Högsta domstolens arbetsbalans. Vid utgången av 1940 utgjorde antalet balanserade mål hos Högsta domstolen 526, därav 282 revisionsmål och 244 besvärsmål. I jämförelse med året därförut, då antalet balanserade mål uppgick till 500, har balansen ökats med 26 mål. Av de under 1939 inkomna cirka 1,340 målen (inkl. dispensansökningar) återstodo vid 1940 års utgång 100. Därjämte voro 2 under 1938 inkomna mål icke avgjorda vid ingången av år 1941, beroende därpå att infordrade yttranden icke inkommit.
    Under år 1940 inkommo omkring 1,270 mål (inkl. dispensansökningar), vilket i förhållande till föregående år innebär en minskning av cirka 70 mål.
    Anmärkningsvärt är att antalet vidlyftiga mål under senare år visat en bestämd tendens till ökning.
    Balansen under åren 1936—1940 framgår av följande tabell:

 revisionsmålbesvärsmålsumma
1936425262687
1937307200507
1938268216484
1939281219500
1940282244526

O. H.