Hovrätterna. K. M:t har förordnat:
    13 dec. 1940 till vice ordförande å division i hovrätten över Skåne och Blekinge under år 1941 hovrättsrådet i samma hovrätt Tage Lundquist;
    20 dec. 1940 till assessor i hovrätten för Övre Norrland fr. o. m. 1 jan.
    1941 adjungerade ledamoten i samma hovrätt Allan Nordenstam;
    31 jan. 1941 till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge adjungerade ledamoten i hovrätten Gunnar Ekedahl;
    21 febr. 1941 till assessor i Göta hovrätt fr. o. m. 24 febr. 1941 adjungerade ledamoten i hovrätten Gunnar Ljung.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    20 dec. 1940 till häradshövding i Kinds och Redvägs domsaga fr. o. m. 1 mars 1941 utnämnt revisionssekreteraren Hugo Söderström:
    s. d. förordnat att sekreterare skall vara anställd i Torneå domsaga under förra halvåret 1941;
    s. d. fastställt ny arbetsordning för Askims, Hisings och Sävedals domsaga, att tillämpas fr. o. m. år 1941 (SFS nr 1010/40).
    Sedan de tingshusbyggnadsskyldige i Östra Göinge domsaga hos K. M:t anhållit, att Broby municipalsamhälle måtte i stället för Kristianstad bestämmas såsom kansliort för domsagan, samt hovrätten över Skåne och Blekinge — som ansett att, före bestämmandet av kansliort för domsagan, ställning borde tagas till frågan om eventuell reglering av Östra Göinge, Villands samt Gärds och Albo domsagor vid häradshövdingarnas under åren 1942 och 1943 väntade avgång med pension — föranstaltat om utredning i sistnämnda fråga, har K. M:t 14 febr. 1941, under förklaring att K. M:t för närvarande ej funne anledning vidtaga åtgärd till omreglering av ovannämnda domsagor, ej funnit skäl förordna om förflyttning av Östra Göinge domsagas kansli från Kristianstad. Därjämte har K. M:t, med hänsyn till den särskilt ur brandskyddssynpunkt otillfredsställande beskaffenheten av ovannämnda domsagors till Kristianstad förlagda kansli- och arkivlokaler, anbefallt länsstyrelsen i Kristianstads län att med de tingshusbyggnadsskyldige i domsagorna skyndsamt till behandling upptaga fråga om åtgärder för åstadkommande därstädes av i anmärkta hänseende tillfredsställande dylika lokaler, därvid länsstyrelsen hade att undersöka lämpligheten av att uppföra en gemensam byggnad för domsagornas kanslier samt, om anledning därtill gåves, jämväl för häradsrätternas sammanträden.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har fastställt
    10 jan. 1941 ny arbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten i Ystad (SFS nr 21/41);
    31 jan. 1941 ny stadga för magistraten och rådhusrätten i Hälsingborg (SFS nr 55/41).
    K. M:t har
    14 febr. 1941 beviljat borgmästaren i Falköping Sigurd Koch avsked från borgmästarämbetet fr. o. m. 24 febr. 1941;
    7 mars 1941 till borgmästare i Lund fr. o. m. 1 maj 1941 utnämnt byråchefen i finansdepartementets rättsavdelning, hovrättsrådet i Göta hovrätt Martin Lembke.
    Under 1940 hava, utöver förut i SvJT omtalade utnämningar vid rådhus-

 

PERSONALNOTISER. 447rätterna, följande befattningshavare tillsatts, nämligen vid rådhusrätten i Malmö: aktuarien Fritz Peter Herbert Bornman och polisnotarien Gösta Emanuel Ljungstrand; vid rådhusrätten i Hälsingborg: rådmannen Albert Widding och assessorn frih. Nils Johan Rappe; vid rådhusrätten i Alingsås: förste rådmannen Gunnar August Cappelen Carlbom; samt vid rådhusrätten i Söderhamn: förste rådmannen Carl Gustaf Yngve Carlson och andre rådmannen Nils Laurentius Nielsen.