Bonastyrelsens i sept. 1939 till K. M:t avgivna berättelse över verksamheten vid statens uppfostringsanstalt å Bona under budgetåret 1939/40 utvisar, att antalet elever vid anstalten vid budgetårets ingång utgjorde 194 och vid dess slut 190, därav 3 tillfälligt förrymda. Medeltalet elever under redogörelseåret var 192 (närmast föregående redogörelseår 176). Högsta beläggningssiffran nåddes i dec. 1939 med 204 elever, den lägsta i juni 1940 med 179 elever. Under året nyintogos 123 ynglingar, av vilka 7 överflyttats från skyddshem med stöd av 43 § barnavårdslagen. Från städer och större samhällen kommo 100 och från den egentliga landsbygden 23 elever. Av de nykomna, av domstol till tvångsuppfostran dömda 116 eleverna hade 106 eller i runt tal 91 % begått tillgreppsbrott. Av de sistnämnda hade 34 tillika gjort sig skyldiga till olovligt brukande av annans fortskaffningsmedel. På prov utskrevos 152 och slutligt direkt från anstalten 7 elever. Dessutom utskrevos slutligt 99 tidigare på prov utskrivna elever. Vistelsetiden vid anstalten för de under året första gången villkorligt utskrivna eleverna utgjorde i medeltal cirka 1 år 6 månader. Under redogörelseåret återtogos 35 på prov utskrivna elever, därav 5 till tvångsuppfostran återdömda. Hela antalet på prov utskrivna elever utgjorde 164 den 30 juni 1940.

C. G. B.

 

    Sinnessjuknämnden. har enligt sin till K. M:t avgivna årsberättelse för år 1940 under sagda år handlagt 2,243 utskrivningsärenden. Av dessa hava 1,559 angått straffriförklarade, 367 andra sinnessjuka, om vilkas utskrivning det enligt 20 § 1 stycket sinnessjuklagen ankommer på nämnden att besluta, och 317 sinnessjuka, om vilkas utskrivning vederbörande sjukvårdsläkare kan förordna. I ärendena rörande straffriförklarade har nämnden beslutat utskrivning i 130, försöksutskrivning i 313, fortsatt försöksutskrivning i 433 och avslag i 485 fall. I de ärenden, som rört andra sinnessjuka, om vilkas utskrivning nämnden har att förordna, har nämndens beslut innefattat utskrivning i 36, försöksutskrivning i 95, fortsatt försöksutskrivning i 72 och avslag i 144 fall. Slutligen har i de ärenden, som angått sinnessjuka, i fråga om vilka sjukvårdsläkaren kan bestämma om utskrivning, försöksutskrivning beslutats i ett fall, återförvisning skett i 36 fall och avslag meddelats i 280 fall.

 

NOTISER. 441    Försöksutskrivningstiden har år 1940 utgått för 751 patienter. Under året ha av de försöksutskrivna 130 återintagits och 3 avlidit. Återintagning har alltså skett i 17 % av fallen. Antalet av nämnden försöksutskrivna utgjorde d. 31 dec. 1940 732.

E. B.