utl. 6), bifallen;
    nr 12 med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen d. 9 april 1937 med vissa bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål (just.dep., utl.7), bifallen;
    5 mars: nr 10 med förslag till instruktioner för riksdagens justitieombudsman och militieombudsman (just.dep., utl. 8), bifallen med vissa ändringar;
    nr 21 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 213 och 215 §§ lagen d. 25 maj 1917 om försäkringsrörelse (hand.dep., utl. 9), bifallen;
    nr 46 med förslag till lag om ändring i vissa delar av konkurslagen (just.dep., utl. 10), bifallen;
    nr 53 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 30 dec. 1939 ang. vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m. (folkhush.dep., utl. 12), bifallen;

 

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 427    efter utlåtande av andra lagutskottet:
    26 febr.: nr 22 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 12 § lagen d .18 juni 1937 om barnbidrag m. m. (soc.dep., utl. 4), bifallen;
    5 mars: nr 5 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 14 juni 1940 om undantag från gällande bestämmelser rörande arbetstidens reglering m. m. (soc.dep., utl. 6), bifallen;
    nr 6 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 30 dec. 1939 om tjänsteplikt m. m. (soc.dep., utl. 7), bifallen.

I. S.