Lagrådet har nedannämnda dagar år 1941 avgivit utlåtande över följande lagförslag:
    Mars 21. Förslag till lag om förverkande i vissa fall av spritdrycker och vin m. m. Föredragande: lagbyråchefen Gunnar Danielson. (Just.dep.)
    Mars 28. Förslag till lag ang. skyldighet att i vissa fall verkställa odling av sockerbetor. Föredragande: lagbyråchefen Bertil Fallendus. (Jordbr.dep.).
    Mars 31. Förslag till förordning om arvsskatt och gåvoskatt m. m. Föredragande: rådmannen Erik Wilhelmsson. (Fin.dep.)
    April 2. Förslag till lag ang. tillsättning av pastor primarius i Stockholm m. m. Föredragande: kammarrådet Tom Wohlin. (Eckl.dep.)

I. S.

 

    Från riksdagen. Följande kungl. propositioner med lagförslag ha under nedannämnda dagar behandlats av riksdagen:
    efter utlåtande av första lagutskottet:
    12 mars: nr 9 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 9 jan. 1940 om vissa tvångsmedel vid krig eller krigsfara m. m. (just.dep., utl. 13), bifallen;
    19 mars: nr 16 med förslag till förordning om fortsatt giltighet av förordningen d. 1 mars 1940 rörande förbud mot befordran av vissa periodiska skrifter med statliga trafikmedel m. m. (just.dep., utl. 18), bifallen med viss ändring;
    nr 108 med förslag till lag om fortsatt giltighet av maximiprislagen d. 22 juni 1939 m. m. (fin.dep., utl. 19), bifallen;
    26 mars: nr 91 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen om aktiebolag (just.dep., utl. 22), bifallen;

 

NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 513    2 april: nr 122 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 31 maj 1940 om förbud i vissa fall mot beviljande av kvarstad eller skingringsförbud (just.dep., utl. 24), bifallen;
    nr 135 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 16 febr. 1934 om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m. (hand.dep., utl. 25), bifallen;
    nr 170 med förslag till lag ang. ändringar i lagen d. 4 okt. 1940 med vissa bestämmelser om livförsäkring m. m. vid krig (hand.dep., utl. 30), bifallen; efter utlåtande av andra lagutskottet:
    5 mars: nr 17 med förslag till lag ang. utsträckt tillämpning av lagen d. 15 dec. 1939 om utbetalande av krigsriskersättning till sjömän (just.dep., utl). 8), bifallen;
    2 april: nr 45 med förslag till lag om ändring i vissa delar av vattenlagen m. m. (just.dep., utl. 12), bifallen;
    nr 54 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 12 april 1940 om skyldighet att avverka ved till avsalu (folkhush.dep., utl. 14), bifallen.
    Riksdagen har vidare efter utlåtande av första lagutskottet avlåtit skrivelse till K. M:t med anhållan, att K. M:t ville taga under övervägande frågan om villkoren för behörighet att utses till ombud vid sammanträde som avses i 39 a § föreningslagen.

I. S.