Svensk förening för internationell sjörätt höll under 1940 ordinarie föreningssammanträde d. 31 maj i samband med den årliga s. k. sjöfartsriksdagen. Vid sammanträdet höll revisionssekreteraren Erik Hagbergh ett inledningsanförande rörande »Force-majeure-klausuler i sjörättsliga dokument», varefter följde diskussion i ämnet.
    Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Algot Bagge, ordf., assuransdirektören Einar Lange, v. ordf., samt konteramiralen Hans Ericson, assuransdirektören Axel Rinman, advokaten Carl Schönmeyr, direktören Gunnar Carlson och hovrättsrådet Hugo Wikander med generalkonsuln Axel Ax:son Johnson och revisionssekreteraren Hagbergh som suppleanter. Antalet medlemmar utgör omkring 110.

 

    Svenska kriminalistföreningen har under år 1940 hållit ett sammanträde, nämligen gemensamt med Juristföreningen i Stockholm d. 8 nov. Före det gemensamma sammanträdet valde kriminalistföreningen styrelse för 1941, varvid förutvarande ledamöterna presidenten Karl Schlyter, ordf., överdirektör Hardy Göransson, v. ordf., prof. Ragnar Bergendal, prof. Olof Kinberg, f. d. kanslirådet G. H. von Koch, förste polisintendenten Knut Rydholm, advokaten frih. Georg Stjernstedt och prof. Folke Wetter omvaldes samt hovrättsrådet Nils Beckman, sekr., nyvaldes. Vidare nyvaldes tre suppleanter, nämligen borgmästaren Maths Heiiman, hovrättsassessor Kurt Holmgren och landsfogden Karl Gustaf Persson. Gemensamt med Juristföreningen diskuterades därefter »Straffrättskommitténs förslag till lagstiftning om förmögenhetsbrott» med inledningsanförande av kommitténs ordf. presidenten Ekeberg. Vid sammanträdet representerades Dansk Kriminalistforening av landsdommer F. Lucas och Kriminalistföreningen i Finland av prof. Brynolf Honkasalo. Till den norska kriminalistföreningen, vars utsedda representanter blivit förhindrade att komma, avläts ett telegram. Trots betydligt ökade svårigheter har kriminalistföreningen även 1940 i samarbete med övriga nordiska kriminalistföreningar kunnat utgiva de nordiska kriminalistföreningarnas årsbok, upptagande alla föreningarnas förhandlingar under nästföregående år (se SvJT 1940 s. 538).

 

    Försäkringsjuridiska föreningen har under år 1940 sammanträtt fyra gånger, därvid följande föredrag hållits: d. 16 febr. av sekreteraren i försäkringsrådet John Ulne om »Regressrätt enligt olycksfallsförsäkringslagen»; d. 17 maj av prof. Phillips Hult om »Regel, standard och skön»; d. 4 okt. diskussion om »Skadestånd vid invaliditet, särskilt frågan om invaliditetsersättning till skadad vid oförändrad arbetsinkomst» med inledningsanföranden av by-

 

NOTISER. 523råchefen Edward Henning och hovrättsrådet Ejnar Hörstadius; d. 29 nov. av advokaten Sten Hagardt om »Rattfylleriet och försäkringsbolagens regressrätt, några synpunkter i anledning av statsrådet Bergquists betänkande med förslag till ändrad lagstiftning om s. k. rattfylleri».
    Föreningens styrelse utgöres av följande personer: försäkringsdirektören f. d. revisionssekr. William Hemberg, ordf., prof. Phillips Hult, v. ordf., avdelningschefen Harry Enell, sekr., advokaten Yngve Häckner, justitierådet Rudolf Eklund, direktören Trygve Lovén, advokaten Harald Bauer och hovrättsrådet Ejnar Hörstadius. Styrelsesuppleanter äro advokaten Sten Hagardt och bankombudsmannen Axel Åström. Revisorer äro advokaten Knut Littorin och kammarrättsrådet Erik Stern. Revisorssuppleant är hovrättsfiskalen Sigurd Dennemark. Föreningen har 155 aktiva och 31 passiva medlemmar.