Juridisk Forening i København. I sæsonen 1939/40 holdt foreningen, der har 567 medlemmer, som sædvanlig 6 moder. Foredragsholderne var: landsretssagfører Kaj Petersen »funktionærloven i praksis», landsretssagfører Jan Kobbernagel »aktuelle baandlæggelsesproblemer», prof. dr. jur. O. Borum »principperne for den internationale obligationsret», overregistrator H. B. Krenchel »aktierettens udvikling i det sidste tiaar», højesteretssagfører Ø. Ahnfelt-Rønne »bør samkvemsretten efter myndighedslovens § 27 ophæves?» og direktør K. Bjerregaard »ejendomsretlige hovedlinier i Københavns ny byggelov». Endvidere var foreningens medlemmer indbudt til at deltage i et møde i Det medicinske Selskab, hvor overkirurg Mogens Fenger og højesteretssagfører Vald. Hvidt talte om »lægelige kunstfejl». Ved prof. Borums foredrag havde foreningen den ære at blive gæstet af medlemmer af Malmö-Lunds Juristförening. — Foreningens bestyrelse bestaar af 13 medlemmer; formand er professor dr. jur. Henry Ussing.

Fh.

 

    Den Norske Dommerforening hadde ved utgangen av året 1940 164 medlemmer. På grunn av den ekstraordinære situasjon, hvori landet for tiden befinner seg, har der ifolge styrets vedtak ikke vært avholdt vanlig årlig medlemsmøte i 1940. Det styre, som ble valgt på det siste årlige medlemsmote 4 sept. 1939, har fortsatt inntil videre med uforandret sammensetning. På det nevnte styremøte ble til foreningens formann valgt sorenskriver Tarald Lundevall. De øvrige styremedlemmer er lagdommer Enevold Borch, sorenskriver Bjarne Torstenson, lagdommer J. Koefoed og sorenskriver Ole F. Harbek. Varamenn er byfogd Harald Gram og byrettsdommer P. J. Gløersen. Ved utgangen av 1940 fratråtte byrettsdommer Andreas Mohr sin stilling som foreningens sekretær og redaktør av foreningens »Medlemsblad», idet han ble utnevnt som justitiarius i Høyesterett. Siden nevnte tidspunkt er byrettsdommer P. J. Gløersen foreningens sekretær og medlemsbladets redaktør.

P. J. G.

 

    Suomalainen Lakimiesyhdistys, Finlands finskspråkiga juristförening, hade under år 1939 sex möten. Särskilt må nämnas mötet d. 17 mars 1939, varvid professorn i internationell rätt vid universitetet i Dorpat A. Piip höll ett föredrag om Estlands statsförfattning ur historisk och dogmatisk synpunkt. På övriga möten har föredrag hållits av referendarierådet, jur. dr Arvo Sipilä, förvaltningsrådet, jur. dr Aarne Rekola, jur. dr Tauno Tirkkonen, jur. dr A. R. Heikonen och prof. B. Honkasalo. Dessutom har vid

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 517mötena refererats särskilda högsta domstolens och högsta förvaltningsdomstolens utslag av principiell natur.
    På grund av kriget kunde föreningen icke sammanträda till årsmöte i december 1939, och 1940 års första möte, som tillika var årsmöte, kunde hållas först d. 17 maj 1940. Vid årsmötet återvaldes till föreningens ordförande prof. Kaarlo Kaira och till viceordförande förvaltningsrådet Eino J. Ahla. Till ledamöter i styrelsen utsågos prof. Bertil Sjöström, prof. Tapio Tarjanne, justitierådet Y. J. Hakulinen, jur. dr Paavo Ant-Wuorinen och vicehäradshövdingen Lauri Borenius.
    Vid årsmötet beslöts att de medlemmar, som på grund av kriget förlorat sina bibliotek, skulle gratis erhålla de i föreningens publikationsserie utkomna arbetena ävensom till nedsatt pris tidigare årgångar av tidskriften Lakimies. Vid årsmötet höll referendarierådet, jur. dr Arvo Sipilä föredrag över ämnet: Synpunkter i vår krigsskadelagstiftning.
    Under hösten 1940 har föreningen haft 3 sammanträden, vid vilka föredrag hållits av prof. Bertil Sjöström över ämnet: »Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet», direktören vid statskontoret Toivo Takki, jur. dr Tauno Tirkkonen, hovrättsrådet J. E. Kalha, prof. Kyösti Haataja och dr Paavo Kastari. Pris för litterär produktion har 1940 tilldelats jur. dr:na V. Merikoski, Ilmari Melander, Erik Castrén, Ilmo Ollinen och Aarne Rekola. Den 15 nov. 1940 godkändes föreningens nya stadgar, varvid föreningens namn Suomalainen Lakimiesten yhdistys (de finska juristernas förening) ändrades till Suomalainen Lakimiesyhdistys (finsk juristförening). Enligt de nya stadgarna försiggår föreningens årsmöte, som tidigare hållits i dec., i mars månad, men är mötet i dec. ett valmöte, på vilket föreningens styrelse utses. Enligt de nya stadgarna består föreningens styrelse av ordförande, viceordförande och sex ledamöter. Föreningens ordförande och viceordförande skola utses årligen, varemot ledamöternas mandattid är tre år sålunda, att två ledamöter årligen äro i tur att avgå. Vid valmötet d. 13 dec. 1940 omvaldes till föreningens ordförande prof. Kaarlo Kaira och till viceordförande förvaltningsrådet Eino J. Ahla. Till ledamöter i styrelsen utsågos prof. Tapio Tarjanne, justitierådet Y. J. Hakulinen, jur. dr Paavo Ant-Wuorinen, jur. dr Tauno Tirkkonen, ledamoten i lagberedningen, borgmästaren V. A. Lumme och vicehäradshövdingen Lauri Borenius.
    Tidigare fungerade en av styrelseledamöterna tillika som föreningens sekreterare, men enligt de nya stadgarna utses sekreteraren skilt av styrelsen. Vicehäradshövding Lauri Borenius, som till utgången av år 1940 fungerat som föreningens sekreterare, avgick från sistnämnda befattning vid årsskiftet. Föreningens styrelse har i jan. 1941 utsett till sekreterare ledamoten i lagberedningen, vicehäradshövdingen Reino K. Ellilä. Föreningens skattmästare är vicehäradshövdingen E. I. Lammin-Koskinen, som tillika fungerar såsom föreningens klubbmästare.
    Föreningens tidskrift Lakimies utkom under år 1939 med fem nummer, av vilka särskilt må nämnas nr 3 som utkom såsom festnummer med anledning av minister R. Erichs och professor B. Sjöströms 60-års dagar, och nr 5, som utkom som festnummer med anledning av överborgmästaren prof. A. Tulenheimos 60-års dag. Under år 1940 har tidskriften på grund av kri-

 

518 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.get utkommit två gånger, med ett tredubbelnummer och ett dubbelnummer. Tidskriftens huvudredaktör har varit justitierådet K. Kaila och dess redaktionssekreterare jur. dr Tauno Tirkkonen.
    I föreningens publikationsserie utkom under år 1939 följande vetenskapliga arbeten: jur. dr Erik Castrén: »Ilmasota» II (Luftkriget), jur. dr Ilmo Ollinen: »Kiinteistön pakkohuutokaupasta» II (Om exekutiv auktion å fastighet) och jur. dr Ilmari Melander: »Lapsen huollosta» I (Om vårdnaden av barn). Under år 1940 har utkommit jur. dr Paavo Kastari: »Eduskunnan hajoitus» (Upplösning av riksdagen). Dessa arbeten, vilka äro finskspråkiga, innehålla i regel ett någorlunda uttömmande sammandrag på tyska, franska eller engelska, varigenom även jurister, som icke behärska finska språket, äro i tillfälle att få en kursorisk uppfattning om deras innehåll.
    Ytterligare må nämnas, att föreningen vid mötet i dec. 1940 beslöt uppbära i samband med medlemsavgiften ett frivilligt bidrag för att användas till understöd för i kriget stupades — närmast juristers — obemedlade anhöriga.
    Föreningen har för närvarande lokalavdelningar i Åbo, Tampere (Tammerfors), Kuopio (i vilken en stor del av medlemmarna uti föreningens tidigare lokalavdelning i Viborg anslutit sig), Mikkeli, Oulu (Uleåborg), Mellersta-Finland (Jyväskylä), Joensuu och Kajaani (Kajana). Såsom ordförande i lokalavdelningarna hava fungerat: i Åbo advokaten, vicehäradshövdingen Ilmari Kataja, i Tammerfors hovrättsrådet R. J. Fahlgren, i Kuopio häradshövdingen N. J. H. Jack, i Mikkeli landshövding E. J. Jatkola, i Uleåborg hovrättsassessorn V. Alaviitala, i Mellersta-Finlands lokalavdelning häradshövdingen J. J. Leskinen och i Joensuu borgmästaren O. U. Ruutu.
    Föreningens medlemsantal var i slutet av år 1940 1,183.

Lauri Borenius.