Föreningen Sveriges hovrättsdomare höll d. 18 maj 1940 under ordförandeskap av presidenten Birger Ekeberg sitt ordinarie årsmöte i Stockholm. Med anledning av de oroliga tiderna hade mötets program inskränkts till föreningsangelägenheter. Till ledamöter i styrelsen för tiden till nästa årsmöte, vilket bestämdes skola hållas i Stockholm, valdes från Svea hovrätt: presidenten Ekeberg, hovrättsråden frih. Henric Nordenskjöld, Viktor Petrén och John Sjögren samt assessorn Olof Riben; från Göta hovrätt: presidenten Gunnar Bendz, hovrättsråden Arnold Lindman och Hans Ljungholm samt assessorn John Frostmark; från hovrätten över Skåne och Blekinge: presidenten Karl Schlyter, hovrättsrådet Carl Ludvig Werner och assessorn Ivar öhman; samt från hovrätten för Övre Norrland: presidenten Holger Elliot och hovrättsrådet Manne Zuhr. Till suppleanter utsågos från Svea hovrätt: hovrättsråden Hugo Wikander och Albin Rosengren samt assessorn Hjalmar Nordfelt; från Göta hovrätt: hovrättsrådet Carl Romberg och assessorn Sam Åseskog; från hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsrådet Gunnar Nilsson och dåvarande assessorn Otto Schell; samt från hovrätten för övre Norrland: hovrättsrådet Gösta Walin och dåvarande assessorn Alfred Bexelius. Föreningens medlemsantal uppgick vid 1940 års utgång till 118.

 

    Revisionssekreterareföreningen. Styrelsen utgöres av revisionssekreterarna Ove Hesselgren, ordf., Eric Grundén, v. ordf., Johan Nordenfalk, Åke Braunstein, sekr., och Fritjof Sjögren, kassaförvaltare, med t. f. revisionssekreterarna Nils Grafström och Nils Rignell såsom suppleanter. Antalet medlemmar är 42.

 

    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution hade d. 19—21 sept. 1940 årsmöte i Örebro. Därvid behandlades en del hypoteksföreningarnas ombudsmän berörande frågor om bl. a. bevakning vid exekutiv auktion, särskilt av ränteskillnadsersättning vid förtida inbetalning av hypotekslån, överflyttande av stamfastighets primära ansvar på subsidiärt ansvarig fastighet genom relaxation, belåningsunderlaget, grunden för skogslån å rena skogsegendomar, beloppet av utdömd kostnadsersättning i lagsökningsmål, ifrågasatt skattskyldighet för landshypoteksinstitutionen för inkomst av rörelse och kapital, dechargebestämmelserna hos landshypo-

 

524 NOTISER.teksföreningarna samt de sist tillkomna ändringarna i sekundärlåneförfattningen. Därjämte förekommo några föreningsangelägenheter. — Ordf. och sekr.-kassaförvaltare är f. d. ombudsmannen Elis Carlgren, Dala-Husby, v.ordf. ombudsmannen Otto Amnéus, Linköping, samt sekr.-kassaförvaltarens suppleant ombudsmannen Holger Sandelin, Härnösand. Medlemsantalet utgör f. n. 23.