Skydd för Sveriges advokatsamfund. I en framställning till K. M:t d. 7 mars 1941 har Sveriges advokatsamfund erinrat om processlagberedningens uttalande, att titeln advokat borde förbehållas ledamot av samfundet och att obehörigt användande av titeln borde straffbeläggas. Samfundet ifrågasätter nu, om icke ett liknande skydd borde tillerkännnas själva föreningen. Framställningen föranleddes närmast av tillvaron av en sammanslutning, som kallade sig Svenska advokatförbundet. Då förutom Sveriges advokatsamfund även andra föreningar, som fullföljde samhällsgagnande uppgifter, kunde vara i behov av namnskydd, syntes en allmän lagstiftning i ämnet vara att föredraga. Framställningen har remitterats till processlagberedningen för utlåtande.

I. S.

 

    Fastighetsboksarbetet under år 1940. Arbetsresultatet under år 1940 i jämförelse med åren 1938 och 1939 framgår av följande jämförelsetablå (jfr SvJT 1940 s. 385).

                                                                              ANTAL FÄRDIGSTÄLLDA UPPLÄGG

domsagorna under193819391940
svea hovrätt65,77354,85139,733
göta hovrätt53,76045,55628,245
hovrätten över skåne och blekinge20,65118,28612,340
hovrätten för övre norrland12,44313,4809,068
summa152,627132,17389,386

 

    Såsom av tablån framgår, har antalet under år 1940 färdigställda upplägg i förhållande till år 1939 nedgått med icke mindre än 42,787. Orsaken är främst att söka i den på grund av den förstärkta försvarsberedskapen starkt minskade tillgången på rättsbildade biträden i domsagorna. Antalet domsagor, där arbetet slutförts, utgör för närvarande sjutton. (Vid motsvarande tidpunkt förra året var antalet tretton.) Enligt av vederbörande häradshövdingar lämnade uppgifter beräknas arbetet komma att slutföras i 18 domsagor under år 1941 och i 11 domsagor under år 1942. Den 31 dec. 1940 uppgick antalet icke färdigställda upplägg till omkring 487,718 i hela riket.

C. G. B.

    Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Förvaltningsberättelsen för perioden 1937—39 (jfr SvJT 1937 s. 561) utvisar, att fonden består av obligationer och förlagsbevis till ett värde av c:a 30,000 kr. samt ett banktillgodohavande om c:a 9,000 kr. Under treårsperioden har i enlighet med tidigare beslut, fattade under åren 1931 och 1936, såsom bidrag till tryckning av det hos J. Bensheimers Verlagsbuchhandlung utkommande verket »Die Zivilgesetze der Gegenwart», såvitt det behandlar Sverige, utbetalats 100 riksmark per ark med 907 kr. 16 öre år 1937 och 2,245 kr. 28 öre år 1939 (för tillhopa 19 ark). Utbetalningarna för detta ändamål äro

 

442 NOTISER.därmed avslutade. Av ett under år 1936 till doc. Folke Schmidt beviljat resestipendium å 1,200 kr. har under år 1937 utbetalats återstående 800 kr. Fondens direktion består, efter stiftarens d. 26 mars 1939 timade frånfälle, av presidenterna Ekeberg och Schlyter samt doc. Ivar Agge.

I. S.