Ur Svensk författningssamling.1
    5. KK 3 jan. 1941 ang. återbesättande av vissa civila befattningar i statens tjänst.
    20. KCirk 10 jan. 1941 till statsmyndigheterna ang. vissa anmälningar rörande personalöverskott och antagning av personal m. m.
    21. Transumt av KBr 10 jan. 1941 till länsstyrelsen i Malmöhus län ang. fastställande av arbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten i Ystad.
    25. KK 17 jan. 1941 om upphörande av vissa fältkrigsrätter.
    26. KK 17 jan. 1941 med bestämmelser att vissa flygvapnets förband och anstalter skola lyda under vissa krigsrätter.
    34. KK 17 jan. 1941 ang. ändrad lydelse av 6 § kung. d. 24 april 1936 (nr 155) om landsfogdeassistenter.
    35. KK 24 jan. 1941 med bestämmelse att Första arméfördelningens och Södra militärområdets staber skola lyda under viss regementskrigsrätt.
    55. Transumt av KBr 31 jan. 1941 till länsstyrelsen i Malmöhus län ang. fastställande av stadga för magistraten och rådhusrätten i Hälsingborg.
    57. Lag 7 febr. 1941 om dyrtidstillägg å folkpensioner, invalidunderstöd och barnbidrag.
    67. KK 7 febr. 1941 om ändring i vissa delar av kung. d. 27 juni 1929 (nr 211) med tilläggsbestämmelser till allmänna resereglementet.
    72. Lag 21 febr. 1941 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 30 juni 1933 (nr 472) om förbud mot politiska uniformer.
    73. KK 21 febr. 1941 om förbud mot politiska uniformer.
    76. Lag 21 febr. 1941 om fortsatt giltighet av lagen d. 26 april 1940 (nr 272) med särskilda bestämmelser ang. domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m. m.
    77. Lag 21 febr. 1941 om fortsatt giltighet av lagen d. 14 juni 1940 (nr 503) ang. upplösning av vissa sammanslutningar m. m.
    89. KK 21 febr. 1941 ang. beslutade ändringar i regeringsformen, riksdagsordningen och tryckfrihetsförordningen.
    90. KK 21 febr. 1941 ang. beslutade ändringar i regeringsformen och tryckfrihetsförordningen.
    91. KK 28 febr. 1941 ang. fortsatt tillämpning av vissa äldre bestämmelser i tryckfrihetsförordningen m. m.
    92. Lag 28 febr. 1941 om ändring i övergångsbestämmelsen till lagen d. 24 sept. 1931 (nr 327) om ändring i vissa delar av strafflagen.
    93. Lag 28 febr. 1941 om ändring i övergångsbestämmelsen till lagen d. 24 sept. 1931 (nr 328) med vissa bestämmelser om bötesstraff utom strafflagens område (särskild böteslag).
    94. KK 28 febr. 1941 ang. ikraftträdande av lagen d. 28 febr. 1941 (nr 92) om ändring i, övergångsbestämmelsen till lagen d. 24 sept. 1931 (nr 327) om ändring i vissa delar av strafflagen, m. m.

S. E.

 

    1 Då det visat sig nödvändigt att söka genomföra någon nedskärning av SvJT:s tryckningskostnader, har i enlighet med vad som förebådats i prenumerationsanmälan avdelningen »SvJT:s Lagsamling» fått nedläggas. I stället kommer att i varje häfte under denna rubrik lämnas anvisning på de nr i SFS som ansetts vara ay särskilt intresse för domare, åklagare och advokater.