Till särskilda skiljedomare i arbetstvister under åren 1941 och 1942 har K. M:t 20 dec. 1940 förordnat hovrättsrådet frih. Henric Nordenskjöld, häradshövdingen Sigurd Nyrén, hovrättsrådet Hugo Backman, rådmannen Gustaf Adolf Bergqvist, polismästaren Sigurd Beckman och häradshövdingen Ingemar Kramer.

 

    Krigsdomstolarna. K. M:t har till krigsdomare förordnat
    24 jan. 1941 i regementskrigsrätterna vid Skånska kavalleriregementet och flygkrigsskolan fr. o. m. 1 febr. 1941 till utgången av samma år borgmästaren i Hälsingborg Joël Laurin; i regementskrigsrätten vid Östgöta flygflottilj under samma tid borgmästaren i Linköping Bertel Hallberg; i regementskrigsrätten vid Västgöta flygflottilj under samma tid häradshövdingen Olof Odencrants;
    7 mars 1941 i regementskrigsrätten vid Hallands regemente till utgången av år 1941 borgmästaren i Halmstad Maths Heüman.

 

    Ordförandena vid Stockholms rådhusrätt. Med hänsyn till att ombyten ägt rum å ordförandeposterna vid Stockholms rådhusrätt sedan uppgift om dessa senast meddelats i SvJT (1938 s. 533), meddelas här nedan uppgift å nuvarande innehavare av dessa befattningar:

avdelningförste ordförendeandre ordförande
IBorgm. G. FantRådman M. Gullstrand
IIRådman E. Bratt» E. Ploman
III» G. A. Rising» Henrik Lundquist
IV» V. Edman» G. Cervin
V » J. Gestblom» G. Junker
VI » J. Lillieros» G. Bång
VII» F. Trotzig» E. Österberg
VIII » P. T. Wiesel» C. F. Sandell

 

    Tjänstlediga hovrättsråd, assessorer och fiskaler. Följande hovrättsledamöter och fiskaler åtnjuta på grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande i underrätt) ledighet från hovrättstjänsten:
    i Svea hovrätt: hovrättsråden T. Wärn (statssekr. i försvarsdep.), K. Elliot (statssekr. i handelsdep.), G. Quensel (kommunikationsdep.), C. Johanson (chef för rättsavd. i finansdep.), B. Fallenius (lagbyråchef i jordbruksdep.), S. Björkholm (chef för rättsavd. i socialdep.), E. Eckerberg (kanslichef i statens industrikommission), E. Söderlund (processlagberedningen), N. Grafström (t. f. rev.sekr.), E. Thomasson (kommunalskatteberedningen), N. Beckman (straffrättskommittén), R. Dahlgren (lagbyråchef i folkhushållningsdep.) och N. Rignell (t. f. rev.sekr.), assessorerna C. A. Durling, N. Falk och F. Hägglund (t. f. rev.sekr.), G. Danielson (lagbyråchef i just.dep.), Hj. Nordfelt (finansdep.), I. Lindell (folkhushållningsdep.), H. Zetterberg (just. dep.), O. Söderström (sektionschef inom livsmedelskommissionen), P. O. Palmquist (epizootisakkunnige), M. Wahlbäck (socialdep.), N. Viklund (bränslekommissionen), G. Schirén och G. Thulin (vattenrättssekr.), R. Lundberg (utredn. ang. den centrala militära förvaltn.tjänsten), S. Ro-

 

448 PERSONALNOTISER.manus (riksdagens I lagutskott) och E. Göransson (arbetsmarknadskommissionen), adj. ledamoten Y. Samuelsson (livsmedelskommissionen) ävensom fiskalerna E. Mossberg (utrymningskommissionen och riksdagens II lagutskott), S. Edling (riksdagens II lagutskott), N. Berggren (socialdep.), C.-H. Nordlander (livsmedelskommissionen), E. Leijonhufvud (bränslekommissionen), I. Ahlström (vattenrättssekr.), B. Höglund (sekr. hos JK), S. Petrén (arbetsdomstolen), S. Aminoff (omsättningsskattenämnden), B. Petri (kommunikationsdep.), S. af Geijerstam (omsättningsskattenämnden);
    i Göta hovrätt: hovrättsråden C. Romberg (expeditionschef i just.dep.), Martin Lembke (byråchef å rättsavd. i finansdep.), H. Lindvall, G. Carlesjö, F. Ekdahl och G. Bogren (t. f. rev.sekr.) samt N. Regner (just.dep.), assessorerna E. Täcklind och N. Brodén (t. f. rev.sekr.), S. Åseskog (1939 års polisutredning) och B. Lindskog (byråchef i industrikommissionen) ävensom fiskalerna B. Widegren (just.dep.) och Y. Söderlund (industrikommissionen) ;
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden H. Wickström (led. av blandade domstolarna i Egypten), E. Anderberg (led. av lagberedningen), C. Davidsson (livsmedelslagstiftningssakk.), Th. Munck af Rosenschöld (kommitté inom försvarsdep.) och O. Schell (t. f. rev.sekr.), assessorerna I. Öhman (kommitté inom försvarsdep.) och S. Larsson (socialvårdskommittén), L. G. Ohlsson (strafflagberedningen), K. Wulff (finansdep.) och C. Svennegård (kommitté inom jordbruksdep. och riksdagens I lagutskott) ävensom fiskalerna B. Lassen (byråchef hos MO) och W. Gripmark (t. f. byråchef hos MO);
    i hovrätten för Övre Norrland: hovrättsråden G. Walin (lagbyråchef i just.dep.) och A. Bexelius (komm.dep.).