Försvarsdepartementet. Chefen för försvarsdepartementet har 3 febr. 1941, med stöd av K. M:ts bemyndigande 31 jan. 1941, utsett t. f. revisionssekreteraren Ivar Öhman till sekreterare åt de utredningsmän som tillkallats för att inom departementet biträda med utredning ang. revision av gällande rekvisitionslagstiftning.
    K. M:t har 21 febr. 1941 till ledamot i en nämnd för handhavande av ledningen av arbetet med genomförandet av ny organisation för de värnpliktigas redovisning och rullföring förordnat hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Thomas Munck af Rosenschöld.

 

    Socialdepartementet. K. M:t har 10 jan. 1941 förordnat fiskalen i Svea hovrätt Nils Berggren att fr. o. m. 14 i samma månad tillsvidare biträda å socialdepartementets rättsavdelning.

 

    Finansdepartementet. K. M:t har 13 dec. 1940 förordnat revisionssekreteraren Johan Hagander att vara ordförande i centrala omsättningsskattenämnden. Till sekreterare i nämnden har departementschefen förordnat assessorn i kammarrätten Olof von Unge samt till biträden åt nämnden fiskalerna i Svea hovrätt Sven Aminoff och Sven af Geijerstam.
    K. M:t har vidare
    20 dec. 1940 förordnat presidenten Nils Quensel att vara ordförande i krigskonjunkturskatterådet samt kammarrättsrådet Einar Sivert att vara ledamot i rådet;
    28 febr. 1941 förordnat borgmästaren i Hälsingborg Joël Laurin att inom departementet biträda med fortsatt utredning av frågan om tidigare inbetalning av utskylder.
    Chefen för finansdepartementet har
    21 nov. 1940 uppdragit åt rådmannen Erik Wilhelmsson att inom departementet biträda med ytterligare beredning av frågan om proposition angående arvsskatt och gåvoskatt;
    10 jan. 1941 förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Kurt Wulff att tills vidare inom departementet biträda med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnas.

 

    Arbetsdomstolen. K. M:t har 21 dec. 1940 förordnat dels, för åren 1941—1943, f. d. justitierådet Arthur Lindhagen att vara ordförande i arbetsdomstolen, revisionssekr. Johan Hagander att vara ledamot, tillika vice ordf., i domstolen samt hovrättsrådet Thomas Munck af Rosenschöld och byråchefen för lagärenden i just.dep., assessorn Gunnar Danielson att vara ersättare för vice ordf., dels ock, för åren 1941 och 1942, f. d. byråchefen Nils Emanuel Bergsten att vara ledamot av domstolen samt sekreteraren hos socialstyrelsen Carl Christian Schmidt och byråchefen i samma styrelse Ernst Bexelius att vara ersättare för sistnämnda ledamot.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    30 dec. 1940 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 mars 1941 utnämnt hovrättsrådet i Göta hovrätt Fritjof Sjögren;
    s. d. förordnat hovrättsrådet i Göta hovrätt Gunnar Bogren att fr. o. m. 7 jan. 1941 fullgöra på revisionssekreterare ankommande göromål;

 

446 PERSONALNOTISER.    14 febr. 1941 förordnat assessorn i Göta hovrätt Nils Brodén att fr. o. m. 17 i samma månad fullgöra på revisionssekreterare ankommande göromål.
    Hovrätternas presidenter ha d. 16 dec. 1939 föreslagit följande assessorer att efter de nu nämnda ifrågakomma till revisionssekreterareförordnande: 1. Sven Larsson (Skåne). 2. Ingvar Lindell (Svea). 3. Herman Zetterberg (Svea). 4. Olof Söderström (Svea). 5. Harry Ivrell (Svea). 6. Tage Levinson (Svea). 7. Sven Norrsell (Skåne). 8. Håkan Moberg (Skåne). 9. Samuel Åseskog (Göta). 10. Bertil Unger (Svea). 11. Alfred Bexelius (Norrland). 12. Per Olof Palmquist (Svea). 13. Bernhard Möller (Skåne). 14. Martin Wahlbäck (Svea).