Ikraftträdandet av lagen om villkorlig dom. Under en interpellationsdebatt i första kammaren d. 23 april 1941 angående åtgärder för bekämpande av ungdomsbrottsligheten framfördes en vädjan till justitieministern att vidtaga åtgärder för att 1939 års lag om villkorlig dom måtte kunna träda i kraft (jfr SvJT 1940 s. 563 och I kammarens prot. vid urtima riksdagen 1940 nr 19 s. 3). Statsrådet Westman förklarade sig varmt intresserad av att skyddskonsulentorganisationen, som skall taga hand om de villkorligt dömda, måtte få träda ut i livet, och han hoppades att, sedan den inom finansdepartementet igångsatta besparingsundersökningen verkställts, det skulle befinnas att starka skäl talade för att nämnda organisation sattes i verket även under nu rådande, ur finansiell synpunkt bekymmersamma tider.

Kjs.

 

    De kungl. kommittéerna.1 Enligt riksdagsberättelserna 1940 och 1941 hava följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet under 1939 och 1940 avslutat sin verksamhet.
    1. Sakk. för fortsatt utredning ang. revision av straffflagen för krigsmakten. Dep.chefen har 23 dec. 1939 entledigat den. sakk. från uppdraget (jfr SvJT 1939 s. 821). 2. Sakk. för utredning av vissa organisationsfrågor inom hovrätterna. Dep.chefen har 23 dec. 1939 entledigat den sakk. från uppdraget (jfr SvJT 1939 s. 821). 3. 1937 års domsagoutredning (se SOU 1939:29 och SvJT 1939 s. 818). 4. Kommittén för utredning ang. den straffrättsliga behandlingen av lättjefulla förbrytare samt ang. revision av lösdrivarlagen (se SOU 1939:25 och SvJT 1939 s. 715). 5. Sakk. för utredning ang. justitiekanslerns, justitieombudsmannens och militieombudsmannens allmänna ämbetsställning (se SOU 1939: 7 och SvJT 1939 s. 487, 1940 s. 565). 6. Sakk. för verkställande av översyn av förmynderskapslagstiftningen (se SOU 1939:33 och SvJT 1939 s. 820, 1940 s. 564, 800). 7. 1937 års landsfiskals- och stads-

 

    1 Jfr senast SvJT 1939 s. 297.

 

510 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.fiskalsutredning (se SOU 1939: 9 och SvJT 1939 s. 504, 1940 s. 548). 8. 1938 års sjömanslagsutredning (se SOU 1939: 21 och SvJT 1939 s. 821). 9. Utredning ang. ändrad lagstiftning rörande ansvarigheten för tryckt skrift (se SOU 1939: 32 och SvJT 1939 s. 819, 1940 s. 734). 10. Sakk. för utredning ang. statsdepartementens organisation (se SOU 1939:44). 11. Sakk. för utredning rörande utlänningars förvärv av aktier i svenska bolag. Den sakk. har 31 dec. 1939 avgivit utredning i ämnet. 12. Sakk. för utredning av frågan om partiella reformer på strafflagstiftningens område (se SOU 1940: 19 och SvJT 1940 s. 748). 13. Sakk. för utredning ang. nya släktnamn (se SOU 1940:10). 14. Sakk. för utredning ang. åtgärder för bekämpande av homosexualitetens samhällsfarliga yttringar (se SOU 1941:3 och SvJT 1941 s. 422). 15. Sakk. för utredning av frågan om rättshjälpsinstitutionens utveckling (se SOU 1940: 11 och SvJT 1939 s. 301, 1940 s. 659). 16. Sakk. för utredning rörande revision av gällande allmänna straffbestämmelser om spioneribrott och vad därmed sammanhänger (se SOU 1940:8 och SvJT 1940 s. 450, 550). 17. Sakk. för utredning ang. åtgärder mot missbruk av tryckfriheten (se SOU 1940: 5 och SvJT 1940 s. 383, 392). 18. Sakk. för utredning ang. förvaltningsdomstolarnas och förvaltningsmyndigheternas verksamhet under vissa utomordentliga förhållanden (se SOU 1940: 23 och SvJT 1940 s. 579, 658). 19. Sakk. för utredning om effektivare ingripande mot sabotage (se just.dep:s prom. 1940: 3 och SvJT 1940 s. 658, 665).
    Följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet fortsätta sin verksamhet vid 1941 års ingång. 1. Sakk. ang. frågan om nuvarande garnisonssjukhusets användning till lokaler för Högsta domstolen och Svea hovrätt (president B. Ekeberg, f. d. justitierådet N. Gärde, justitierådet N. Vult von Steyern). - 2. Sakk. ang. förhindrande av förorening av vatten och luft samt rörande rätt att utnyttja underjordiska vattentillgångar (ordf. vattenrättsdomaren greve H. Hamilton). De sakk. ha i nov. 1939 avgivit betänkande ang. åtgärder till motverkande av vattenförorening m. m., del 1 (SOU 1939: 40); betr. förorening av luft skall utredningen vila enligt dep.chefens beslut 23 dec. 1939 (se SvJT 1939 s. 821). — 3. Sakk. för kodifiering av gällande rätt på kyrkolagstiftningens område (biskop T. J. E. Andræ och prof. N. Herlitz); enligt dep.chefens beslut 23 dec. 1939 skall utredningen vila tills vidare (se SvJT 1931 s. 821). — 4. Straffrättskommittén (ordf. president B. Ekeberg), se SvJT 1940 s. 482, 747, 751, 819, 821. — 5. Sakk. för omorganisation av förmynderskapsvården i Stockholm (prof. Å. Holmbäck och häradsh. E. Aderlund); utredningsarbetet beräknas bliva slutfört i början av 1941. — 6. 1938 års patentutredning (f. d. generaldirektör H. Hjertén). Den 19 april 1940 avgav utredningen betänkande med förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. patent vid krig eller krigsfara m. m.; uppdraget beräknas slutfört under år 1941. — 7. Strafflagberedningen (ordf. president K. Schlyter); se SvJT 1939 s. 111, 634; 1940 s. 489, 665, 831. — 8. Sakk. för utredning ang. reformer på auktorrättens och därmed sammanhängande immateriella rättigheters område (auktorrättskommittén; ordf. president B. Ekeberg). Kommittén har icke kunnat bedriva något nordiskt samarbete under år 1940; även i övrigt har dess verksamhet i huvudsak måst ligga nere. — 9. Sakk. för utredning ang. vissa grundlagsfrågor (ordf. prof. H. Tingsten), se SvJT 1939 s. 111. Uppdraget beräknas slutfört i början av år 1941. — 10. Sakk.

 

NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 511för utredning rörande tillämpningen av 1937 års lagstiftning om allmänna handlingars offentlighet (ordf. universitetskansler Ö. Undén), se SvJT 1939 s. 378, 388. Utredningsarbetet har under året legat nere men torde återupptagas i början av år 1941. — 11. Sakk. för utredning ang. möjlighet för konkursbo att avsluta av konkursgäldenär påbörjat byggnadsföretag (advokat A. Hemming-Sjöberg), se SvJT 1939 s. 388. Enligt dep.chefens beslut 23 dec. 1939 skall utredningen vila tills vidare (se SvJT 1939 s. 821). — 12. Sakk. för utredning rörande åtgärder för bekämpande av ungdomsbrottsligheten m. m. (ordf. fattigvårdsdirektör O. R. Wangson), se SvJT 1939 s. 623, 635Enligt dep.chefens beslut 23 dec. 1939 skall utredningen i huvudsak vila till dess annorlunda bestämmes (se SvJT 1939 s. 821). — 13. 1939 års utlänningssakkunniga (ordf. f. d. justitierådet N. Gärde), se SvJT 1939 s. 625, 634. Utredningen har vilat under år 1940. — 14. Fastighetsbildningssakkunniga (ordf. generaldirektör H. Malmberg), se SvJT 1939 s. 634, 711. — 15. Revision av lagstiftningen om kvinnas behörighet att innehava statstjänst och annat allmänt uppdrag (se under 17). — 16. Sakk. för utredning av vissa flottledsfrdgors behandling (vattenrättsdomare K. F. Appelberg). (Se under 17.) — 17. Sakk. för en förberedande utredning om det allmännas skyldighet att svara för skador, som uppkommit genom fel eller försummelse av tjänsteman (hovrättsfiskal B. Petri), se SvJT 1939 s. 635. Enligt dep. chefens beslut 23 dec. 1939 skola utredningarna 15—17 vila tills vidare (se SvJT 1939 s. 821). — 18. Sakk. för utredning rörande notarii publiciinstitutionen (borgmästare M. Heüman), se SvJT 1941 s. 420. — 19. Utredning ang. möjligheterna att nedbringa kostnaderna för fångvården, se SvJT 1941 s. 445.
    Av kommittéer och sakkunniga under andra departement än justitiedepartementet fortsatte bl. a. följande vid ingången av 1941 sin verksamhet med utredningsuppdrag rörande lagstiftningsfrågor: sociala försvarsberedskapskommittén (försv.dep., ordf. landshövding A. N. Thomson, sekr. hovr. rådet T. L. Munck af Rosenschöld, jfr SvJT 1939 s. 301); 1940 års militära socialvårdskommitté (försv.dep., ordf. överste C. H. Tottie); hembiträdesutredningen (soc.dep., ordf. byråchef E. J:son Thulin, sekr. hovr.rådet R. Dahlgren, jfr SvJT 1939 s. 816); livsmedelslagstiftningssakkunniga (soc.dep., ordf. prof. E. L. Abramson, sekr. hovr.rådet C. A. Davidsson); fritidsutredningen (soc.dep., ordf. landshövding H. Kjellman, sekr. amanuensen E. Montell, jfr SvJT 1940 s. 749); socialvårdskommittén (soc.dep., ordf. landshövding J. B. Eriksson, sekr. hovr.assessor Sven Larsson); 1938 års arbetarskyddskommitté (soc.dep., ordf. chefen för arbetsrådet J. V. Nordin); utredning rörande kommunal samverkan (soc.dep., ordf. generaldirektör H. Malmberg, sekr. förste kanslisekr. L. G. F. Nordberg); ordningsstadgeutredningen (soc.dep., ordf. landshövding A. Lidén, sekr. länsassessor N. O. Åkesson); 1939 års polisutredning (soc.dep., ordf. statsrådet Th. Bergquist, sekr. hovr.assessor S. Åseskog, jfr SvJT 1940 s. 830); sakk. för utredning ang. uppnående av största möjliga enhetlighet och rationalisering i fråga om länsstyrelsernas verksamhet och arbetssätt (soc.dep., länsassessor N. O. Åkesson, jfr SvJT 1940 s. 830); sakk. för utredning rörande landsfiskalsaspiranternas utbildning (soc.dep., prof. Å. Hassler och statspolisintendent G. Å. L. Thulin, jfr SvJT 1940 s. 830); sakk. för utredning av vissa med landsfiskalsreformen sammanhängande frågor (soc.dep., landsfogde M. Stiernström, jfr SvJT

 

512 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.1940 s. 830); utredning rörande möjligheterna att genom provisoriska åtgärder åvägabringa en mera rationell och ekonomisk organisation av anstaltsvården för lösdrivare och vissa alkoholister (soc.dep., ordf. fattigvårdsdirektör O. R. Wangson); 1938 års sakk. för utredning om vägväsendets förstatligande (komm.dep., ordf. f. d. generaldirektör C. G. O. Malm, sekr. hovr.rådet T. A. Bexelius); trafiksäkerhetsutredningen (komm.dep., sekr. hos arbetsdomstolen Lode Wistrand, jfr SvJT 1941 s. 421); kommunalskatteberedningen (fin.dep., ordf. riksdagsmannen A. J. Bärg, sekr. hovr.rådet E. Thomasson och kammarrättsassessor K. Björklund); 1938 års pensionssakkunniga (fin.dep., ordf. expeditionschef E. A. Westling, sekr. e. o. andre kanslisekr. F. C. W. Ericson); 1939 års tjänsteförteckningssakkunniga (fin. dep., ordf. generalkrigskommissarie Th. O. R. Wijnbladh, sekr. t. f. kanslirådet O. A. Berger); sakk. för utarbetande av förslag till beredskapsåtgärder på det skattepolitiska området (fin.dep., prof. E. Lindahl); sakk. för fortsatt beredning av krigsvinstbeskattningens utformning (fin.dep., riksdagsmannen A. J. Bärg m. fl.); utredningsman ang. åtgärder för åstadkommande av en tidigare inbetalning av kronoutskylder (fin.dep., skattedirektör K. G. A. Sandström, sekr. kammarrättsassessor N. A. Bodin); besparingsutredningen (fin.dep., direktör L. Akselsson m.fl.); 1940 års arkivsakkunniga (eckl.dep., ordf. statssekr. B. A. O. Knös); skogslagkommissionen (jordbr.dep.); 1936 års skogsutredning (jordbr.dep., riksdagsmannen G. Strindlund m. fl.); 1940 års utredning om jordbrukets skuldsättning (jordbr.dep., ordf. generaltulldirektör N. R. Wohlin, sekr. jur. kand. S. T. Stjernberg); försäkringsutredningen (hand.dep., ordf. chefen för förs.insp. O. A. Åkesson, sekr. hovr.rådet S. L. Hammarskiöld); traktatberedningen (hand.dep., ordf. nuv. statsrådet A. Gjöres, sekr. jur. och fil. kand. K. R. L. R. von Horn); 1938 års sjöfartskommitté (hand. dep., ordf. kommerserådet C. E. Landberg); 1938 års gruvsakkunniga (hand. dep., ordf. generaldirektör H. V. Leo); 1939 års livförsäkringskommitté (hand. dep., ordf. nuv. statsrådet K. G. Ewerlöf, sekr. hovr.rådet S. L. Hammarskiöld, jfr SvJT 1940 s. 547).

T. L.