Ur Svensk författningssamling.
    95. Lag 28 febr. 1941 om ändrad lydelse av 1 § lagen d. 9 april 1937 (nr 118) med vissa bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål.
    96. KK 28 febr. 1941 ang. ikraftträdande av lagen d. 28 febr. 1941 (nr 95) om ändrad lydelse av 1 § lagen d. 9 april 1937 (nr 118) med vissa bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål.
    97. Lag 21 febr. 1941 om antalet statsdepartement och statsråd utan departement.
    106. Lag 7 mars 1941 ang. ändrad lydelse av 12 § lagen d. 18 juni 1937 (nr 382) om barnbidrag.
    107. Lag 7 mars 1941 ang. ändring i vissa delar av lagen d. 18 juni 1937 (nr 383) om förskottering av underhållsbidrag till barn.
    115. KF 7 mars 1941 om ändrad lydelse av 3 och 7 §§ förordn. d. 19 nov. 1914 (nr 383) ang. stämpelavgiften.
    116. KK 7 mars 1941 ang. ikraftträdande av förordn. d. 7 mars 1941 (nr 115) om ändrad lydelse av 3 och 7 §§ förordn. d. 19 nov. 1914 (nr 383) ang. stämpelavgiften.
    121. KK 14 mars 1941 ang. ändrad lydelse av 1 § kung. d. 18 okt. 1935 (nr 541) om häradsrätternas tingsställen och tingsordningar.
    123. KF 14 mars 1941 om ändrad lydelse av 4 § 1 mom. motorfordonsförordningen d. 23 okt. 1936 (nr 561).
    124. KK 14 mars 1941 ang. ikraftträdande av vissa bestämmelser i 18 § lagen d. 18 juni 1937 (nr 470) om ändring i vissa delar av sinnessjuklagen d. 19 sept. 1929 (nr 321).
    126. Lag 14 mars 1941 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 14 juni 1940 (nr 484) om undantag från gällande bestämmelser rörande arbetstidens reglering m. m.
    127. Lag 14 mars 1941 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 30 dec. 1939 (nr 934) om tjänsteplikt m. m.
    137. KK 14 mars 1941 ang. ändrad lydelse av 4 § kung. d. 18 nov. 1932 (nr 520) om häradshövdings tjänstledighet för uppläggande av nya fastighetsböcker.
    139. KStadga 21 febr. 1941 ang. statsdepartementen.
    140. Instr. 14 mars 1941 för riksdagens justitieombudsman.
    141. Instr. 14 mars 1941 för riksdagens militieombudsman.
    142. Lag 14 mars 1941 om ändring i vissa delar av konkurslagen.

 

33—417004. Svensk Juristtidning 1941.

 

514 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.    143. Lag 14 mars 1941 ang. utsträckt tillämpning av lagen d. 15 dec. 1939 (nr 856) om utbetalande av krigsriskersättning till sjömän.
    145. Lag 21 mars 1941 om fortsatt giltighet av maximiprislagen d. 22 juni 1939 (nr 349).
    146. Lag 21 mars 1941 om fortsatt giltighet av lagen d. 8 dec. 1939 (nr 838) med vissa bestämmelser rörande reglering av den inhemska prisbildningen (prisregleringslag).
    147. KK 21 mars 1941 ang. inrättande av särskild krigsrätt för vissa marinen tillhörande avdelningar.
    150. KF 21 mars 1941 om ändrad lydelse av 20 § 4 mom. och 40 § 2 mom. vägtrafikstadgan d. 23 okt. 1936 (nr 562).
    151. KF 21 mars 1941 om fortsatt giltighet av förordn. d. 1 mars 1940 (nr 117) rörande förbud mot befordran av vissa periodiska skrifter med statliga trafikmedel m. m.
    152. KK 21 mars 1941 ang. fortsatt förbud att befordra vissa tidningar med statliga trafikmedel.
    153. KK 14 mars 1941 om utsträckt tillämpning av kung. d. 15 dec. 1939 (nr 857) ang. tillämpning av lagen d. 15 dec. 1939 (nr 856) om utbetalande av krigsriskersättning till sjömän m. m.
    154. Lag 21 mars 1941 om fortsatt giltighet av lagen d. 30 dec. 1939 (nr 951) ang. vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m.
    157. Lag 21 mars 1941 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 9 jan. 1940 (nr 3) om vissa tvångsmedel vid krig eller krigsfara m. m.
    158. KK 21 mars 1941 ang. tillämpningen av lagen d. 9 jan. 1940 (nr 3) om vissa tvångsmedel vid krig eller krigsfara m. m.
    161. KK 28 mars 1941 om ändrad lydelse av kung. d. 17 jan. 1941 (nr 26) med bestämmelser att vissa flygvapnets förband och anstalter skola lyda under vissa krigsrätter.
    162. KF 28 mars 1941 om ändrad lydelse av 68 § 2 mom. n) förordn. d. 18 maj 1928 (nr 139) ang. explosiva varor.
    164. KF 28 mars 1941 om rätt att använda obligationer med 4 procent ränta tillhörande svenska statens andra försvarslån såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt.
    165. KK 28 mars 1941 med tillämpningsföreskrifter till förordn. d. 28 mars 1941 (nr 164) om rätt att använda obligationer med 4 procent ränta tillhörande svenska statens andra försvarslån såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt.
    180. KK 28 mars 1941 ang. utsträckt tid för erhållande av semester för år 1940 i fråga om viss personal i statens tjänst.
    184. Lag 4 april 1941 ang. ändring i vissa delar av lagen om aktiebolag.
    185. Lag 4 april 1941 om fortsatt giltighet av lagen d. 12 april 1940 (nr 199) om skyldighet att avverka ved till avsalu.
    195. Lag 9 april 1941 ang. ändringar i lagen d. 4 okt. 1940 (nr 851) med vissa bestämmelser om livförsäkring m. m. vid krig.
    196. Lag 9 april 1941 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 16 febr. 1934 (nr 19) om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m.
    197. KF 4 april 1941 om ändrad lydelse av 4 § 1 mom. och 5 § motorfordonsförordningen d. 23 okt. 1936 (nr 561).

S. E.