Juris studerandes praktiska tjänstgöring. Inom de juris studerandes sammanslutningar har framförts önskemålet, att den i examensstadgan medgivna rätten att ersätta deltagandet i den praktiska kursen med viss praktisk tjänstgöring måtte utnyttjas i större omfattning än hittills varit vanligt. För att främja detta önskemål hemställde de juridiska föreningarna vid universiteten i Uppsala och Lund samt vid Stockholms högskola sommaren 1939 i en framställning till kanslern för rikets universitet, att kanslern ville vidtaga åtgärder för att få till stånd en sådan ändring av examensstadgan, att tiden för ifrågavarande praktiska tjänstgöring nedsattes från 4 till 3 månader. I anledning härav framlade kanslern förslag till ändring av examensstadgan och i överensstämmelse härmed har stadgan genom KK d. 21 mars 1940 (SFS nr 152) blivit ändrad på sätt föreningarna ifrågasatt. Härigenom är det för de studerande nu möjligt att fullgöra ifrågavarande tjänstgöring under en sommarferie.

Ph. H.

    Tillströmningen till juristbanan. I nedanstående tabell lämnas några uppgifter om antalet nyinskrivningar och antalet examina vid de juridiska fakulteterna under år 1940, varvid för jämförelses skull medtagits även motsvarande siffror för år 1939.

Nyinskrivna juris studerandeuppsalalundsthmS:a
193911980180379
1940587897233
avlagda juris kandidatexaminauppsalalundsthms:A
1939785394225
1940433553131
statsvetenskaplig juridisk examenuppsalalundsthms:a
19392-13
194054615

I. S.

DÖDSFALL

    John Gustaf Leonard Johnsson avled d. 21 dec. 1940. Han var född i Malmö 1887, avlade mogenhetsex. där 1905 och blev jur. kand. i Lund 1908. Efter att ha suttit ting och tjänstgjort i Svea hovrätt och Nedre justitierevisionen övergick han till advokatyrket och blev 1916 anställd hos advokatfirman Lidforss & Levy, i vilken han blev delägare 1934. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1918. Från 1916 var han vidare krigsfiskal vid Stockholms garnison. Han deltog vid flera tillfällen på offentligt uppdrag i handelsförhandlingar mellan Sverige och Tyskland.

    Gustaf Smith avled d. 22 dec. 1940. Han var född i Ystad 1861, avlade jur. u. kand.ex. i Lund 1886 och blev vice häradshövding 1889. S. å. antogs han till amanuens i ecklesiastikdepartementet men övergick sedermera till

 

DÖDSFALL. 443Nedre justitierevisionen, där han 1897 blev protokollssekreterare. 1910 lämnade han denna tjänst för att bliva chef för Skandinaviska kreditaktiebolagets notariatavdelning. 1915 blev han kassadirektör i Stockholms stads sparbank.