NOTISER. 439    Andra huvudtiteln. Riksdagen har bifallit av K. M:t äskad ökning av anslaget till avlöningar åt statsråden utan departement för att möjliggöra tillsättandet av två nya konsultativa statsråd.
    Sedan departementschefen i statsverkspropositionen meddelat att lagberedningen efter avgivandet av betänkande i början av år 1941 med förslag till ny aktiebolagslag enligt K. M:ts beslut d. 1 febr. 1935 har att övergå till behandling av frågan om en reform av jordabalken, har fortsatt anslag till lagberedningen för budgetåret 1941/42 anvisats av riksdagen. Anslag till processlagberedningen har likaså beviljats för nästa budgetår.
    Anslaget till nedre justitierevisionen har i enlighet med departementschefens förslag nedsatts med 11,000 kr., avseende anslagsposten till avlöningar åt tjänstemän som förordnas att fullgöra revisionssekreterargöromål.
    Med hänsyn till den nedgång i hovrätternas arbetsbörda som gjort sig märkbar under fjolåret fann departementschefen i statsverkspropositionen det vara möjligt att i så måtto tillgodose kravet på en begränsning av medelsanvisningen, att för nästa budgetår medel icke beräknades för någon extra ledamot i Svea hovrätt samt hovrätterna över Skåne och Blekinge och för Övre Norrland, ej heller för mer än en extra ledamot i Göta hovrätt. På detta sätt vanns en besparing å anslaget på omkring 39,000 kr. Med avseende å den övriga icke-ordinarie personalen förordade departementschefen att medel äskades till avlöningar åt oförändrat antal fiskaler vid de olika hovrätterna, men att det skulle ankomma på K. M:t att pröva, i vilken utsträckning sådana befattningshavare — liksom även extra ledamot i Göta hovrätt — skulle få anställas. Riksdagen har fastställt avlöningsstat för hovrätterna i enlighet med K. M:ts förslag.
    I fråga om avlöningsanslaget till häradsrätterna yttrar statsutskottet, att enligt vad som framgår av statsrådsprotokollet krisförhållandena medfört en avsevärd nedgång i flertalet häradshövdingars sportelinkomster och att åtgärder kunna bliva nödvändiga för att förebygga en oskälig inkomstminskning för dessa befattningshavare. Den närmast till hands liggande utvägen har härvid synts departementschefen vara att på grundval av 1940 års inkomstsiffror verkställa en revision av de lönefyllnadsbelopp vilka bestridas från förslagsposten till partiell löneförbättring åt häradshövdingarna. Utskottet anslöt sig till departementschefens uppfattning härutinnan, varvid utskottet dock förutsatte, att lönefyllnad av nu berörda anledning endast medgåves i sådana fall där densamma framstode såsom särskilt motiverad. Riksdagen har med godkännande av statsutskottets uttalande fastställt den i statsverkspropositionen föreslagna avlöningsstaten. I denna ingå avlöningar till den icke-ordinarie domsagopersonalen i samma omfattning som för innevarande budgetår.
    Med anledning av förslag av JO uttalade departementschefen i statsverkspropositionen att det syntes angeläget att domhavande, oberoende av den föreslagna löneregleringens genomförande, tillerkändes rätt till ersättning vid resa för inspektion av överförmyndares verksamhet enligt allmänna resereglementet; erforderliga bestämmelser härom borde därför utfärdas. Statsutskottet har i frågans nuvarande läge icke velat motsätta sig K. M:ts förslag i denna del, vilket härefter av riksdagen godkänts.

 

440 NOTISER.    Reservationsanslaget till anskaffande av nya fastighetsböcker för landet, å vilket på grund av den långsammare arbetstakten väntas föreligga en reservation vid utgången av innevarande budgetår, har på K. M:ts förslag nedsatts från 150,000 kr. till 100,000 kr. för nästa budgetår.
    Statsverkets kostnader för den fria rättegången ha under senast förflutna budgetår nedgått från omkring 600,100 kr. året förut till omkring 502,700 kr. Med anledning härav har förslagsanslaget, vilket i gällande riksstat är uppfört med 525,000 kr., nedsatts till 500,000 kr.
    I samband med anslaget till understöd åt offentliga rättshjälpsanstalter framhåller statsutskottet önskvärdheten av att det av tillkallad sakkunnig utarbetade förslaget rörande offentliga rättshjälpsanstalter (SOU 1940: 11), vars genomförande skulle avsevärt underlätta utbyggande av samhällets rätlshjälpsverksamhet för mindre bemedlade medborgare, så snart omständigheterna det medgiva måtte upptagas till slutlig prövning. Riksdagen har godkänt detta uttalande.

Kjs.