Regeringen. K. M:t har 7 mars 1941 till konsultativt statsråd utnämnt direktören jur. och fil. kand. Knut Ewerlöf. Tillika har, med stöd av § 5 regeringsformen, uppdragits åt statsrådet Ewerlöf att i vederbörande departementschefers ställe föredraga vissa ärenden inom försvars- och finansdepartementen.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har
    20 dec. 1940 på därom gjord framställning beviljat justitierådet Rudolf Eklund avsked från justitierådsämbetet med utgången av dec. 1940;1
    24 jan. 1941 till justitieråd fr. o. m. 1 febr. 1941 utnämnt ordföranden i lagberedningen, f. d. justitierådet Einar Stenbeck.

 

    Riksdagens lagutskott. Ordförande i första lagutskottet är presidenten Karl Schlyter och v. ordförande f. d. justitierådet Natanael Gärde. Övriga jurister i utskottet äro: från första kammaren advokaten Georg Branting och suppleanterna stiftssekreteraren Torsten Caap, folkskolinspektören Erik Brandt, bruksägaren Ivar Ekströmer och skattedirektören Gustaf Sandström samt från andra kammaren advokaten Birger Gezelius och professorn Vilhelm Lundstedt. Sekreterare är assessorn i Svea hovrätt Sven Romanus och notarie med sekreterargöromål assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Carl Svennegdrd. Statsrådet Knut Ewerlöf har varit ledamot av utskottet, till dess han utnämndes till statsråd (se ovan).
    I andra lagutskottet ha till ordförande och v. ordförande utsetts folkskolläraren David Norman och f. d. yrkesinspektrisen Kerstin Hesselgren. Jurister i utskottet äro borgmästaren William Linder, landshövdingen Sigfrid Linnér och advokaten jur. dr Axel Roos samt suppleanten direktören Karl Wistrand, samtliga från första kammaren. Sekreterare är e. o. assessorn i Svea hovrätt Eije Mossberg och notarie med sekreterargöromål e. o. assessorn i samma hovrätt Sven Edling.

 

    Lagberedningen K. M:t — som 24 jan. 1941 utnämnt ordföranden i lagberedningen E. Stenbeck till justitieråd fr. o. m. 1 febr. 1941 — har tillika förklarat att Stenbeck utan hinder av utnämningen skall hava att jämte ledamöterna av beredningen M. Wijnbladh och H. Nial utföra det på lagberedningen ankommande avslutande arbete å aktiebolagslagstiftningen, som efter nämnda tidpunkt kan ifrågakomma.

 

    Processlagberedningen. K. M:t har 20 dec. 1940 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Erik Söderlund att, med bibehållande av befattningen såsom sekreterare hos processlagberedningen, fr. o. m. 1 jan. 1941 vara ledamot av beredningen.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    20 dec. 1940 till förste kanslisekreterare i justitiedepartementet fr. o. m. 1 jan. 1941 utnämnt registratorn i departementet Axel Stenkula;
    30 dec. 1940 till förste kanslisekreterare i K. M:ts kansli fr. o. m. 1 jan. 1941 utnämnt andre kanslisekreteraren i justitiedepartementet Oskar Adelsohn;
    21 febr. 1941 förordnat fiskalen vid Göta hovrätt Björn Widegren att inom departementet biträda med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnas;
    28 febr. 1941 förordnat ledamoten av processlagberedningen, revisionssekreteraren Tore Strandberg att under febr. och mars 1941 biträda inom departementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnas.

 

    1 Justitierådet EKLUND har blivit verkställande direktör i Svenska Personal-Pensionskassan. 

PERSONALNOTISER. 445    Chefen för justitiedepartementet har
    22 nov. 1940 med stöd av K. M:ts bemyndigande s. d. tillkallat revisorn S. R. Wikland och bankrådet Hj. K. A. Ekengren att inom departementet biträda med undersökning angående möjligheterna att genom förenklingar i fångvårdsanstalternas organisation och på annat sätt nedbringa kostnaderna för fångvården;
    28 dec. 1940, jämlikt bemyndigande 22 nov. 1940 (se ovan s. 420), tillkallat borgmästaren Maths Heüman att inom departementet verkställa utredning rörande notarii publiciinstitutionen samt börschefen Kurt Belfrage och bankombudsmannen Axel Åström att såsom sakkunniga deltaga i utredningsarbetet.